ინ­ტერ­ვიუ სე­მე­კის თავ­მჯდო­მა­რეს­თან და­ვით ნარ­მა­ნი­ას­თან


— ბა­ტ
ო­ნო და­ვით, რო­გორ შე­აფ­ას­ებ­დით ენ­ერ­გე­ტი­კის სექ­ტო­რის საქ­მი­ან­ობ­ას, რა სი­ახ­ლე­ები გან­ხორ­ცი­ელ­და ახ­ალი ბაზ­რის რე­ფორ­მის ფარ­გლებ­ში?

— 2019 წლის ბო­ლოს, მას შემ­დეგ, რაც სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტმა მი­იღო ახ­ალი კა­ნო­ნი „ენ­ერ­გე­ტი­კი­სა და წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის შე­სა­ხებ“, ენ­ერ­გე­ტი­კის სექ­ტორ­ში რე­ფორ­მის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტ­აპი და­იწყო. ამ რე­ფორ­მის ფარ­გლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ და­ამ­ტკი­ცა ბაზ­რის კონ­ცეფ­ცია, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ეტ­აპ­ობ­რი­ვად გა­იხ­სნე­ბა ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კის ბა­ზა­რი და მომ­ხმა­რებ­ლებს ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის შეს­ყიდ­ვა მო­ნო­პო­ლის­ტი კომ­პა­ნი­ებ­ის, მა­გა­ლი­თად, „თე­ლა­სი­სა“ და „ენ­ერ­გო-პროს“ ნაც­ვლად, ბა­ზარ­ზე, ეენ­ერ­გე­ტი­კულ ბირ­ჟა­ზე კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი ფა­სით შე­ეძ­ლე­ბათ. ახ­ალი კა­ნო­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ას (სე­მეკს) და­ევ­ალა 30-ზე მე­ტი კა­ნონ­ქვემ­დე­ბა­რე აქ­ტის და მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი ნორ­მის დამ­ტკი­ცე­ბა, რო­მელ­თა დი­დი ნა­წი­ლი 2020-2021 წლებ­ში შე­მუ­შავ­და. დარ­ჩა სა­მი წე­სი, რომ­ლე­ბიც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ბაზ­რის გახ­სნამ­დე უნ­და მი­ვი­ღოთ, რა­თა ბაზ­რის გახ­სნას სრუ­ლად მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი ახ­ალი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით შევ­ხვდეთ. შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ღე­ბუ­ლია ბაზ­რის ლი­ცენ­ზი­რე­ბას­თან და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წე­სე­ბი; გა­ნახ­ლე­ბუ­ლია ტა­რი­ფე­ბის და­ან­გა­რი­შე­ბის მე­თო­დო­ლო­გია, რო­მე­ლიც ახ­ალი ბაზ­რის პრინ­ცი­პებს მო­ერ­გო; გა­ცე­მუ­ლია ლი­ცენ­ზი­ები შე­სა­ბა­მის ოპ­ერ­ატ­ორ­ებ­ზე, რო­გო­რე­ბი­ცაა ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კის ბირ­ჟა და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო ელ­ექ­ტრო­სის­ტე­მა; ას­ევე, მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის რე­ფორ­მის ფარ­გლებ­ში, გა­ყო­ფი­ლია კომ­პა­ნი­ები, ამ შემ­თხვე­ვა­ში „თე­ლა­სი“ და „ენ­ერ­გო-პრო“, მა­თი ფუნ­ქცი­ებ­ის შე­სა­ბა­მი­სად. თუ ად­რე ერ­თი კომ­პა­ნია იყო ქსე­ლის მე­პატ­რო­ნეც და ტექ­ნი­კურ სა­კითხებ­სა და ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მი­წო­დე­ბა­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი, ახ­ალი წე­სე­ბის მი­ხედ­ვით, „თე­ლა­სი“ და „ენ­ერ­გო-პრო“ დარ­ჩნენ ქსე­ლის მე­სა­კუთ­რე­ებ­ად, ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მი­წო­დე­ბა კი სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მი­ერ სხვა კომ­პა­ნი­ებს და­ეკ­ის­რათ. თბი­ლის­ში ეს ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მიმ­წო­დე­ბე­ლი კომ­პა­ნია „თელ­მი­კოა“, რე­გი­ონ­ებ­ში კი — „ეპ-ჯორ­ჯია მი­წო­დე­ბა“, ანუ „ენ­ერ­გო-პრო ჯორ­ჯი­ას“ შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნია. აქ­ედ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე, უკ­ვე ყვე­ლა­ფე­რი მზა­დაა ბაზ­რის გახ­სნის­თვის. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო ელ­ექ­ტრო­სის­ტე­მა, ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კის სექ­ტო­რის კო­მერ­ცი­ული ოპ­ერ­ატ­ორი – ეს­კო და ბირ­ჟა არ­ის სა­მი მთა­ვა­რი უწყე­ბა, რო­მელ­თაც მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით ამ მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შაოების გან­ხორ­ცი­ელ­ება ავ­ალი­ათ. გახ­სნის­თვის ბირ­ჟამ პრაქ­ტი­კუ­ლად და­ას­რუ­ლა საქ­მი­ან­ობა — შე­იძ­ინა ევ­რო­პა­ში აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი პლატ­ფორ­მა, რო­მელ­ზეც ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვა მოხ­დე­ბა. და­ვა­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შაოებიდან კო­მერ­ცი­ულ ოპ­ერ­ატ­ორს სე­მეკ­ში ერ­თი — სა­ბი­თუ­მო სა­ცა­ლო ვაჭ­რო­ბის წე­სის წარ­მოდ­გე­ნა დარ­ჩა, რო­მელ­საც გა­ნი­ხი­ლავს და და­ამ­ტკი­ცებს კო­მი­სია; მათ, ას­ევე, უნ­და წარ­მო­ად­გი­ნონ თა­ვი­ან­თი ფი­ნან­სუ­რი მო­დე­ლი. რაც შე­ეხ­ება სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო ელ­ექ­ტრო­სის­ტე­მას, მას და­ევ­ალა სა­ბა­ლან­სო ბაზ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბი, ას­ევე, მსხვილ მომ­ხმა­რებ­ლებ­ში აღ­რიცხვის კვან­ძე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბა და თა­ნა­მედ­რო­ვე „ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლე­ბის“ და­ყე­ნე­ბა, რა­თა, ახ­ალი ბაზ­რის პი­რო­ბებ­ში, სა­ათ­ობ­რივ რე­ჟიმ­ში აღ­ირ­იცხოს მოხ­მა­რე­ბუ­ლი ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გია. შე­სა­ბა­მი­სად, მა­თი სა­მუ­შაო ჯერ კი­დევ მიმ­დი­ნა­რე­ობს და უახ­ლო­ეს ორ-სამ თვე­ში და­ას­რუ­ლე­ბენ აღ­ნიშ­ნულ საქ­მი­ან­ობ­ას. მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ­მა კო­მი­სი­ამ 2021 წლის დე­კემ­ბრის ბო­ლოს მო­ის­მი­ნა ბაზ­რის გახ­სნას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წი­ნა­და­დე­ბე­ბი და მსჯე­ლო­ბის შე­დე­გად გა­მო­ყო დარ­ჩე­ნი­ლი სა­კითხე­ბი, რომ­ლე­ბიც აუც­ილ­ებ­ელ­ად უნ­და მო­წეს­რიგ­დეს ბაზ­რის გახ­სნამ­დე. ჩვენ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას და ეკ­ონ­ომ­იკ­ის სა­მი­ნის­ტროს მივ­მარ­თეთ რე­კო­მენ­და­ცი­ით, რომ არ ვიჩ­ქა­როთ და რამ­დე­ნი­მე თვით, მა­გა­ლი­თად, მარ­ტის ნაც­ვლად, ზაფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ის­კენ გა­დავ­წი­ოთ ბაზ­რის გახ­სნა, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო ელ­ექ­ტრო­სის­ტე­მა და­ას­რუ­ლებს მო­სამ­ზა­დე­ბელ სა­მუ­შაოებს.

