„ვი­ცი, რომ და­იწყეს სხვა­დას­ხვა ჯგუ­ფებ­მა შე­და­რე­ბით იაფი­ანი საწ­ვა­ვის შე­მო­ტა­ნაც; ჩვენ აქ­აც უნ­და გავ­ხსნათ პრო­ცე­სი, რო­გორც მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­ვა­კე­თეთ, ყვე­ლას უნ­და მი­ეც­ეს სა­შუ­ალ­ება, შე­მო­იტ­ან­ოს ნავ­თო­ბი და საწ­ვა­ვი, რა­თა მე­ტი არ­ჩე­ვა­ნის სა­შუ­ალ­ება ჰქონ­დეთ ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს”, — ამ­ის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე გა­ნაცხა­და.

მთავ­რო­ბის მე­თა­ურ­ის თქმით, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის შემ­დეგ ბა­ზარ­ზე ნავ­თო­ბის რამ­დე­ნი­მე ათე­ული იმ­პორ­ტი­ორი გაჩ­ნდა.

„მინ­და, შე­ვახ­სე­ნო ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს, გახ­სოვთ, რომ წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს, სა­ხელს და გვარს არ და­ვა­სა­ხე­ლებ — ვის დროს, პრაქ­ტი­კუ­ლად რამ­დე­ნი­მე ჯგუ­ფი არ­სე­ბობ­და ბა­ზარ­ზე, ერ­თი ჯგუ­ფის ხელ­ში იყო მო­ნო­პო­ლი­ზე­ბუ­ლი და ის­ინი კარ­ნა­ხობ­დნენ, იძ­ლე­ოდ­ნენ დი­რექ­ტი­ვებს ყვე­ლა იმ­პორ­ტი­ორ­ის მი­მართ. ეს იყო თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრის კე­ზე­რაშ­ვი­ლის და სა­აკ­აშ­ვი­ლის ხელ­ში. მას შემ­დეგ, რაც „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ მო­ვი­და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, მინ­და ყვე­ლას შე­ვახ­სე­ნო, რომ რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლა სი­ტუ­აცია, რამ­დე­ნი­მე ათე­ული შე­მომ­ტა­ნი გაჩ­ნდა ბა­ზარ­ზე. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დნენ მსხვი­ლი ჯგუ­ფე­ბიც, იმ­იტ­ომ, რომ არ­ის თა­ვი­სუ­ფა­ლი კონ­კუ­რენ­ცია ბა­ზარ­ზე და სა­ხელ­მწი­ფო უხ­ეშ­ად, ზედ­მე­ტად არ ერ­ევა ფა­სე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბა­ში და ა.შ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი მი­უთ­ით­ებს იმ­აზე, რომ ჩვენ სწორ პო­ლი­ტი­კას ვა­ხორ­ცი­ელ­ებთ< მაგ­რამ მე­ორ­ეს მხრივ, ყუ­რადღე­ბით და­ვაკ­ვირ­დე­ბით ყვე­ლა კე­თილ­სინ­დი­სი­ერი იმ­პორ­ტი­ორ­ის ქმე­დე­ბას, მათ ქცე­ვას. ჩვენ გვაქ­ვს მო­ლო­დი­ნი, რომ ძა­ლი­ან მა­ლე შემ­ცირ­დე­ბა საწ­ვავ­ზე ფა­სე­ბიც, თუ რა­იმე რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბა კი­დევ არ გან­ხორ­ცი­ელ­და მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ უკ­ავ­შირ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბას“, — გა­ნაცხა­და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა.

რა­თა მე­ტი არ­ჩე­ვა­ნის სა­შუ­ალ­ება ჰქონ­დეთ ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს”, — ამ­ის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე გა­ნაცხა­და.

მთავ­რო­ბის მე­თა­ურ­ის თქმით, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის შემ­დეგ, ბა­ზარ­ზე ნავ­თო­ბის რამ­დე­ნი­მე ათე­ული იმ­პორ­ტი­ორი გაჩ­ნდა.

„მინ­და, შე­ვახ­სე­ნო ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს, გახ­სოვთ, რომ წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს, სა­ხელს და გვარს არ და­ვა­სა­ხე­ლებ, ვის დროს, პრაქ­ტი­კუ­ლად რამ­დე­ნი­მე ჯგუ­ფი არ­სე­ბობ­და ბა­ზარ­ზე, ერ­თი ჯგუ­ფის ხელ­ში იყო მო­ნო­პო­ლი­ზე­ბუ­ლი და ის­ინი კარ­ნა­ხობ­დნენ, იძ­ლე­ოდ­ნენ დი­რექ­ტი­ვებს ყვე­ლა იმ­პორ­ტი­ორ­ის მი­მართ. ეს იყო თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრის კე­ზე­რაშ­ვი­ლის და სა­აკ­აშ­ვი­ლის ხელ­ში. მას შემ­დეგ, რაც „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ მო­ვი­და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, მინ­და ყვე­ლას შე­ვახ­სე­ნო, რომ რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლა სი­ტუ­აცია, რამ­დე­ნი­მე ათე­ული შე­მომ­ტა­ნი გაჩ­ნდა ბა­ზარ­ზე. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დნენ მსხვი­ლი ჯგუ­ფე­ბიც, იმ­იტ­ომ, რო­მა რის თა­ვი­სუ­ფა­ლი კონ­კუ­რენ­ცია ბა­ზარ­ზე და სა­ხელ­მწი­ფო უხ­ეშ­ად, ზედ­მე­ტად არ ერ­ევა ფა­სე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბა­ში და ა.შ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი მი­უთ­ით­ებს იმ­აზე, რომ ჩვენ სწორ პო­ლი­ტი­კას ვა­ხორ­ცი­ელ­ებთ< მაგ­რამ მე­ორ­ეს მხრივ, ყუ­რადღე­ბით და­ვაკ­ვირ­დე­ბით ყვე­ლა კე­თილ­სინ­დი­სი­ერი იმ­პორ­ტი­ორ­ის ქმე­დე­ბას, მათ ქცე­ვას. ჩვენ გვაქ­ვს მო­ლო­დი­ნი, რომ ძა­ლი­ან მა­ლე შემ­ცირ­დე­ბა საწ­ვავ­ზე ფა­სე­ბიც, თუ რა­იმე რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბა კი­დევ არ გან­ხორ­ცი­ელ­და მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ უკ­ავ­შირ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბას“, — გა­ნაცხა­და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა.