ლი­სის ტბის ყო­ფი­ლი მფლო­ბე­ლის რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის მოთხოვ­ნის ფარ­გლებ­ში, ბიზ­ნეს-პარ­ტნი­ორი მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძე მოწ­მის სა­ხით თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლოს სა­მო­ქა­ლა­ქო საქ­მე­თა კო­ლე­გი­ამ 7 მარ­ტს გა­მო­კითხა.

„მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის ჩვე­ნე­ბა ლი­სის ტბის საქ­მე­ზე აქ­ამ­დე არ­სე­ბულ იმ სა­და­ვო სა­კითხებ­ზე ზუსტ წარ­მოდ­გე­ნას ქმნის, თუ რო­გორ მოხ­და 2006 წელს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ზე­წო­ლა რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის მი­მართ, რა­ტომ აირ­ჩია პარ­ტნი­ორ­ის და­ჩაგ­ვრის დროს მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძემ დის­ტან­ცი­რე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, რა მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი აწ­არ­მოა მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის კომ­პა­ნი­ებ­მა მთავ­რო­ბის მა­შინ­დელ უფ­ლე­ბა­მო­სილ პი­რებ­თან, რე­ალ­ურ­ად – რა ფა­სად იყ­იდა მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის კომ­პა­ნი­ებ­მა ლი­სის ტბის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია და რამ­დე­ნად კე­თილ­სინ­დი­სი­ერი შემ­ძე­ნი აღ­მოჩ­ნდა მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის ჯერ „ლი­სი 2007“, შემ­დეგ „ფრო­ფერ­თი დე­ვე­ლოპ­მენტ ჰოლ­დინ­გი“ და ბო­ლოს – „ლი­სი ლე­იქ დე­ვე­ლოპ­მენ­ტი“ იმ არ­ას­ას­ოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო მი­წის ნაკ­ვე­თე­ბის შე­ძე­ნის დროს, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც მო­ექ­ცა რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის ლი­სის ტბის მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბუ­ლი 63,5 ჰა მი­წის ნაკ­ვე­თი და შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი“, – აცხა­დებს ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ახ­ალ­გაზ­რდა ად­ვო­კა­ტე­ბის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლი, რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის ად­ვო­კა­ტი არ­ჩილ კა­იკ­აც­იშ­ვი­ლი.

არ­ჩილ კა­იკ­აც­იშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, ლი­სის ტბის საქ­მე­ზე სა­ზო­გა­დო­ებ­ამ მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის და­კითხვა უნ­და ნა­ხოს და აღ­ნიშ­ნულ ვი­დეო-მა­სა­ლას ორ­გა­ნი­ზა­ცია სა­ჯა­როს გახ­დის.

„აქ შე­კითხვებს მე ვსვამ“ – უთხრა რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის ად­ვო­კატ­მა არ­ჩილ კა­იკ­აც­იშ­ვილ­მა მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს, რო­მელ­მაც, ად­ვო­კა­ტის თქმით, სი­მარ­თლის კვლე­ვის პრო­ცეს­ში აღ­ქმუ­ლი დის­კომ­ფორ­ტი არა­ერ­თგზის გა­აპ­რო­ტეს­ტა.

მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძემ ისა­უბ­რა მის წი­ნა­აღ­მდეგ არ­სე­ბულ ორ­კეს­ტრი­რე­ბულ შე­ტე­ვა­ზე, რა­ზეც არ­ჩილ კა­იკ­აც­იშ­ვილ­მა უპ­ას­უხა, რომ სწო­რედ მი­სი პარ­ლა­მენ­ტში გა­კე­თე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი გახ­და არ­სე­ბი­თი ზე­გავ­ლე­ნის მომ­ხდე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს უზ­ენა­ესი სა­სა­მარ­თლოს მო­სა­მარ­თლე მაია ვა­ჩა­ძის წარ­მო­ებ­აში არ­სე­ბულ ერთ-ერთ საქ­მე­ზე, რო­მელ­მაც, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის კარ­ნა­ხით, რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანს სი­მარ­თლე და­უკ­არ­გა და მის წი­ნა­აღ­მდეგ პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა მი­იღო. შე­სა­ბა­მი­სად, მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს, სი­მარ­თლის კვლე­ვის პრო­ცეს­ში, პო­ლი­ტი­კო­სის­თვის და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელ მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ებ­ზე უარი უნ­და ეთ­ქვა და წლე­ბის მან­ძილ­ზე დაგ­რო­ვილ შე­კითხვებ­ზე, დო­კუ­მენ­ტე­ბით არ­სე­ბულ ფაქ­ტებ­ზე გან­მარ­ტე­ბე­ბი უნ­და გა­ეკ­ეთ­ებ­ინა.

„ახ­ალ­გაზ­რდა ად­ვო­კა­ტე­ბი“ სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ინ­ფორ­მი­რე­ბის­თვის ას­ეთ ცნო­ბას ავ­რცე­ლებს:

„გრძელ­დე­ბა ლი­სის ტბის ყო­ფი­ლი მფლო­ბე­ლის რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის დარ­ღვე­ული უფ­ლე­ბე­ბი­სა და კა­ნო­ნი­ერი ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვის სა­მარ­თლებ­რი­ვი პრო­ცე­სი. ამ კუთხით, ლი­სის ტბის მარ­თვა­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბელ კომ­პა­ნი­ებს შო­რის წი­ლე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბის საქ­მე უშუ­ალ­ოდ ეხ­ება მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს და რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­თან ერ­თად ერ­თობ­ლი­ვი საქ­მი­ან­ობ­ით და­ფუძ­ნე­ბულ სა­აქ­ციო სა­ზო­გა­დო­ებ­ას, რო­მე­ლიც, ამ დრომ­დე, სრუ­ლი­ად უს­აფ­უძ­ვლოდ, არ ახ­დენს რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანს და­უბ­რუ­ნოს კუთ­ვნი­ლი 2/3 წი­ლი.

ამ­დე­ნად, სა­სა­მარ­თლომ 2021 წლის 9 სექ­ტემ­ბერს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლა რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის – „ახ­ალ­გაზ­რდა ად­ვო­კა­ტე­ბის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლის, არ­ჩილ კა­იკ­აც­იშ­ვი­ლის შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა მოწ­მის სა­ხით მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის გა­მო­კითხვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით; ამ­ას­თან, სხვა იმ პირ­თა მოწ­მის სა­ხით გა­მო­კითხვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ­ლე­ბიც უშუ­ალო მო­ნა­წი­ლე­ობ­ას იღ­ებ­დნენ ერ­თობ­ლი­ვი საქ­მი­ან­ობ­ის მიზ­ნით შექ­მნი­ლი სა­აქ­ციო სა­ზო­გა­დო­ებ­ის გა­რი­გე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით“.

 

რა იკ­ვე­თე­ბა საქ­მის მა­სა­ლე­ბის მი­ხედ­ვით

„საქ­მის მა­სა­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის მი­ერ შპს „ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სის – ლი­სის ტბის“ სა­ხე­ლით ლი­სის ტბის მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბულ 63,5 ჰა კომ­პლექ­სის გან­ვი­თა­რე­ბა და შემ­დგო­მი ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ეფ­ექ­ტი­ან­ობ­ის გაზ­რდა საქ­მი­ანი და მი­სა­ღე­ბი ბიზ­ნესს-წი­ნა­და­დე­ბა აღ­მოჩ­ნდა შპს „თბი­ლი­სის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის“ მი­მართ. სწო­რედ ურ­თი­ერ­თმფა­რა­ვი ნე­ბის პი­რო­ბებ­ში, ლი­სის ტბის ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სის აღ­დგე­ნა-გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით, მხა­რე­თა შო­რის 2004 წლის 6 დე­კემ­ბერს გა­ფორ­მდა გან­ზრა­ხუ­ლო­ბა­თა ოქ­მი, რომ­ლის თა­ნახ­მად მხა­რე­ები შე­თან­ხმდნენ სა­მოქ­მე­დო 12 პუნ­ქტი­ან გეგ­მა­ზე და შპს „თბი­ლი­სის უძ­რავ­მა ქო­ნე­ბამ“ და რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­მა, ზე­მოთ და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი მიზ­ნე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მიზ­ნით, და­აფ­უძ­ნეს ს.ს. „ლი­სის ტბა“. და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ის სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე 2021 წლის მა­ის­ამ­დე გახ­ლდათ მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძე, თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლე კი – დღემ­დე რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანი.