— ენ­ერ­გე­ტი­კუ­ლი ბირ­ჟის ამ­ოქ­მე­დე­ბა რას ცვლის ბა­ზარ­ზე?

— ენ­ერ­გე­ტი­კუ­ლი ბირ­ჟის ამ­ოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად, ბა­ზარ­ზე მსხვი­ლი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მი­ერ ენ­ერ­გი­ის ყიდ­ვა და­იწყე­ბა სწო­რედ ბირ­ჟის მეშ­ვე­ობ­ით და არა კონ­კრე­ტუ­ლი მო­ნო­პო­ლის­ტე­ბის­გან, რო­გო­რე­ბიც იყო „თე­ლა­სი“ და „ენ­ერ­გო-პრო ჯორ­ჯია“. ბირ­ჟა­ზე სხვა­დას­ხვა დროს სხვა­დას­ხვა ფა­სი იქ­ნე­ბა, რო­მე­ლიც მოთხოვ­ნა-მი­წო­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე დად­გინ­დე­ბა. ბა­ზარ­ზე გაჩ­ნდე­ბა კონ­კუ­რენ­ცია, შე­სა­ბა­მი­სად, მომ­ხმა­რე­ბე­ლი შეძ­ლებს, რომ არა პი­კურ სა­ათ­ებ­ში შე­და­რე­ბით იაფი ენ­ერ­გია შე­იძ­ინ­ოს. მა­გა­ლი­თად, სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზა შეძ­ლებს, რომ ღა­მის სა­ათ­ებ­ში იაფი­ანი ენ­ერ­გია შე­იძ­ინ­ოს და ტვირ­თი გა­და­ზი­დოს, რაც ნაკ­ლე­ბი და­უჯ­დე­ბა ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ვიდ­რე ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი ტა­რი­ფის პი­რო­ბებ­ში. ჩვე­ნი გად­მო­სა­ხე­დი­დან, ამ­ით ბირ­ჟა­ზე ენ­ერ­გი­ით მო­ვაჭ­რე ძა­ლი­ან ბევ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცია მო­იგ­ებს — ევ­რო­პუ­ლი პრაქ­ტი­კაც ამ­ას გვკარ­ნა­ხობს.


რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო „თელ­მი­კოს“ შე­მოს­ვლა ბა­ზარ­ზე?

— რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო „თელ­მი­კოს“ შე­მოს­ვლა და სე­მეკს რა ბერ­კე­ტე­ბი გა­აჩ­ნია მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის და­სა­ცა­ვად?

— სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ „თელ­მი­კო“ დე­და­ქა­ლა­ქის ტე­რი­ტო­რი­აზე ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მიმ­წო­დე­ბელ კომ­პა­ნი­ად და­ას­ახ­ელა, რო­მე­ლიც იყ­იდ­ის ენ­ერ­გი­ას სხვა­დას­ხვა წყა­რო­ებ­იდ­ან და მი­აწ­ვდის მას მომ­ხმა­რებ­ლებს, შე­სა­ბა­მი­სად, ამო­იღ­ებს ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის გა­და­სა­ხადს. „თელ­მი­კომ“ თავ­და­პირ­ვე­ლად და­უშ­ვა და­რიცხვი­სა და, შე­სა­ბა­მი­სად, მო­ნა­ცე­მე­ბის სის­წო­რეს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შეც­დო­მა, რის შე­სა­ხე­ბაც მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა მოგ­ვმარ­თეს. ეს სა­კითხი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ­მა კო­მი­სი­ამ შე­ის­წავ­ლა და აღ­მო­აჩ­ინა, რომ „თელ­მი­კომ“ და­არ­ღვია მოქ­მე­დი წე­სე­ბი, ამ­იტ­ომ­აც და­ჯა­რიმ­და 75 000 ლა­რით. ამ­ის შემ­დეგ მო­წეს­რიგ­და აღ­რიცხვი­ან­ობა და იმ მომ­ხმა­რებ­ლებს, რომ­ლებ­საც არ­ას­წო­რად და­არ­იცხეს თან­ხა, ერ­თი თვის ვა­და­ში, ჩვე­ნი და­ვა­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, გა­უს­წორ­დათ და­რიცხვე­ბი. ბო­ლო პე­რი­ოდ­შიც გა­აქ­ტი­ურ­და მომ­ხმა­რებ­ლთა ჯგუ­ფი, რომ­ლე­ბიც თვლი­ან, რომ არ­ას­წო­რად და­ერ­იცხათ გა­და­სა­ხა­დი. მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის მი­ერ 3 თე­ბერ­ვალს მი­ღე­ბუ­ლი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, ერ­თი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩვე­ნი სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი ად­გილ­ზე შე­ამ­ოწ­მებს კომ­პა­ნი­ას და ნა­ხავს მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზებს — თუ რო­გორ ხდე­ბა და­რიცხვა, ქვით­რის გაგ­ზავ­ნა და ა.შ. ხარ­ვე­ზის გა­მოკ­ვე­თის შემ­თხვე­ვა­ში, კომ­პა­ნია გაფ­რთხი­ლე­ბუ­ლია, რომ ორ­მა­გი ოდ­ენ­ობ­ით და­ჯა­რიმ­დე­ბა; შე­სა­ბა­მი­სად, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დარ­ღვე­ვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, 150 000 ლარს გა­და­იხ­დის კომ­პა­ნია „თელ­მი­კო“.

— ზო­გა­დად, ფა­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რა უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა არ­სე­ბობს და თქვენ რამ­დე­ნად ად­ეკ­ვა­ტუ­რად მი­გაჩ­ნი­ათ დღე­ვან­დე­ლი ფა­სე­ბი?

— დღეს არ­სე­ბუ­ლი ტა­რი­ფე­ბი დად­გე­ნი­ლია მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის მი­ერ. ის და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია კონ­კრე­ტულ გა­ან­გა­რი­შე­ბებ­ზე და ფორ­მუ­ლებ­ზე. ვიდ­რე სე­მე­კი და­ად­გენს ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ტა­რიფს, მა­ნამ­დე ამ­ოწ­მებს კომ­პა­ნი­ებ­ის ხარ­ჯებს, ატ­არ­ებს აუდ­იტს; აუდ­იტ­ის შე­დე­გად ხარ­ჯე­ბი „იწ­ურ­ება“, გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია მხო­ლოდ აუც­ილ­ებ­ელი თან­ხე­ბი — რამ­დე­ნად შე­იძ­ინა კომ­პა­ნი­ამ ენ­ერ­გია, რამ­დე­ნი ხელ­ფა­სი გა­და­უხ­ადა თა­ნამ­შრომ­ლებს, რა და­უჯ­და მრიცხვე­ლე­ბის გა­მოც­ვლა და ა.შ. მხო­ლოდ ას­ეთ, მი­ნი­მა­ლუ­რად აუც­ილ­ებ­ელ ხარ­ჯებს ით­ვა­ლის­წი­ნებს მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სია და არა, მა­გა­ლი­თად, მივ­ლი­ნე­ბებს, ძვი­რადღი­რე­ბუ­ლი ავ­ტო­მან­ქა­ნე­ბის შე­ძე­ნას და ა.შ. ამ­იტ­ომ­აც, დად­გე­ნი­ლი ტა­რი­ფი, ერ­თი მხრივ, მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ხა­რის­ხი­ანი, უწყვე­ტი ენ­ერ­გი­ის მი­წო­დე­ბის უზ­რუნ­ველ­მყო­ფე­ლია, მე­ორე მხრივ კი, ამ­ოღ­ებ­ული თან­ხე­ბით ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მიმ­წო­დე­ბელს შე­უძ­ლია ნორ­მა­ლუ­რი ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ება. ამ­დე­ნად, დად­გე­ნი­ლი ტა­რი­ფე­ბის სის­წო­რე­ში ეჭ­ვი არ გვე­პა­რე­ბა, ის­ინი სწო­რად დათ­ვლი­ლი და სა­მარ­თლი­ანია. არა­ერ­თხელ გა­უს­აჩ­ივ­რე­ბი­ათ ჩვენ მი­ერ დად­გე­ნი­ლი ტა­რი­ფე­ბი სხვა­დას­ხვა პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ას, არ­ას­ამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას, თა­ვად ენ­ერ­გო კომ­პა­ნი­ებს, მაგ­რამ სა­სა­მარ­თლოს, რო­მე­ლიც ხე­დავს, რომ ეს ობი­ექ­ტუ­რად, კონ­კრე­ტუ­ლი ფორ­მუ­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზეა დად­გე­ნი­ლი, აუდ­იტი კარ­გად არ­ის ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი, ხარ­ჯე­ბი და­წუ­რუ­ლი და ა. შ., არ­ას­დროს შე­უც­ვლია და შე­უმ­ცი­რე­ბია ჩვენ მი­ერ დად­გე­ნი­ლი ტა­რი­ფი. რა თქმა უნ­და, მომ­ხმა­რე­ბელს ყო­ველ­თვის ურ­ჩევ­ნია უფ­რო და­ბა­ლი ტა­რი­ფი, მაგ­რამ და­ბა­ლი ტა­რი­ფის პი­რო­ბებ­ში ვერ მოხ­დე­ბა სერ­ვი­სის დრო­ული, ხა­რის­ხი­ანი, უწყვე­ტი მი­წო­დე­ბა. ამ­დე­ნად, ეს არ­ის ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, სწო­რედ ამ პრინ­ცი­პებ­ზე დაყ­რდნო­ბით ხდე­ბა ტა­რი­ფე­ბის დად­გე­ნა.

