ქა­ლაქ ან­ტა­ლი­აში უკ­რა­ინ­ისა და რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრებს შო­რის შემ­დგარ შეხ­ვედ­რა­ზე რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა და ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის მარ­ჯვე­ნა ხელ­მა — სერ­გეი ლავ­როვ­მა რამ­დე­ნი­მე ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცია გა­ახ­მო­ვა­ნა. გთა­ვა­ზობთ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ყალ­ბი რამ­დე­ნი­მე ინ­ფორ­მა­ცი­ის კო­რექ­ტი­რე­ბულ ვა­რი­ან­ტებს.

ტყუ­ილი პირ­ვე­ლი — სერ­გეი ლავ­რო­ვი აცხა­დებს: „ყვე­ლა­ფე­რი გეგ­მის მი­ხედ­ვით მიმ­დი­ნა­რე­ობს“.

სი­მარ­თლერუ­სე­თის­თვის გეგ­მის მი­ხედ­ვით ეს პრო­ცე­სი ნამ­დვი­ლად არ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ბრძო­ლა ორი კვი­რაა, რაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რა­მაც უამ­რა­ვი ად­ამი­ან­ის სი­ცოცხლე შე­იწ­ირა ორ­ივე მხრი­დან. ომ­ში მი­ღე­ბუ­ლი და­ნა­კარ­გე­ბის და­მალ­ვა ვერ ხერ­ხდე­ბა, მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ყვე­ლა­ფე­რი სცა­და, რა­თა მე­დია-სივ­რცე­ზე კონ­ტრო­ლი და­ემ­ყა­რე­ბი­ნა. ბრძო­ლის ეპ­იზ­ოდ­ები, უშუ­ალო ვი­დეოები, ცეცხლმო­კი­დე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კა, და­ბომ­ბი­ლი ქა­ლა­ქე­ბი და და­სახ­ლე­ბე­ბი, გარ­დაც­ვლი­ლი ჯა­რის­კა­ცე­ბი და სა­მო­ქა­ლა­ქო პი­რე­ბი — ამ­ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ყო­ველ­დღი­ურ­ად ვრცელ­დე­ბა სო­ცი­ალ­ურ სივ­რცე­სა და მსოფ­ლიო ტე­ლე-არ­ხე­ბის ეთ­ერ­ებ­ში. რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ ერ­თა­დერ­თხელ და­ას­ახ­ელა გარ­დაც­ვლილ­თა და დაჭ­რილ­თა რიცხვი — სულ, 498 ჯა­რის­კა­ცი, რაც, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, დი­დი ტყუ­ილია, რად­გან მა­თი რიცხვი, და­ახ­ლო­ებ­ით, 14 ათ­ას­ამ­დე აღ­წევს. ამ­ას ვა­რა­უდ­ობ­ენ რო­გორც და­სავ­ლე­ლი სამ­ხედ­რო ან­ალ­იტ­იკ­ოს­ები, ას­ევე, რუ­სეთ­ში მყო­ფი კერ­ძო ექ­სპერ­ტე­ბი. რუ­სუ­ლი არ­მია თავ­დას­ხმებს აგ­რძე­ლებს, მაგ­რამ უკ­რა­ინ­ელ­თა თავ­გა­მო­დე­ბუ­ლი ბრძო­ლის შე­დე­გად რუ­სე­ბის და­უცხრო­მე­ლი სურ­ვი­ლი — სწრა­ფად და­ეპყროთ უკ­რა­ინა, ჩა­ვარ­და. უკ­რა­ინ­ელ­ებ­მა რუ­სეთს ტემ­პი ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­აგ­დე­ბი­ნეს.

ტყუ­ლი მე­ორე — ლავ­რო­ვი აცხა­დებს: „რუ­სე­თი არ დას­ხმია თავს უკ­რა­ინ­ას“.

