„ოპ­ოზ­იცი­ას და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ნათ­ლად უნ­და ეს­მო­დეს, რომ უკ­რა­ინ­აში ვი­ზი­ტი, იქ­ნე­ბა ეს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რის დე­ლე­გა­ცია თუ ნე­ბის­მი­ერი სხვა ფორ­მა­ტი, უნ­და იყ­ოს დამ­ყა­რე­ბუ­ლი ერ­თო­ბა­ზე და მთა­ვარ მიზ­ნად მო­ინ­იშ­ნოს უკ­რა­ინ­ის­ად­მი მხარ­და­ჭე­რა! ეს სა­გა­რეო სა­კითხია, სა­დაც „ძლივს, მრა­ვა­ლი ზე­წო­ლის თუ მო­წო­დე­ბის შემ­დეგ” ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იქ­ცე­ვა სწო­რად.

ახ­ლა კეკ­ლუ­ცი ან წუ­წუ­ნი, „პა­პუ­აშ­ვილ­თან ერ­თად კი­ევ­ში არ ჩა­ვალ”- სა­ფუძ­ვლით, არ­ის მიზ­ნის უგ­ულ­ვე­ბელ­ყო­ფა.

ამ­იტ­ომ­აც, ლე­ლო მზა­დაა ნე­ბის­მი­ერი ფორ­მა­ტის მი­ხედ­ვით ჩა­ვი­დეს კი­ევ­ში და მხა­რი და­უჭ­ირ­ოს უკ­რა­ინ­ას, იქ­ნე­ბა ეს ოფ­იცი­ალ­ური სა­ხელ­მწი­ფო თუ ოპ­ოზ­იცი­ური ფორ­მა­ტე­ბი.

ას­ეთ სრუ­ლი­ად პრი­მი­ტი­ულ სა­კითხებ­ზე არ უნ­და მი­დი­ოდ­ეს მთე­ლი დღე პო­ლი­ტი­კუ­რი წეწ­ვა-გლე­ჯა, რო­ცა უამ­რა­ვი სხვა პრობ­ლე­მა დგას და ხალ­ხი სწო­რედ ამ თე­მებ­ზე სა­უბ­არს ელ­ოდ­ება”, — აცხა­დებს პარ­ტია „ლე­ლო სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის” პო­ლიტ­საბ­ჭოს წევ­რი ირ­აკ­ლი კუპ­რა­ძე.