რუ­სეთ­მა უნ­და იგ­რძნოს, რომ მას ყო­ველ­დღე მო­უწ­ევს დი­დი ფა­სის გა­დახ­და იმ ავ­ან­ტი­ურ­ის­თვის, რო­მე­ლიც წა­მო­იწყო არა მხო­ლოდ უკ­რა­ინ­ის, არ­ამ­ედ სა­ერ­თოდ მთე­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი სამ­ყა­როს წი­ნა­აღ­მდეგ“, — რუ­სეთ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი ელ­ჩი, „რონ­დე­ლის ფონ­დის“ მკვლე­ვა­რი, ექ­სპერ­ტი ვა­ლე­რი ჩე­ჩე­ლაშ­ვი­ლი უკ­რა­ინ­აში რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო ინ­ტერ­ვენ­ცი­ას აან­ალ­იზ­ებს და და­სავ­ლე­თის მი­ერ რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ სან­ქცი­ებ­ის გა­ამ­კაც­რე­ბას პროგ­ნო­ზი­რებს.

  

— უკ­რა­ინ­ის პრე­ზი­დენ­ტის პო­ზი­ციაა, რომ მხო­ლოდ აღ­შფო­თე­ბა და არ­სე­ბუ­ლი სან­ქცი­ებ­ის და­წე­სე­ბა რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ ეფ­ექ­ტი­ანი არ არ­ის. რა მო­ლო­დი­ნი გაქ­ვთ თქვენ — აამ­ოქ­მე­დებს ევ­რო­პა და ამ­ერ­იკა რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ უფ­რო ეფ­ექ­ტი­ან ბერ­კე­ტებს?

— მე ეს მო­ლო­დი­ნი მაქ­ვს, მო­ლო­დი­ნის სა­ფუძ­ველს მაძ­ლევს ის გა­მოს­ვლე­ბი, რაც ჩვენ მო­ვის­მი­ნეთ — პირ­ველ რიგ­ში, ამ­ერ­იკ­ის პრე­ზი­დენ­ტი­სა და ევ­რო­კო­მი­სი­ის თავ­მჯდო­მა­რის ურ­სუ­ლა ფონ დერ ლაიენის. მათ გა­ნაცხა­დეს, რომ რუ­სე­თი და­ის­ჯე­ბა ამ ქმე­დე­ბე­ბის გა­მო. ამ­იტ­ომ­აც ვამ­ბობ, მხო­ლოდ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური, ფი­ნან­სუ­რი იზ­ოლ­აცი­ის ზო­მე­ბი საკ­მა­რი­სი არ არ­ის, აუც­ილ­ებ­ელია რუ­სე­თის სრუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და დიპ­ლო­მა­ტი­ური იზ­ოლ­ირ­ება, მი­თუ­მე­ტეს, რომ რუ­სეთ­ში დღეს უკ­ვე დიპ­ლო­მა­ტია აღ­არ არ­ის, დიპ­ლო­მა­ტია დამ­თავ­რდა. რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში და მის გა­რე მი­სი­ებ­ში არ­ის მხო­ლოდ ად­ამი­ან­ებ­ის ჯგუ­ფი, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ ემ­სა­ხუ­რე­ბა რუ­სე­თის მი­ლი­ტა­რის­ტულ მან­ქა­ნას. უნ­და მოხ­დეს ამ ხალ­ხის იზ­ოლ­ირ­ება, შემ­დეგ მთლი­ან­ად რუ­სე­თის დიპ­ლო­მა­ტი­ური და პო­ლი­ტი­კუ­რი იზ­ოლ­ირ­ება. პა­რა­ლე­ლუ­რად, რა თქმა უნ­და, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ დღეს უკ­რა­ინ­ას ქმე­დი­თი სამ­ხედ­რო, ეკ­ონ­ომ­იკ­ური, ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბა გა­ეწი­ოს, რად­გან გა­ვი­მე­ორ­ებ, უკ­რა­ინა ახ­ლა იბ­რძვის თა­ვი­სუ­ფა­ლი სამ­ყა­როს წი­ნა ფრონ­ტზე და, მათ შო­რის, იბ­რძვის ჩვე­ნი და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბი­სა და სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტის­თვის. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ დახ­მა­რე­ბის კონ­ტექ­სტში ჩვენც უნ­და გა­ვა­კე­თოთ ის, რი­სი გა­კე­თე­ბაც შეგ­ვიძ­ლია — მი­ნი­მუმ და­ვიწყოთ უკ­რა­ინ­ის­თვის ეკ­ონ­ომ­იკ­ური დახ­მა­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა. ვფიქ­რობ, კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, თუ ჩვენ ბან­კებ­ში — სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კში, თი­ბი­სი­ში და სხვა ბან­კებ­ში გა­იხ­სნე­ბო­და ან­გა­რი­შე­ბი, სა­დაც ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­სა და იურ­იდი­ულ პი­რებს გარ­კვე­ული თან­ხის გა­და­რიცხვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბო­დათ. შეგ­ვიძ­ლია, გან­ვაცხა­დოთ ჩვე­ნი მზად­ყოფ­ნა კონ­ფლიქ­ტის რე­გი­ონ­იდ­ან ლტოლ­ვი­ლე­ბის, ბავ­შვე­ბის, ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის მი­ღე­ბის თა­ობ­აზე. ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში კარ­გად უნ­და გა­ვი­აზ­როთ, რომ ეს არ­ის ჩვე­ნი სა­ერ­თო ბრძო­ლა.