სი­მარ­თლე — ლავ­რო­ვის ამ სიტყვე­ბა ბევ­რში სა­ოც­არი გა­ოგ­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია. რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი სერ­გეი ლავ­რო­ვი მთე­ლი სე­რი­ოზ­ულ­ობ­ით აცხა­დებს, რომ რუ­სე­თი უკ­რა­ინ­აში არ შეჭ­რი­ლა. მა­შინ რა­ტომ ჩა­ვი­და იგი ან­ტა­ლი­აში უკ­რა­ინ­ელ კო­ლე­გა დი­მიტ­რი კუ­ლე­ბას­თან შე­სახ­ვედ­რად? რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, ლავ­რო­ვის ჩათ­ვლით, არ­წმუ­ნებ­დნენ კი­ევს და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ებ­ას, რომ უკ­რა­ინ­აზე თავ­დას­ხმა არ მზად­დე­ბო­და. ერ­თი თვის წინ რუ­სულ რა­დი­ოს­თან ლავ­როვ­მა გა­ნაცხა­და, რომ: „თუ ომ­ის დაწყე­ბა რუ­სეთ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ომი არ იქ­ნე­ბა“. და მა­შინ­ვე მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ზე აშშ-ს სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვან­თან ენ­ტო­ნი ბლინ­კელ­თან გახ­მო­ვან­და კი­დევ ერ­თი გან­ცხა­დე­ბა რუ­სი მი­ნის­ტრის: „თქვენ ამ­ტკი­ცებთ, რომ ჩვენ ვა­პი­რებთ თავს და­ვეს­ხათ უკ­რა­ინ­ას, მაგ­რამ ჩვენ არა­ერ­თგზის აღ­ვნიშ­ნეთ, რომ ეს ასე არ არ­ის“. 24 თე­ბერ­ვალს რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის ბრძა­ნე­ბით, რუ­სე­თის ჯა­რე­ბი უკ­რა­ინ­აში შე­იჭ­რნენ. ის­ინი ახ­ლაც აგ­რძე­ლე­ბენ სა­რა­კე­ტო თავ­დას­ხმებს და ქა­ლა­ქე­ბის და­ბომ­ბვას.

ტყუ­ლი მე­სა­მე — „მა­რი­უპ­ოლ­ში მდე­ბა­რე სამ­შო­ბი­არ­ოში არ იმ­ყო­ფე­ბო­და მშვი­დო­ბი­ანი მო­სახ­ლე­ობა, იქ გან­ლა­გე­ბუ­ლი იყო „აზ­ოვ­ის“ ბა­ტა­ლი­ონი“.

სი­მარ­თლე — ნა­რა­ტი­ვი, რომ მა­რი­უპ­ოლ­ის სამ­შო­ბი­არ­ოს შე­ნო­ბა­ში არ იყ­ვნენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი (ქა­ლე­ბი, ბავ­შვე­ბი, მედ-პერ­სო­ნა­ლი), ხო­ლო მსხვერ­პლთა კად­რე­ბი — ეს თით­ქოს­და „დად­გმუ­ლია“, ახ­ლა აქ­ტი­ურ­ად გა­მო­იყ­ენ­ება რუ­სულ პრო­პა­გან­დის­ტულ გა­და­ცე­მებ­სა და ტე­ლე­ვი­ზი­ებ­ში. მაგ­რამ ფაქ­ტი ჯი­უტია. უკ­რა­ინ­ის ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მო­ნა­ცე­მე­ბით, რუ­სუ­ლი სა­ჰა­ერო დარ­ტყმე­ბის შე­დე­გად სამ­შო­ბი­არ­ოში და­იღ­უპა 2 მოზ­რდი­ლი და 1 ბავ­შვი, 17 ად­ამი­ანი კი და­იჭ­რა. ეს დას­ტურ­დე­ბა უამ­რა­ვი ფო­ტო და ვი­დეო მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით. რუ­სუ­ლი მხა­რე აგ­რძე­ლებს მა­რი­უპ­ოლ­ზე თავ­დას­ხმებს, რამ­დე­ნი­მე დღეა მშვი­დო­ბი­ან მო­სახ­ლე­ობ­ას ქა­ლა­ქის და­ტო­ვე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ ეძ­ლე­ვათ.

ტყუ­ილი მე­ოთხე — „კი­ევი იარ­აღს ყვე­ლას აძ­ლევს, ათი­ათ­ას­ობ­ით ად­ამი­ანს ისე, რომ ვერ გა­იგ­ებ — ვის? თა­ნაც ყვე­ლა­ნა­ირი დო­კუ­მენ­ტე­ბის გვერ­დის ავ­ლით“.