რამ­დე­ნად სწო­რად მი­გაჩ­ნი­ათ მოთხოვ­ნა გა­და­სა­ხა­დის შემ­ცი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით – სა­კითხის ასე დას­მა არ­ის თუ არა მარ­თე­ბუ­ლი?

— სა­კითხის დას­მას ლე­გი­ტი­მუ­რი სა­ფუძ­ვე­ლი აქ­ვს, რად­გან ჩვენ­თა­ნაც და სხვა ქვეყ­ნებ­შიც არ­სე­ბობს მომ­ხმა­რე­ბელ­თა გარ­კვე­ული ჯგუ­ფი, რო­მელ­საც მი­ღე­ბუ­ლი და­ბა­ლი შე­მო­სავ­ლით არ შე­უძ­ლია კო­მუ­ნა­ლუ­რი გა­და­სა­ხა­დე­ბის და­ფარ­ვა, ვი­ნა­იდ­ან ამ­აზე უფ­რო პრი­ორ­იტ­ეტ­ული სხვა ხარ­ჯე­ბი აქ­ვს — კვე­ბა, მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, პირ­ვე­ლა­დი სა­ჭი­რო­ებ­ის ნივ­თე­ბი და ა.შ. ამ­იტ­ომ­აც მთავ­რო­ბამ ახ­ლა­ხან და­ამ­ტკი­ცა 2022 წელს მოწყვლა­დი მომ­ხმა­რებ­ლის ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის გა­და­სა­ხა­დის თა­ნა­და­ფი­ნან­სე­ბის, ანუ სუბ­სი­დი­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მი. სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა ბო­ლო ორი წე­ლია, კო­ვი­დის პი­რო­ბებ­შიც, აქ­ტი­ურ­ად აფ­ინ­ან­სებს სხვა­დას­ხვა მოწყვლად ჯგუფს. ამ მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის სუბ­სი­დი­რე­ბა­ზე სა­ხელ­მწი­ფომ ბი­უჯ­ეტ­იდ­ან რამ­დე­ნი­მე ასე­ული მი­ლი­ონი და­იხ­არ­ჯა. მთავ­რო­ბის მი­ერ ამ ტი­პის მხარ­და­ჭე­რა გრძელ­დე­ბა, ამ­იტ­ომ და­ბა­ლი ტა­რი­ფე­ბის დად­გე­ნა არ არ­ის გა­მო­სა­ვა­ლი, ტა­რი­ფი უნ­და იყ­ოს ობი­ექ­ტუ­რი და სწო­რად დათ­ვლი­ლი, მოწყვლად ჯგუ­ფებს კი მთავ­რო­ბა უნ­და და­ეხ­მა­როს ბი­უჯ­ეტ­იდ­ან.

— დღეს სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ყუ­რადღე­ბის ცენ­ტრშია მთავ­რო­ბის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა თურ­ქე­თი­დან მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის შე­მო­ტა­ნის თა­ობ­აზე, რა­მაც, შე­იძ­ლე­ბა, კონ­კუ­რენ­ცი­ის გა­მო, წამ­ლებ­ზე ფა­სე­ბი და­წი­ოს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა ამ ტი­პის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა ენ­ერ­გო­რე­სურ­სზეც?

— ჩვენ გვაქ­ვს ად­გი­ლობ­რი­ვი გე­ნე­რა­ცი­ის წყა­რო­ები — ჰე­სე­ბი, თბო­სად­გუ­რე­ბი, მა­გა­ლი­თად, ქარ­თლის ქა­რის სად­გუ­რი, მაგ­რამ ენ­ერ­გი­აზე მოთხოვ­ნა უფ­რო დი­დია, ვიდ­რე ად­გი­ლობ­რი­ვი წყა­რო­ებ­ით შეგ­ვიძ­ლია ვა­წარ­მო­ოთ. ამ­იტ­ომ­აც მთავ­რო­ბა იძ­ულ­ებ­ულია დე­ფი­ცი­ტურ დღე­ებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით ზამ­თარ­ში, შე­მო­იტ­ან­ოს ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გია, მაგ­რამ ჩვენ­თან გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ენ­ერ­გია უფ­რო იაფია, ვიდ­რე ჩვე­ნი მე­ზო­ბე­ლი ქვეყ­ნე­ბი­სა. თურ­ქე­თი­დან, აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­იდ­ან, რუ­სე­თი­დან შე­მო­ტა­ნი­ლი ენ­ერ­გია არ არ­ის ენ­გურ­ჰე­სის, ვარ­დნილ ჰე­სე­ბის კას­კა­დის, „ენ­ერ­გო-პროს“ სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი ჰე­სე­ბის და ა.შ. ტა­რიფ­ზე იაფი. თურ­ქეთ­ში, აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­სა და რუ­სეთ­ში ბო­ლო თვე­ებ­ში მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­იზ­არ­და ენ­ერ­გი­ის ფა­სე­ბი. თურ­ქეთ­ში, ას­ევე, არ­ის გა­ზის დე­ფი­ცი­ტიც. შე­სა­ბა­მი­სად, თბო­სად­გუ­რე­ბის მი­ერ გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ენ­ერ­გია იქ უფ­რო ძვი­რია. ამ­დე­ნად, ხან­და­ხან, რო­ცა ჭარ­ბი ენ­ერ­გია გვაქ­ვს, დი­დი წყალ­მო­დი­ნე­ბის პი­რო­ბებ­ში, მა­გა­ლი­თად, მა­ის­ში, ივ­ნის­ში, ჩვენ, პი­რი­ქით, გაგ­ვაქ­ვს ენ­გურ­ჰე­სის მი­ერ გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ენ­ერ­გია თურ­ქეთ­ში და ამ­ით ქვე­ყა­ნა­ში გარ­კვე­ული ვა­ლუ­ტა შე­მო­დის.

