აფხა­ზე­თი­სა და სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის დე ფაქ­ტო რეს­პუბ­ლი­კე­ბის ბი­უჯ­ეტს რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აფ­ინ­ან­სებს, შე­სა­ბა­მი­სად, სან­ქცი­ებ­ის ამ­ოქ­მე­დე­ბის შემ­დეგ რუ­სეთ­ში არ­სე­ბუ­ლი ეკ­ონ­ომ­იკ­ური კრი­ზი­სი აფხა­ზე­თი­სა და სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის დე ფაქ­ტო რეს­პუბ­ლი­კებ­ზე პირ­და­პირ­პრო­პორ­ცი­ულ­ად ის­ახ­ება.

წყა­რო ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ონ­იდ­ან გვიყ­ვე­ბა, რომ საწ­ვავ­ზე, პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის პრო­დუქ­ტებ­სა და მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე ფა­სე­ბი უკ­ვე მო­მა­ტე­ბუ­ლია.

„ზო­გა­დად, ფა­სე­ბის მა­ტე­ბა 2019 წლი­დან და­იწყო, რაც სა­გუ­შა­გო ჩა­იკ­ეტა. მა­ნამ­დე თბი­ლი­სი­დან შე­მო­დი­ოდა პრო­დუქ­ტი, ან ჩვენ ჩა­მოვ­დი­ოდ­ით და თა­ვად შეგ­ვეძ­ლო შე­ძე­ნა. თბი­ლი­სი­დან გარ­კვე­ული პრო­დუქ­ტი ახ­ლაც შე­მო­დის, თუმ­ცა შე­მოვ­ლი­თი გზე­ბით. ამ დრო­ის­თვის ფა­სე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია ხილ­ზე, ბოს­ტნე­ულ­ზე, მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე, პრო­დუქ­ტის სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ობ­აზე. უკ­რა­ინ­აში ომ­ის დაწყე­ბის შემ­დეგ ტან­საც­მელ­ზე ფა­სებ­მა უფ­რო მო­იმ­ატა, ზო­გი­ერ­თი სა­ხე­ობა უკ­ვე დე­ფი­ციტ­შია. ზო­გა­დად, ძვირ­დე­ბა ის პრო­დუქ­ტი, რა­საც მო­სახ­ლე­ობა დე­ფი­ცი­ტის ში­შით იმ­არ­აგ­ებს. ფქვილ­ზე ფა­სი არ მო­მა­ტე­ბუ­ლა. ამ­ბო­ბენ, რომ მა­რა­გი აქ­ვთ და პუ­რი არ გაძ­ვირ­დე­ბა. გარ­კვე­ულ პრო­დუქ­ტებ­ზე, რო­მე­ლიც ად­რე შე­მო­ვი­და და მა­რა­გი იყო, ფა­სე­ბი, ჯერ-ჯე­რო­ბით, იგ­ივეა. გაძ­ვირ­და ბენ­ზი­ნი. გაძ­ვი­რე­ბა დი­დად არ შე­ხე­ბია სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ნივ­თებს და კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებს.

აქ თი­თოეული ოჯ­ახ­ის შე­მო­სა­ვა­ლი 2000 ლა­რის ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტი იყო — საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი ხელ­ფა­სე­ბი და პენ­სი­ები ჰქონ­დათ. ზო­გი­ერ­თი თბი­ლის­შიც უგ­ზავ­ნი­და ოჯ­ახ­ის წევ­რებს თან­ხას. რუბ­ლის გა­უფ­ას­ურ­ებ­ის შემ­დეგ, რა თქმა უნ­და, იმ­დენს ვე­ღარ შეძ­ლე­ბენ, რო­გორც მა­ნამ­დე. გა­ჭირ­ვე­ბა, ალ­ბათ, იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ იმ­ედია, ძა­ლი­ან არ გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბა“, — გვითხრა ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ონ­ის ერთ-ერ­თმა მცხოვ­რებ­მა.

ეკ­ონ­ომ­იკ­ის ექ­სპერ­ტი ვახ­ტანგ ჭა­რაია ამ­ბობს, რომ აფხა­ზეთ­სა და სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის დე ფაქ­ტო რეს­პუბ­ლი­კებ­ში გა­უფ­ას­ურ­ებ­ული რუბ­ლის მი­ღე­ბა რუ­სე­თის მი­მართ კე­თილ­გან­წყო­ბას უარ­ყო­ფი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით ჩა­ან­აც­ვლებს.

„რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­ური პრობ­ლე­მე­ბი მძი­მედ აის­ახ­ება აფხა­ზე­თის და ცხინ­ვა­ლის ოკ­უპ­ირ­ებ­ულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზეც. პირ­ველ რიგ­ში, რუ­სე­თის საფ­რთხე შე­ექ­მნე­ბა რუ­სე­თი­დან მი­ღე­ბულ პირ­და­პირ სა­ბი­უჯ­ეტო ტრან­შებს, რო­მე­ლიც აფხა­ზუ­რი და ოს­ური ელ­იტ­ის­თვის მთა­ვარ საზ­რდოს წარ­მო­ად­გენ­და. მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი კა­ტას­ტრო­ფის წი­ნა­შე არ დად­გე­ბი­ან, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­სურ­სა­თო პრო­დუქ­ტებ­ზე ფა­სის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ზრდა, ზო­გი­ერ­თი პრო­დუქ­ტის და ბრენ­დის შემ­თხვე­ვა­ში კი დახ­ლე­ბი­დან სა­ერ­თოდ გაქ­რო­ბაც. აგ­რეთ­ვე, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გა­მოწ­ვე­ვე­ბი ნედ­ლე­ულ­ის იმ­პორ­ტის და შემ­დგომ­ში მზა ნა­წარ­მის ექ­სპორ­ტის სა­კითხშიც, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა შე­ეხ­ოს აფხა­ზე­თის და ცხინ­ვა­ლის ოკ­უპ­ირ­ებ­ული რე­გი­ონ­ებ­ის ის­ეთ ბიზ­ნე­სებს, რო­გო­რი­ცაა: სპირ­ტი­ანი სას­მე­ლე­ბის, მი­ნე­რა­ლუ­რი წყლე­ბი­სა თუ კონ­სერ­ვე­ბის დამ­ზა­დე­ბის კუთხით მო­მუ­შა­ვე­ებს.

რუ­სე­თის­თვის და­წე­სე­ბუ­ლი სან­ქცი­ებ­ის­გან გა­მოწ­ვე­ული ეკ­ონ­ომ­იკ­ური კრი­ზი­სის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით აფხა­ზე­თი­სა და ცხინ­ვა­ლის დე ფაქ­ტო რეს­პუბ­ლი­კებს რუ­სეთ­თან შე­უმ­ცირ­დე­ბათ რო­გორც იმ­პორ­ტი, ას­ევე ექ­სპორ­ტიც. შე­საძ­ლოა, გა­მო­სა­ვა­ლი თბი­ლის­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა აღ­მოჩ­ნდეს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ჩვენ არ უნ­და ვკრათ მათ ხე­ლი, მაგ­რამ მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის თვით­მი­ზა­ნი მხო­ლოდ ვაჭ­რო­ბა არ უნ­და იყ­ოს, არ­ავ­ით­არ შემ­თხვე­ვა­ში არ უნ­და დაგ­ვა­ვიწყდეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო სან­ქცი­ებ­ის და ოკ­უპ­ირ­ებ­ული ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნის ფაქ­ტო­რე­ბი“, — გან­მარ­ტავს ვახ­ტანგ ჭა­რაია.