სი­მარ­თლე — უკ­რა­ინ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იძ­ულ­ებ­ულია იარ­აღი მის­ცეს მო­სახ­ლე­ობ­ას, ქვე­ყა­ნა­ში ომი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მე­ომ­რე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ იარ­აღს მხო­ლოდ მათ აძ­ლე­ვენ, ვინც ტე­რი­ტო­რი­ულ თავ­დაც­ვის ნა­წი­ლებს შეუერთდა, მხო­ლოდ პას­პორ­ტის წარ­დგე­ნით და ნე­ბარ­თვის გა­ფორ­მე­ბით. იარ­აღ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა მის­ცეს უკ­რა­ინ­ის სხვა მო­ქა­ლა­ქე­ებ­საც, მაგ­რამ მათ­თვის იარ­აღი არ­ავ­ის და­ურ­იგ­ებია.

ტყუ­ილი მე­ხუ­თე — „უკ­რა­ინ­აში აკ­რძა­ლუ­ლია რუ­სუ­ლი ენა და რუ­სუ­ლი კულ­ტუ­რა, ას­ევე, რუ­სუ­ლი მარ­თმა­დი­დებ­ლუ­რი ეკ­ლე­სია“ — აცხა­დებს ლავ­რო­ვი.

სი­მარ­თლე — რუ­სუ­ლი ენ­ის და კულ­ტუ­რის აკ­რძალ­ვა უკ­რა­ინ­აში არ ხდე­ბა. ომ­ის დაწყე­ბამ­დე იქ მუ­შა­ობ­და „რუ­სუ­ლი რა­დიო“, ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი დე­და­ქა­ლა­ქის თე­ატ­რი, რომ­ლის და­სა­ხე­ლე­ბა „რუ­სუ­ლი დრა­მა“ იყო. ახ­ლა, რუ­სუ­ლი არ­ტი­ლე­რია და ავი­აცია ბომ­ბავს, ძი­რი­თა­დად, რუ­სუ­ლე­ნო­ვან ქა­ლა­ქებს — ხარ­კოვს, მა­რი­უპ­ოლს. ას­ეთ­ივე სი­ტუ­აციაა რუ­სუ­ლე­ნო­ვან კი­ევ­სა და მის და­სახ­ლე­ბებ­ში. უკ­რა­ინ­აში რომ რუ­სუ­ლი ენა იკ­რძა­ლე­ბა, უბ­რა­ლოდ, ყალ­ბი ამ­ბა­ვია. ერ­თა­დერ­თი, უკ­რა­ინ­ული კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა მო­ითხოვს, რომ ოფ­იცი­ალ­ური დო­კუ­მენ­ტე­ბი ქვე­ყა­ნა­ში წა­რი­მარ­თოს უკ­რა­ინ­ულ ენ­აზე, რა­საც მხარს უჭ­ერს რო­გორც მე­დია, ას­ევე, უკ­რა­ინ­ული ენ­ის გა­ნათ­ლე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი. რუ­სუ­ლი ენ­ის გა­მო არ­ავ­ინ გამ­ხდა­რა დის­კრი­მი­ნა­ცი­ის მსხვერ­პლი. თა­ვად პრე­ზი­დენ­ტი ზე­ლენ­სკიც რე­გუ­ლა­რუ­ლად გა­მო­დის სიტყვით რუ­სულ ენ­აზე. რაც შე­ეხ­ება რუ­სულ მარ­თლმა­დი­დებ­ლურ ეკ­ლე­სი­ას და მოს­კო­ველ პატ­რი­არ­ქატს, უკ­რა­ინ­აში ის­ინი ჩვე­ულ­ებ­რივ ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ებ­ენ და მა­თი აღ­მსა­რებ­ლო­ბის შეზღუდ­ვას არ­ავ­ინ ცდი­ლობს. ჩვე­ულ­ებ­რივ ტარ­დე­ბა ლოც­ვე­ბი, მა­სობ­რი­ვი მსვლე­ლო­ბე­ბი, მა­ში­ნაც კი, რო­დე­საც კო­ვი­დი მძვინ­ვა­რებ­და. ამ­იტ­ომ, ერ­თა­დერ­თი რამ, რა­მაც რუ­სულ მარ­თლმა­დი­დებ­ლურ ეკ­ლე­სი­ას შე­უქ­მნა საფ­რხე, ის­ევ რუ­სუ­ლი ინ­ტერ­ვენ­ციაა. დან­გრე­ულია ეკ­ლე­სი­ები კი­ევ­ის, ჟი­ტო­მი­რის და ხარ­კო­ვის ოლ­ქებ­ში.

წყა­რო — https://www.facebook.com/watch/?v=490955459400883