— რო­დის ექ­ნე­ბა მო­სახ­ლე­ობ­ას ენ­ერ­გი­ის მომ­წო­დე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­ის არ­ჩე­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა?

— მო­სახ­ლე­ობა, ევ­რო­პუ­ლი წე­სე­ბი­სა და ჩვე­ნი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით, უნ­ივ­ერ­სა­ლურ მიმ­წო­დე­ბელ­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ამ­დე­ნად, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ნე­ბის­მი­ერი დად­გე­ნი­ლი ტა­რი­ფით იყ­იდი­ან ენ­ერ­გი­ას და არ ექ­ნე­ბათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა — აირ­ჩი­ონ მიმ­წო­დე­ბე­ლი, რად­გან მათ­თვის ძა­ლი­ან რთუ­ლი იქ­ნე­ბა სა­ათ­ობ­რი­ვად ან ყო­ველ­დღი­ურ­ად ვაჭ­რო­ბა. ამ­იტ­ომ­აც, მათ სტა­ბი­ლუ­რად და უწყვე­ტად მი­აწ­ვდი­ან ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ას ლი­ცენ­ზი­რე­ბუ­ლი მიმ­წო­დე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­ები, რო­მელ­თაც ჩვენს ენ­აზე „უნ­ივ­ერ­სა­ლუ­რი ენ­ერ­გი­ის მიმ­წო­დებ­ლებს“ ვუ­წო­დებთ.


„ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლე­ბი“ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეტ­აპ­ობ­რი­ვად და­ინ­ერ­გე­ბა

— რა შე­იძ­ლე­ბა ვუთხრათ მკითხველს ძვე­ლი მრიცხვე­ლე­ბის „ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლე­ბით“ ჩა­ნაც­ვლე­ბის თე­მა­ზე?

— „ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლე­ბი“ თა­ნა­მედ­რო­ვე ენ­ერ­გე­ტი­კა­ში ზუს­ტი აღ­რიცხვის სა­შუ­ალ­ებ­ად მი­იჩ­ნე­ვა. ევ­რო­პა პრაქ­ტი­კუ­ლად გა­და­სუ­ლია ამ მრიცხვე­ლებ­ზე. „ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლი“ სა­შუ­ალ­ებ­ას იძ­ლე­ვა — ინ­კა­სა­ტო­რის მის­ვლის გა­რე­შე ავ­ტო­მა­ტურ რე­ჟიმ­ში აღ­ირ­იცხოს მოხ­მა­რე­ბუ­ლი ენ­ერ­გია და გა­ეგ­ზავ­ნოს მომ­ხმა­რე­ბელს ქვი­თა­რი. მომ­ხმა­რე­ბე­ლი შეძ­ლებს — მოხ­მა­რე­ბუ­ლი ენ­ერ­გია მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნით ან კომ­პი­უტ­ერ­ით ყო­ველ­დღი­ურ­ად შე­ამ­ოწ­მოს. შე­სა­ბა­მი­სად, სუ­ბი­ექ­ტუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბი, რო­ცა ინ­კა­სა­ტორს მო­ნა­ცე­მე­ბის აღ­ებ­ის ან კომ­პი­უტ­ერ­ულ ბა­ზა­ში შეყ­ვა­ნის დროს შე­საძ­ლოა შეც­დო­მა მო­უვ­იდ­ეს, გა­მო­ირ­იცხე­ბა. სწო­რედ ამ­იტ­ომ მი­ვი­ღეთ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეტ­აპ­ობ­რი­ვად და­ინ­ერ­გოს „ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლე­ბი“. კერ­ძოდ 2021 წლის 1 ოქ­ტომ­ბრი­დან ახ­ალ­აშ­ენ­ებ­ული საცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სე­ბი და სახ­ლე­ბი აუც­ილ­ებ­ლად „ჭკვი­ანი მრიცხვე­ლე­ბით“ უნ­და იყ­ოს აღ­ჭურ­ვი­ლი. რაც შე­ეხ­ება უკ­ვე აშ­ენ­ებ­ულ სახ­ლებს, კორ­პუ­სებ­სა და ა.შ., იქ, გა­მა­ნა­წი­ლე­ბელ კომ­პა­ნი­ებ­თან ერ­თად, იქ­მნე­ბა 5-წლი­ანი გეგ­მა, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც ეს კომ­პა­ნი­ები გა­მოც­ვლი­ან მრიცხვე­ლებს ისე, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს არ მო­უწ­ევს მრიცხვე­ლის გა­მოც­ვლის­თვის რა­იმე სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და.

— რამ­დე­ნად პერ­სპექ­ტი­ულია ნე­ტო­აღ­რიცხვის სის­ტე­მა და ხომ არ იგ­ეგ­მე­ბა სი­ახ­ლე­ები?