ს.ს. „ლი­სის ტბის“ სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტა­ლის შე­სავ­სე­ბად, რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანი იღ­ებ­და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას, რომ იგი გა­ნა­ხორ­ცი­ელ­ებ­და ქო­ნებ­რივ შე­ნა­ტანს ქ. თბი­ლის­ში ლი­სის ტბის გარ­შე­მო არ­სე­ბუ­ლი მი­წის ნაკ­ვე­თის (სა­ერ­თო ფარ­თით 63,5 ჰა) და მას­ზე მდე­ბა­რე შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის სა­ხით აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქო­ნე­ბის მის სა­კუთ­რე­ბა­ში გად­მო­ფორ­მე­ბის­თა­ნა­ვე. მხა­რე­ები შე­თან­ხმდნენ, რომ ს.ს. „ლი­სის ტბის“ შექ­მნის დღეს რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანი შპს „თბი­ლი­სის უძ­რავ ქო­ნე­ბას“ და­უთ­მობ­და შპს „ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სის ლი­სის ტბის“ წი­ლის 2/3-ს (66.66%-ს). იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ რა­იმე ობი­ექ­ტუ­რი მი­ზე­ზის გა­მო რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანი ვერ შეძ­ლებ­და ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­წის ნაკ­ვე­თის გა­მოს­ყიდ­ვას და ს.ს. „ლი­სის ტბის“ სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტა­ლის შევ­სე­ბას, შპს „თბი­ლი­სის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა“ რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანს და­უბ­რუ­ნებ­და შპს „ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სის ლი­სის ტბის“ წილს – 2/3-ს (66.66%-ს).

რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანი 2006 წლის 4 ნო­ემ­ბერს, იძ­ულ­ებ­ული გახ­და თბი­ლი­სის მა­შინ­დე­ლი მე­რი­ისა და მთავ­რო­ბის სა­ხელ­ზე და­ეწ­ერა გან­ცხა­დე­ბა და აღ­ენ­იშ­ნა, რომ 1999 წლის სა­იჯ­არო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით, ას­ევე, პრე­ზი­დენ­ტის 2006 წლის 14 ივ­ლი­სის გან­კარ­გუ­ლე­ბით ნა­კის­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი ვერ შე­ას­რუ­ლა და მო­ითხო­ვა სა­იჯ­არო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­უქ­მე­ბა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, მას გა­და­ეცა ლი­სის ტბის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­აზე გან­ლა­გე­ბუ­ლი შე­ნო­ბანა­გე­ბო­ბე­ბი და რო­მე­ლიც ბიზ­ნეს­მენს უკ­ვე გა­მოს­ყი­დუ­ლი ჰქონ­და. წე­რილ­ში, ნე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ, რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­მა უარი გა­ნაცხა­და პრე­ზი­დენ­ტის გან­კარ­გუ­ლე­ბით გა­და­ცე­მულ 63,5 ჰა არ­ას­ას­ოფ­ლოსა­მე­ურ­ნეო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის მი­წის ნაკ­ვე­თის სა­კუთ­რე­ბა­ში მი­ღე­ბის უფ­ლე­ბა­ზეც და ეკ­ონ­ომ­იკ­ის სა­მი­ნის­ტროს­გან უკ­ვე გა­მოს­ყი­დულ შე­ნო­ბანა­გე­ბო­ბებ­ზეც. ამ გან­ცხა­დე­ბი­დან მე-6 დღეს, 2006 წლის 10 ნო­ემ­ბერს, მი­ხე­ილ სა­აკ­აშ­ვილ­მა გა­მოს­ცა ახ­ალი გან­კარ­გუ­ლე­ბა და 1999 წელს რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის მი­ერ შე­ძე­ნი­ლი და 2006 წელს პრე­ზი­დენ­ტის გან­კარ­გუ­ლე­ბით­ვე გა­და­ცე­მუ­ლი ქო­ნე­ბა ჩა­მო­ერ­თვა. მოგ­ვი­ან­ებ­ით, ჩა­მორ­თმე­ული ქო­ნე­ბა რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის ბიზ­ნესპარ­ტნი­ორს, პირ­და­პი­რი მი­ყიდ­ვის წე­სით, მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს გა­და­ეცა.

რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­მა ვერ შეძ­ლო გან­ზრა­ხუ­ლო­ბა­თა ოქ­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი პი­რო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა, შპს „თბი­ლი­სის უძ­რავ­მა ქო­ნე­ბამ“ კი არ მო­ახ­დი­ნა წი­ლის დაბ­რუ­ნე­ბა. მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­მა ობი­ექ­ტუ­რი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო, ს.ს. „ლი­სის ტბის“ სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტალ­ში ვერ შეძ­ლო 63,5 ჰა მი­წის ნაკ­ვე­თი­სა და მას­ზედ გან­თავ­სე­ბუ­ლი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის შე­ტა­ნა, შპს თბი­ლი­სის ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სი „ლი­სის ტბა“ ექ­სკლუ­ზი­ურ­ად ფლობ­და სა­კუ­რორ­ტო (წყლის ამ­ოღ­ებ­ის გა­რე­შე) და სპორ­ტუ­ლი მიზ­ნით წყლის ობი­ექ­ტით ან მი­სი ნა­წი­ლით სპე­ცი­ალ­ური წყალ­სარ­გებ­ლო­ბის ლი­ცენ­ზი­ას, რაც რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ანს და შპს თბი­ლი­სის ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბელ კომ­პლექ­სს „ლი­სის ტბას“ სა­იმ­ედო პარ­ტნი­ორ­ად აქ­ცევ­და, რო­გორც შპს „თბი­ლი­სის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის­თვის“, ას­ევე, მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის­თვის, თუმ­ცა 2014 წლის ივ­ნის­ში რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­მა მი­იღო გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა სა­აქ­ციო სა­ზო­გა­დო­ება „ლი­სის ტბის“ და­ტო­ვე­ბის თა­ობ­აზე და მო­ითხო­ვა კუთ­ვნი­ლი წი­ლე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბა, თუმ­ცა უშ­ედ­ეგ­ოდ.

ცნო­ბის­თვის: 2015 წლის 13 თე­ბერ­ვალს რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­მა სარ­ჩე­ლით მი­მარ­თა სა­სა­მარ­თლოს და მო­ითხო­ვა შპს ტუ­რის­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი კომ­პლექ­სის „ლი­სის ტბის“ სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტალ­ში შპს „თბი­ლი­სის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის“ სა­ხელ­ზე რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი 66,6835% წი­ლის მე­სა­კუთ­რედ ცნო­ბა. სა­სა­მარ­თლომ გა­მო­იყ­ენა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ღო­ნის­ძი­ება და ყა­და­ღა და­ადო სა­და­ვო რე­გის­ტრი­რე­ბულ წილს. 2018 წლის 9 მარ­ტს, სა­ქარ­თვე­ლოს უზ­ენა­ეს სა­სა­მარ­თლო­ში წარ­მო­ებ­ული რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის სხვა და­ვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სა­სა­მარ­თლომ წი­ლე­ბის საქ­მე­ზე საქ­მის წარ­მო­ება შე­აჩ­ერა. 2021 წლის 28 იან­ვარს სა­სა­მარ­თლომ საქ­მე­ზე გა­ნა­ახ­ლა საქ­მის წარ­მო­ება, მხა­რემ სა­სა­მარ­თლოს წა­რუდ­გი­ნა და­ზუს­ტე­ბუ­ლი სარ­ჩე­ლი. საქ­მეს გა­ნი­ხი­ლავს მო­სა­მარ­თლე ვე­რა დო­ბორ­ჯგი­ნი­ძე, რა­მაზ ახ­ვლე­დი­ან­ის ინ­ტე­რე­სებს კი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი არ­ჩილ კა­იკ­აც­იშ­ვი­ლი და იურ­ის­ტი კა­ლე ურ­იდია წარ­მო­ად­გე­ნენ.

საქ­მე­ზე მომ­დევ­ნო სხდო­მა 2022 წლის 4 აპ­რილს, 16:00 სა­ათ­ზე და­ინ­იშ­ნა“, – აღ­ნიშ­ნუ­ლია ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ახ­ალ­გაზ­რდა ად­ვო­კა­ტე­ბის“ მი­ერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­აში.

წყა­რო: http://www.barristers.ge/ge/page/news-item/1757?fbclid=IwAR1KqfI-9643E97HrU60p4IGmljizG9Jeslfx5h8YzaXaVBUcs7BByxaVkA