„წელს გა­მო­ვაცხა­დეთ წიგ­ნის ჩუ­ქე­ბის დღე. 23 აპ­რი­ლი იქ­ნე­ბა ამ ყვე­ლაფ­რის დაგ­ვირ­გვი­ნე­ბა და ოკ­უპ­აცი­ის გამ­ყოფ ხაზ­თან მდე­ბა­რე ყვე­ლა სო­ფელს ექ­ნე­ბა კომ­პი­უტ­ერი და ახ­ალი წიგ­ნა­დი ფონ­დი, სულ მცი­რე 200-200 ახ­ალი გა­მო­ცე­მის წარ­მოდ­გე­ნით“, — გა­ნაცხა­და გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძემ პარ­ლა­მენ­ტის კულ­ტუ­რის კო­მი­ტე­ტის სხდო­მა­ზე, სა­დაც დე­პუ­ტა­ტებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ერ­ოვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის მი­ერ გა­წე­ული საქ­მი­ან­ობ­ის ან­გა­რი­ში მო­ის­მი­ნეს და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა­ზე იმ­სჯე­ლეს.

ერ­ოვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, 2021-2022 წლებ­ში ერ­ოვ­ნულ ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­აში ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, კორ­პუ­სე­ბის რე­აბ­ილ­იტ­აცია-რე­კონ­სტრუქ­ცია, გათ­ბო­ბა-ვენ­ტი­ლა­ცი­ის მო­წეს­რი­გე­ბა, დარ­ბა­ზე­ბის კე­თილ­მოწყო­ბა და მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და დი­ჯი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის ფა­ზა­ში აქ­ტი­ური გა­დას­ვლა, კერ­ძოდ, წიგ­ნა­დი ფონ­დის, ჟურ­ნალ-გა­ზე­თე­ბი­სა და სხვა­დას­ხვა დო­კუ­მენ­ტე­ბის ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სი­ის ფორ­მით გან­თავ­სე­ბა ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის ვებ გვერ­დზე.

„მი­ლი­ონ­ზე მე­ტი ჩა­ნა­წე­რი გვაქ­ვს უკ­ვე და ამ თვალ­საზ­რი­სით ლი­დე­რე­ბი ვართ რე­გი­ონ­ში“, — გა­ნაცხა­და გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძემ. მი­სი თქმით, გა­ნახ­ლდა სა­ბიბ­ლი­ოთ­ეკო ფონ­დი, შე­ძე­ნი­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი ახ­ალი ბეჭ­დუ­რი ერ­თე­ულ­ები, ექ­სკლუ­ზი­ური ის­ტო­რი­ული დო­კუ­მენ­ტუ­რი მა­სა­ლე­ბი, მათ შო­რის, მე-19-20 სა­უკ­უნ­ის ფო­ტო­არ­ქი­ვი. მი­სი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­ფორ­მა­ცი­ული და სა­ბიბ­ლი­ოთ­ეკო სფე­როს ტექ­ნო­ლო­გი­ური გან­ვი­თა­რე­ბა. გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძემ ისა­უბ­რა ას­ევე რე­გი­ონ­ებ­ის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ებ­ის წიგ­ნე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა­ზე.