სა­ინ­ფორ­მა­ციო-სა­აგ­ენ­ტო „ალი­ონი 21“-სა და სა­ინ­ფორ­მა­ციო-ან­ალ­იტ­იკ­ურ ვებ-პორ­ტალს მარ­თავს ა/ო „სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალი თა­ობა – ალი­ონი 21“-ის გუნ­დი, რო­მე­ლიც და­კომ­პლექ­ტე­ბუ­ლია I არ­ხის (ამ­ჟა­მად სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უწყე­ბე­ლი) დი­ლის პო­პუ­ლა­რუ­ლი გა­და­ცე­მა „ალი­ონ­ის“ (1992-2004 წწ.) ყო­ფი­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ჯგუ­ფის წევ­რე­ბის­გან, „ალი­ონ­ელ­თა“ შვი­ლე­ბის­გან და სხვა პრო­ფე­სი­ონ­ალი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­გან.

შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გა­ერ­თი­ან­ება „ალი­ონი“ სა­მარ­თლი­ან­ად ით­ვლე­ბო­და ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი კად­რე­ბის სამ­ჭედ­ლოდ, რაც უპ­ირ­ვე­ლე­სად პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ცნო­ბი­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტის ოთ­არ შა­ორ­შა­ძის დამ­სა­ხუ­რე­ბად უნ­და ჩა­ით­ვა­ლოს. პროგ­რა­მა „ალი­ონს“ (და შემ­დეგ უკ­ვე გა­და­ცე­მა „ნა­შუ­ადღევ­საც“) 1992-2004 წლებ­ში სა­ზო­გა­დო­ება იც­ნობ­და და აფ­ას­ებ­და, რო­გორც ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ, ჯან­სა­ღი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­მავ­რცე­ლე­ბელ გა­და­ცე­მას. „ალი­ონ­ის“ მეშ­ვე­ობ­ით ას­პა­რეზ­ზე გა­მოჩ­ნდა არა­ერ­თი გო­ნი­ერი პო­ლი­ტი­კო­სი, ექ­სპერ­ტი, ან­ალ­იტ­იკ­ოსი, მეც­ნი­ერი, რო­მელ­თა ეთ­ერ­ში მიწ­ვე­ვის კრი­ტე­რი­უმს მხო­ლოდ და მხო­ლოდ პრო­ფე­სი­ონ­ალ­იზ­მი და ობი­ექ­ტუ­რო­ბა გან­საზღვრავ­და. გა­და­ცე­მა „ალი­ონ­მა“ პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია გა­უწია არა­ერთ მწე­რალს, მუ­სი­კოსს, მო­ცეკ­ვა­ვეს, მხატ­ვარ­სა თუ მეც­ნი­ერს.

შ/გ „ალი­ონ­მა“ ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ება შეწყვი­ტა 2004 წელს, რო­ცა „ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის“ გზით მო­სულ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ, მე­დი­აზე მკაც­რი კონ­ტრო­ლი­სა და ცენ­ზუ­რის და­წე­სე­ბის პი­რო­ბებ­ში, „ალი­ონ­ის“ და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი და ობი­ექ­ტუ­რი იმ­იჯი ვერ აიტ­ანა.

შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ინ­ფორ­მა­ციო-ან­ალ­იტ­იკ­ური პორ­ტა­ლის ახ­ალი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ჯგუ­ფი პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ელ მიზ­ნებს სწო­რედ ობი­ექ­ტუ­რო­ბას, პრო­ფე­სი­ონ­ალ­იზ­მსა და ურ­ყევ ფა­სე­ულ­ობ­ებს და­აშ­ენ­ებს. „ალი­ონ­ელ­თა“ ახ­ალი თა­ობა კი „ალი­ონი 21“-ის სა­ხე­ლით, თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით და არა­ან­გა­ჟი­რე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ით და­იმ­კვიდ­რებს თავს სა­ინ­ფორ­მა­ციო-ან­ალ­იტ­იკ­ურ ველ­ზე.

ახ­ალი გუნ­დის და­ბა­დე­ბის იდე­ის ინ­ოვ­აცი­ურ­ობა გა­მო­იხ­ატ­ება თა­ობ­ათა კავ­ში­რის სა­ფუძ­ველ­ზე ცოდ­ნის გა­და­ცე­მის ფორ­მებ­ში. სწო­რედ ამ მიზ­ნით შე­იქ­მნა ა(ა)იპ „სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალი თა­ობა – ალი­ონი 21“, რომ­ლის დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბი არი­ან „ალი­ონ­ელ­ებ­ის შვი­ლე­ბი“ – ინ­გა კა­კუ­ლია, ლუ­კა შა­ორ­შა­ძე, მი­ხე­ილ კა­პა­ნა­ძე, მა­თე კი­ლა­სო­ნია და ვა­სილ ივ­ან­ოვ-ჩი­ქო­ვა­ნი.

