აშშ რუ­სუ­ლი ნავ­თო­ბი­სა და გა­ზის ყვე­ლა­ნა­ირ იმ­პორ­ტს კრძა­ლავს — ამ­ის შე­სა­ხებ აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტმა ჯო ბა­იდ­ენ­მა სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინ­გზე განაცხადა.

„დღეს მე ვაცხა­დებ, რომ შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა მი­ზან­ში ამო­იღო რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­ის მთა­ვა­რი არ­ტე­რია“, — გა­ნაცხა­და ბა­იდ­ენ­მა.

აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტმა აღ­ნიშ­ნა, რომ ეს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა, სა­ვა­რა­უდ­ოდ, კი­დევ უფ­რო გაზ­რდის გა­ზის ფა­სებს ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, მაგ­რამ თქვა, რომ ეს აუც­ილ­ებ­ელი ნა­ბი­ჯია, რა­თა კი­დევ უფ­რო გამ­კაც­რდეს სან­ქცი­ები რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­აზე რუ­სე­თის მი­ერ უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რის სა­პა­სუ­ხოდ. ბა­იდ­ენ­მა, ას­ევე, გა­ნაცხა­და, რომ ყვე­ლა­ფერს გა­აკ­ეთ­ებს, რა­თა გა­ზის ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მა­ტე­ბა მი­ნი­მა­ლუ­რი იყ­ოს.

ბა­იდ­ენი აცხა­დებს, რომ რუ­სუ­ლი ნავ­თო­ბი­სა და გა­ზის იმ­პორ­ტის აკ­რძალ­ვის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა ევ­რო­პელ კო­ლე­გებ­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ებ­ის ფონ­ზე მი­იღო, თუმ­ცა აღ­ნიშ­ნავს, რომ ბევ­რი მათ­გა­ნი აშშ-ს მსგავს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას, სა­ვა­რა­უდ­ოდ, ვერ მი­იღ­ებს.

„აშშ ბევ­რად მეტ ნავ­თობს აწ­არ­მო­ებს ქვეყ­ნის შიგ­ნით, ვიდ­რე მთლი­ან­ად ევ­რო­პა. ჩვენ ამ ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმა შეგ­ვიძ­ლია, სხვებს კი არა, თუმ­ცა ჩვენ მჭიდ­როდ ვთა­ნამ­შრომ­ლობთ ევ­რო­პას­თან და ჩვენს პარ­ტნი­ორ­ებ­თან, რა­თა შევ­ქმნათ გრძელ­ვა­დი­ანი სტრა­ტე­გია რუ­სულ ენ­ერ­გე­ტი­კა­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­სამ­ცი­რებ­ლად“, — გა­ნაცხა­და აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტმა ჯო ბა­იდ­ენ­მა.

„შელ­მა“ 8 მარ­ტს გა­ნაცხა­და, რომ და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ შეწყვეტს რუ­სუ­ლი ნედ­ლი ნავ­თო­ბის ყიდ­ვას და უარს იტყვის ყვე­ლა რუ­სულ ნავ­თობ­პრო­დუქ­ტზე.

უკ­რა­ინ­ის ოფ­იცი­ალ­ური პი­რე­ბი რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ აშშ-ის სან­ქცი­ებ­ის გამ­კაც­რე­ბას ითხო­ვენ, მათ შო­რის, მის ენ­ერ­გო­რე­სურ­სებ­ზე. უკ­რა­ინ­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა დმიტ­რი კუ­ლე­ბამ ორ­შა­ბათს „ვა­შინ­გტონ პოს­ტში“ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სტა­ტი­აში და­წე­რა, რომ სხვა ზო­მებ­თან ერ­თად, ქვეყ­ნებ­მა უნ­და შეწყვი­ტონ რუ­სუ­ლი ნავ­თო­ბის ყიდ­ვა, რო­მე­ლიც ახ­ლა უკ­რა­ინ­ის სის­ხლით არ­ის შე­ღე­ბი­ლი.

გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა ოლ­აფ შოლ­ცმა გა­ნაცხა­და, რომ გერ­მა­ნია, თა­ვის მო­კავ­ში­რე­ებ­თან ერ­თად, რუ­სუ­ლი ენ­ერ­გე­ტი­კის ალ­ტერ­ნა­ტი­ვე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ზე მუ­შა­ობს, მაგ­რამ თქვა, რომ ეს ერთ ღა­მე­ში არ ხდე­ბა.

„ჩვე­ნი მხრი­დან შეგ­ნე­ბუ­ლი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბაა — გა­ვაგ­რძე­ლოთ კო­მერ­ცი­ული სა­წარ­მო­ებ­ის საქ­მი­ან­ობა რუ­სეთ­თან ენ­ერ­გო­მო­მა­რა­გე­ბის სფე­რო­ში“, — გა­ნაცხა­და შოლ­ცმა.

ბრი­ტა­ნე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ბო­რის ჯონ­სონ­მა 7 მარ­ტს გა­მარ­თულ პრეს-კონ­ფე­რენ­ცი­აზე გა­ნაცხა­და, რომ რუ­სე­თის ნახ­შირ­წყალ­ბა­დებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სწო­რი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბაა, მაგ­რამ გა­ერ­თი­ან­ებ­ულ­მა სა­მე­ფომ ეს ეტ­აპ­ობ­რი­ვად უნ­და გა­აკ­ეთ­ოს.

წყა­რო — ენ ბი სი ნი­უსი. — https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/us-ban-russian-oil-imports-rcna19119?fbclid=IwAR3oXs2fCEq2G7vCPfqY5ObzbaWp5yoSN3QeEJw5J2yMi15nKqjfvQBS1Ko