— ბო­ლო ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ წე­სებ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დგომ, კი­დევ უფ­რო მე­ტად მიმ­ზიდ­ვე­ლი გახ­და ნე­ტო­აღ­რიცხვა, ანუ მზის პა­ნე­ლე­ბით, ქა­რის პა­ტა­რა სად­გუ­რე­ბით გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მოხ­მა­რე­ბა და გა­ყიდ­ვა. თუ ად­რე ერთ მომ­ხმა­რე­ბელს მაქ­სი­მუმ 100 კვტ შე­ეძ­ლო ჩა­ერ­თო სის­ტე­მა­ში, ახ­ლა ეს 500 კი­ლო­ვა­ტამ­დე გა­იზ­არ­და. ას­ევე და­საშ­ვე­ბი გავ­ხა­დეთ ამ­ხა­ნა­გო­ბის ან სა­მე­ზობ­ლოს მი­ერ მზის პა­ნე­ლე­ბის და­ყე­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ხარ­ჯე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა – მათ შე­უძ­ლი­ათ მო­იხ­მა­რონ ერ­თობ­ლი­ვად გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ენ­ერ­გია. ნა­მა­ტი ენ­ერ­გია კი, ჩვენ მი­ერ დად­გე­ნი­ლი წე­სე­ბის მი­ხედ­ვით, „თე­ლას­მა“ და „ენ­ერ­გო-პრო ჯორ­ჯი­ამ“ უნ­და იყ­იდ­ოს და შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხა გა­და­უხ­ად­ოს მო­სახ­ლე­ობ­ას. მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი წე­სე­ბის დახ­ვე­წამ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შე­დე­გი გა­მო­იღო — თუ ბო­ლო 4-5 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­შუ­ალ­ოდ 4 მე­გა­ვა­ტამ­დე იყო და­ყე­ნე­ბუ­ლი მზის პა­ნე­ლე­ბი, დღეს ეს 17 მე­გა­ვატს აღ­ემ­ატ­ება. შე­სა­ბა­მი­სად, კი­დევ უფ­რო აქ­ტი­ურ­ად მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­სტა­ლა­ცია და სულ უფ­რო მე­ტად პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხდე­ბა ას­ეთი ფორ­მის მწვა­ნე ენ­ერ­გი­ის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა.

— რა ეტ­აპ­ზეა რე­ფორ­მის პრო­ცე­სი ბუ­ნებ­რი­ვი გა­ზის სექ­ტორ­ში?

— ჩვე­ნი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, ბუ­ნებ­რი­ვი გა­ზის სექ­ტორ­ში რე­ფორ­მა ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კის სექ­ტო­რის რე­ფორ­მის შემ­დეგ, და­ახ­ლო­ებ­ით, ერთ წე­ლი­წად­ში იწყე­ბა – მას შემ­დეგ, რაც გა­იხ­სნე­ბა ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კის ბირ­ჟა და და­იწყე­ბა ვაჭ­რო­ბა. ამ­ას მოჰ­ყვე­ბა ბუ­ნებ­რი­ვი გა­ზის სექ­ტო­რის ბირ­ჟის გახ­სნაც. მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რე­ბი, და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია ენ­ერ­გე­ტი­კუ­ლი ბირ­ჟა, მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი წე­სე­ბის გარ­კვე­ული ნა­წი­ლიც მომ­ზა­დე­ბუ­ლია და უკ­ვე მოგ­ვი­ან­ებ­ით, ეტ­აპ­ობ­რი­ვად, ეს წე­სე­ბი დამ­ტკიც­დე­ბა.


რამ­დე­ნად მო­წეს­რიგ­და მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ქვით­რე­ბის სწო­რად მი­წო­დე­ბის სა­კითხი?

— ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში მო­სახ­ლე­ობ­ას თბი­ლის­ში, ამ­ორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ქსე­ლე­ბის გა­მო, წყალ­მო­მა­რა­გე­ბა ხში­რად ეზღუ­დე­ბა. რა კეთ­დე­ბა ამ პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად და, ზო­გა­დად, რო­გორ შე­აფ­ას­ებ­დით კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ან­ობ­ას?

— წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის სექ­ტო­რი ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ვეს­ტი­ცია და ტე­ვა­დი სექ­ტო­რია. აქ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას გა­ცი­ლე­ბით დი­დი ინ­ვეს­ტი­ცი­ები სჭირ­დე­ბა, ვიდ­რე სხვა სექ­ტო­რებს. ჩვენ სამ წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ ვი­თან­ხმებთ კომ­პა­ნი­ებ­ის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნილ სა­ინ­ვეს­ტი­ციო გეგ­მებს. ამ დროს ვად­გენთ ტა­რიფს და შემ­დგომ ვაკ­ვირ­დე­ბით ამ სა­ინ­ვეს­ტი­ციო გეგ­მის შეს­რუ­ლე­ბას – რო­გორ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სწო­რედ ეს სა­ინ­ვეს­ტი­ციო გეგ­მა გუ­ლის­ხმობს ამ­ორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ქსე­ლე­ბის გა­მოც­ვლას, სა­ტუმ­ბი სად­გუ­რე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბას და ა.შ. „GWP“ და სხვა კომ­პა­ნი­ებ­ის ნა­წილ­ში ჩვენ ერ­თი წლის წინ საკ­მა­ოდ მო­ცუ­ლო­ბი­თი ინ­ვეს­ტი­ცი­ები შე­ვი­თან­ხმეთ, რო­მელ­თა გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­აც უკ­ვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს, თუმ­ცა სა­ჭი­რო­ება კი­დევ უფ­რო მე­ტია. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის­იც, რომ „Georgian Water and Powers“-ის წი­ლის 80% გა­იყ­იდა და მარ­თვა­ში შე­მო­ვი­და გა­მოც­დი­ლი ეს­პა­ნუ­რი კომ­პა­ნია — „აქ­ვა­ლია“, რო­მე­ლიც აპ­ირ­ებს, რომ და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ვეს­ტი­ცი­ები ჩა­დოს, მე­ტად გააუმჯობესოს მე­ნეჯ­მენ­ტი და ა.შ. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­ლო­დი­ნი პო­ზი­ტი­ურია, რომ წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მა მთელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­წეს­რიგ­დე­ბა. რე­გი­ონ­ებ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით დი­დი ინ­ვეს­ტი­ცი­ები იდ­ება სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მი­ერ. გა­ერ­თი­ან­ებ­ული წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის კომ­პა­ნი­ის სა­მოქ­მე­დო არე­ალ­ში ახ­ალი ქსე­ლე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ბო­ლო ორ მსხვილ პრო­ექ­ტში, რომ­ლე­ბიც ქუ­თა­ის­ისა და ზუგ­დი­დის წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის ნა­წილ­ში გა­კეთ­და, ჯამ­ში 500 მი­ლი­ონ ლარ­ზე მე­ტი ინ­ვეს­ტი­ცია ჩა­იდო. ამ ორ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მთლი­ან­ად გა­ნახ­ლდა წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მა, თა­ვი­სი სა­ტუმ­ბი სად­გუ­რე­ბით, გა­და­მა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი სის­ტე­მი­თა და ა.შ. რე­გი­ონ­ებ­ში ას­ეთი მო­ცუ­ლო­ბი­თი ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ის გან­ხორ­ცი­ელ­ება პა­რა­ლე­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

— რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სე­მე­კის­თვის მომ­ხმა­რე­ბელ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა?

— მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა ჩვე­ნი ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამ­ოც­ანაა. ამ მიზ­ნით გვაქ­ვს მომ­ხმა­რე­ბელ­თა სა­ჩივ­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი და კო­მერ­ცი­ული ხა­რის­ხის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, რომ­ლე­ბიც ამ კუთხით მუ­შა­ობ­ენ. ეს გუ­ლის­ხმობს, რომ თუ უკ­მა­ყო­ფი­ლოა მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, ჩვენ გან­ვი­ხი­ლავთ მომ­ხმა­რებ­ლის სა­ჩივ­რებს, მი­ვი­ღებთ შე­სა­ბა­მის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას და და­ვა­ვა­ლებთ კომ­პა­ნი­ას — გა­მო­ას­წო­როს შეც­დო­მა. ას­ევე, ჩვე­ნი უნ­იკ­ალ­ური კომ­პი­უტ­ერ­ული პროგ­რა­მის მეშ­ვე­ობ­ით ვაკ­ვირ­დე­ბით — თუ რამ­დე­ნად დრო­ულ­ად ახ­დენს კომ­პა­ნია რე­აგ­ირ­ებ­ას მომ­ხმა­რე­ბელ­თა სა­ჩივ­რებ­სა და ზა­რებ­ზე. მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სია აქ­ტი­ურ­ად მუ­შა­ობს, მათ შო­რის, ხან­დაზ­მუ­ლი და არ­ას­წო­რად და­რიცხუ­ლი და­ვა­ლი­ან­ებ­ებ­ის ჩა­მო­წე­რის სა­კითხებ­ზე. 2021 წე­ლი ამ თვალ­საზ­რი­სით გა­მორ­ჩე­ული იყო, ჩვენ 3,5 მი­ლი­ონ ლარ­ზე მე­ტი ხან­დაზ­მუ­ლი და არ­ას­წო­რად და­რიცხუ­ლი გა­და­სა­ხა­დი ჩა­მო­ვა­წე­რეთ ჩვენს თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ებს. ამ­დე­ნად, მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სია მო­მა­ვალ­შიც აქ­ტი­ურ­ად გა­აგ­რძე­ლებს ამ კუთხით მუ­შა­ობ­ას.

— მო­წეს­რიგ­და თუ არა მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ქვით­რე­ბის სწო­რად მი­წო­დე­ბის სა­კითხი?

— ეს იყო გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ოდი დე­და­ქა­ლაქ­ში, ვი­ნა­იდ­ან ად­რე მო­ნა­ცე­მე­ბის აღ­ება თვის შუა რიცხვებ­ში ხდე­ბო­და. ახ­ლა სის­ტე­მა გას­წორ­და და შემ­დგო­მი მო­ნა­ცე­მე­ბის აღ­ება მხო­ლოდ თვის ბო­ლოს მოხ­დე­ბა. მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოხ­მა­რე­ბულ ენ­ერ­გი­აზე მო­ვა ერ­თი ქვი­თა­რი. ამ­დე­ნად, ეს სა­კითხე­ბი უკ­ვე და­რე­გუ­ლი­რე­ბუ­ლია. ორი ქვი­თა­რი მო­ვი­და დე­კემ­ბერ­ში და იან­ვრის და­საწყის­ში. დე­კემ­ბრის პირ­ველ ქვი­თარ­ში და­რიცხვა და­ან­გა­რიშ­და თვის შუა ძვე­ლი აღ­იცხვის სის­ტე­მით, ხო­ლო მე­ორე ქვი­თარ­ში — ახ­ალი სის­ტე­მით. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეს იყო ერ­თი თვის და­რიცხვა, რო­მე­ლიც ორი ქვით­რის სა­ხით მი­იღო მო­სახ­ლე­ობ­ამ. ამ­ის შემ­დეგ, იან­ვრი­დან, თვის ბო­ლოს ხდე­ბა მო­ნა­ცე­მე­ბის აღ­ება, ასე რომ, ამი­ერ­იდ­ან ორი ქვი­თა­რი აღ­არ­ავ­ის უნ­და მო­უვ­იდ­ეს. მი­უვა თვის ბო­ლოს ერ­თი ქვი­თა­რი, რომ­ლი­თაც შე­სა­ბა­მის თან­ხას გა­და­იხ­დის მომ­ხმა­რე­ბე­ლი.