ვებპორ­ტა­ლის მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია ინ­გა კა­კუ­ლია

ვებპორ­ტა­ლის კონ­სულ­ტან­ტე­ბი არი­ან: ნი­ნო კა­კუ­ლია, ოთ­არ შა­ორ­შა­ძე, ირ­მა ჯა­ლა­ღო­ნია, ეკა ტა­ლა­ხა­ძე, თა­თია პაჭ­კო­რია, გე­ლა კა­პა­ნა­ძე, დო­დო შო­ნა­ვა, სულ­ხან მე­ლა­ძე, რა­მაზ საყ­ვა­რე­ლი­ძე, მა­მუ­კა არ­ეშ­იძე, ზა­ალ ან­ჯა­ფა­რი­ძე, მა­კა ბოც­ვა­ძე, ნა­ნა მა­ჭა­ვა­რი­ანი

„ალი­ონ­ელ­ები“

ოთ­არ შა­ორ­შა­ძე – შ/გ „ალი­ონ­ის“ ყო­ფი­ლი მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი, ჟურ­ნა­ლის­ტი;
მა­კა ბოც­ვა­ძე – რე­დაქ­ტო­რი, ლი­ტე­რა­თუ­რათ­მცოდ­ნე, ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ნი­ნო კა­კუ­ლია – თსუ-ის პუბ­ლი­ცის­ტი­კი­სა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი მე­დია ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, გა­ზეთ „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის“ რე­დაქ­ტო­რი;
თა­მარ ცა­გა­რე­იშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
სულ­ხან მე­ლა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
გი­ორ­გი ხე­ლაშ­ვი­ლი – სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლე;
ეკა ტა­ლა­ხა­ძე – რა­დიო „პი­კის სა­ათ­ის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლი;
ირ­მა ჯა­ლა­ღო­ნია – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
რუ­სუ­დან ვა­შა­კი­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
მა­რი­კა დარ­ჩია – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
რუ­სუ­დან მან­ჯგა­ლა­ძე – სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უწყებ­ლის პროგ­რა­მე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი;
ნი­ნო შუბ­ლა­ძე – „რუს­თა­ვი 2“-ის სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­და­ცე­მის უფ­რო­სი;
ლე­ლა კურ­დღე­ლაშ­ვი­ლი – „ღია უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის“ ას­ის­ტენ-პრო­ფე­სო­რი და მე­დიაანალიტიკოსი.
მა­ნა­ნა თოქ­მა­ჯიშ­ვი­ლი – ქ. თბი­ლი­სის მე­რი­ის პრეს-სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი;
მი­შა მი­მი­ნოშ­ვი­ლი – რა­დიო „იმ­ედ­ის“ გა­და­ცე­მის წამ­ყვა­ნი;
ნუგ­ზარ რუ­ხა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ირ­ინე თევ­დო­რაშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ნი­ნო ზა­უტ­აშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
თა­მარ დე­კა­ნო­სი­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ეკა ერ­იქ­აშ­ვი­ლი – რე­ჟი­სო­რი;
ჯამ­ლეტ ხუ­ხაშ­ვი­ლი – სპორ­ტუ­ლი კო­მენ­ტა­ტო­რი;
გო­გი ჩო­კოშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
რუ­სუ­დან ყუ­რაშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ნი­ნო ქავ­თა­რა­ძე – სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მთა­ვა­რი სპე­ცი­ალ­ის­ტი;
გე­ლა კა­პა­ნა­ძე – გო­რის მე­რი­ის კულ­ტუ­რი­სა და ტუ­რიზ­მის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი;
ლე­ლა ნი­ნუა – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
მა­ნა­ნა ჭი­რა­ქა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ქე­თი ბო­ხუა – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ნა­თია წუ­ლა­ძე – სტარტაპ-საქართველოს პიარ მენეჯერი;
მაია ას­ათი­ანი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ანი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
მაია რა­მიშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
მა­კა მა­მი­სე­იშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ელ­ისო შენ­გე­ლია – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
თა­მარ მო­ლაშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
მა­ნა­ნა ტუ­რი­აშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი, თე­ატ­რმცოდ­ნე;
სვი­მონ მას­ხა­რაშ­ვი­ლი – ჟურ­ნა­ლის­ტი, ის­ტო­რი­კო­სი;
ქე­თი კა­პა­ნა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ეკა კიკ­ნა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
თა­მარ ჩიხ­ლა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
თეა ადე­იშ­ვი­ლი – ტე­ლე-წამ­ყვა­ნი;
ნა­თია ფოფხა­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ური სა­კუთ­რე­ბის ერ­ოვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის – „საქ­პა­ტენ­ტის“ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან და მას­მე­დი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი;
გი­ორ­გი ახ­ვლე­დი­ანი – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
ია კე­რე­სე­ლი­ძე – ჟურ­ნა­ლის­ტი;
და­თო ჩხა­იძე – რე­ჟი­სო­რი;
დო­დო შო­ნა­ვა – სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უწყებ­ლის მე­ორე არ­ხის ყო­ფი­ლი დი­რექ­ტო­რი;
და სხვ.