— რო­გორ ფიქ­რობთ, რა­ტომ არ არ­ის ნდო­ბა მო­სახ­ლე­ობ­აში სე­მე­კის მი­მართ? აწ­ვდით თუ არა მათ ინ­ფორ­მა­ცი­ას თქვენ მი­ერ გა­წე­ული სა­მუ­შაოების თა­ობ­აზე?

— მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის მი­მართ ნდო­ბა ნამ­დვი­ლად არ­ის, რად­გან ჩვენ­თან შე­მო­სუ­ლი არ­ცერ­თი გა­ნაცხა­დი, არ­ცერ­თი სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რი რე­აგ­ირ­ებ­ის გა­რე­შე არ რჩე­ბა. ძა­ლი­ან ბევრ მო­ქა­ლა­ქეს, ძა­ლი­ან ბევრ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას ვეხ­მა­რე­ბით და, შე­სა­ბა­მი­სად, ეს არ­ის გან­მა­პი­რო­ბე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რი ჩვე­ნი ნდო­ბი­სა. მომ­ხმა­რე­ბელ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის ნა­წილ­ში მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის მი­მართ ლოიალურად არი­ან გან­წყო­ბილ­ნი. მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სია არ უყ­ვართ მა­შინ, რო­ცა დგე­ბა ობი­ექ­ტუ­რი გა­რე­მო­ება და სა­ჭი­რო­ება – გა­იზ­არ­დოს ტა­რი­ფი. ტა­რი­ფე­ბის დად­გე­ნის პრო­ცეს­ში ჩვენ გან­ვმარ­ტავთ, თუ რა იწ­ვევს ხოლ­მე ცვლი­ლე­ბას – ეს გა­მოწ­ვე­ულია კურ­სის ცვა­ლე­ბა­დო­ბით, ჩვენს რე­გი­ონ­ში ენ­ერ­გი­ის გაძ­ვი­რე­ბით თუ სხვა ფაქ­ტო­რე­ბით. ვა­სა­ბუ­თებთ იმ­ას, თუ რა­ტომ გახ­და ენ­ერ­გი­ის ფა­სე­ბის და ტა­რი­ფის გაზ­რდა აუც­ილ­ებ­ელი. რა თქმა უნ­და, პე­რი­ოდ­ულ­ად ჩვენც ვა­ტა­რებთ გარ­კვე­ულ კამ­პა­ნი­ას – ვაწ­ვდით მომ­ხმა­რებ­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, თუმ­ცა, შე­საძ­ლოა, უფ­რო მე­ტიც იყ­ოს სა­ჭი­რო.

— თა­ვა­დაც მეც­ნი­ერი ბრძან­დე­ბით და იც­ით, რა დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქ­ვს მეც­ნი­ერ­თა მო­საზ­რე­ბას ამა თუ იმ დარ­გის გან­ვი­თა­რე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვის თა­ობ­აზე. თუ გაქ­ვთ კო­მუ­ნი­კა­ცია მათ­თან და თუ ით­ვა­ლის­წი­ნებთ მათ მო­საზ­რე­ბებს?

— მეც­ნი­ერ­ები ენ­ერ­გე­ტი­კის სექ­ტორ­ში ძა­ლი­ან აქ­ტი­ურ­ები არი­ან. მა­თი ჩარ­თუ­ლო­ბით ბევ­რი კვლე­ვი­თი და სა­მეც­ნი­ერო პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ას­ევე, კვა­ლი­ფი­ცი­ური ად­ამი­ან­ები არი­ან გა­წევ­რი­ან­ებ­ულ­ნი ენ­ერ­გე­ტი­კის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­აში, სა­დაც სხვა­დას­ხვა სა­ინ­ტე­რე­სო კვლე­ვას ატ­არ­ებ­ენ. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი ჩვენ­თა­ნაც მუ­შა­ობს. ენ­ერ­გე­ტი­კა­ში ეტ­აპ­ობ­რი­ვად ინ­ერ­გე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი, მათ შო­რის, მეც­ნი­ერ­ები მუ­შა­ობ­ენ წყალ­ბა­დის ენ­ერ­გი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხებ­ზეც. ასე რომ, სა­მეც­ნი­ერო წრე­ებ­თან ჩვენ მჭიდ­როდ და აქ­ტი­ურ­ად ვთა­ნამ­შრომ­ლობთ.

— 2022 წელს რას გეგ­მავთ?

— 2022 აქ­ტი­ური წე­ლი იქ­ნე­ბა ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გე­ტი­კის სექ­ტორ­ში რე­ფორ­მე­ბის ბო­ლომ­დე მიყ­ვა­ნის და ბაზ­რის გახ­სნის კუთხით, ას­ევე, ბუ­ნებ­რი­ვი გა­ზის რე­ფორ­მის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის თვალ­საზ­რი­სი­თაც. 2022 წელს ჩვენ სე­რი­ოზ­ული მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შაოები გვექ­ნე­ბა მე­ლი­ორ­აცი­ის რე­გუ­ლი­რე­ბის ნა­წილ­ში, ვი­ნა­იდ­ან 2023 წლის და­საწყი­სი­დან ჩვენს რე­გუ­ლი­რე­ბას ემ­ატ­ება მე­ოთხე ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მე­ლი­ორ­აცი­ას­თან. ამ­აზე კა­ნონ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი უკ­ვე გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ულია. ჩვენ გა­ვაგ­რძე­ლებთ აქ­ტი­ურ მუ­შა­ობ­ას მომ­ხმა­რე­ბელ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის მხრი­ვაც და არ­ცერ­თი გან­ცხა­დე­ბა, არ­ცერ­თი სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რი რე­აგ­ირ­ებ­ის გა­რე­შე არ დარ­ჩე­ბა. ამ­დე­ნად, ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ 2022 დატ­ვირ­თუ­ლი და აქ­ტი­ური წე­ლი იქ­ნე­ბა.