ავ­სტრი­ის კან­ცლე­რი კარლ ნე­ჰა­მე­რი მოს­კოვ­ში ვლა­დი­მერ პუ­ტინს 11 აპ­რილს შეხ­ვდა. ავ­სტრი­ის კან­ცლე­რი პირ­ვე­ლი ევ­რო­პე­ლი ლი­დე­რია, რო­მე­ლიც უკ­რა­ინ­აში 24 თებერვალს დაწყებული ომის შემდეგ რუ­სეთ­ში ჩა­ვი­და და რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტს ვლა­დი­მერ პუ­ტინს შეხ­ვდა. ნე­ჰა­მე­რი და რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ერ­თმა­ნეთს მოს­კო­ვის ოლქ ნო­ვო-ოგ­არი­ოვ­ოში, პუ­ტი­ნის რე­ზი­დენ­ცი­აში შეხ­ვდნენ.

ინ­ფორ­მა­ცი­ას „დოიჩე ველე„ ავ­რცე­ლებს.


პირ­და­პი­რი
, ღია და რთუ­ლი სა­უბ­არი პუ­ტინ­თან

რო­გორც ავ­სტრი­ის კან­ცლერ­მა მე­დი­ას­თან სა­უბ­რი­სას გა­ნაცხა­და, პუ­ტინ­თან შემ­დგა­რი სა­უბ­არი პირ­და­პი­რი, ღია და რთუ­ლი იყო. ნე­ჰა­მერ­მა ას­ევე აღ­ნიშ­ნა, რომ ეს მე­გობ­რუ­ლი ვი­ზი­ტი არ ყო­ფი­ლა და კან­ცლერ­მა პუ­ტინ­თან სა­უბ­რი­სას ბუ­ჩა­სა და უკ­რა­ინ­ის სხვა ქა­ლა­ქებ­ში ჩა­დე­ნი­ლი ომ­ის და­ნა­შა­ულ­ებ­ის სა­კითხიც წა­მო­წია. ავ­სტრი­ული მე­დი­ის ცნო­ბით, ნე­ჰა­მერ­მა რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტს უთხრა, რომ ომ­ის და­ნა­შა­ულ­ებ­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი პი­რე­ბი აუც­ილ­ებ­ლად და­ის­ჯე­ბოდ­ნენ.

რო­გორც თა­ვად ავ­სტრი­ის კან­ცლე­რი ამ­ბობს, პუ­ტინ­თან სა­უბ­რის შემ­დეგ მოვ­ლე­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის თა­ობ­აზე ოპ­ტი­მის­ტუ­რი არ­აფ­ერი ეთ­ქმის. ნე­ჰა­მერ­მა მე­დი­ას­თან სა­უბ­რი­სას გა­ნაცხა­და, რომ რუ­სუ­ლი სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბი აღ­მო­სავ­ლეთ უკ­რა­ინ­აში ახ­ალი შე­ტე­ვის­თვის ემ­ზა­დე­ბი­ან. ამ­ას­თან, ავ­სტრი­ის კან­ცლერ­მა უკ­რა­ინ­ის მო­ქა­ლა­ქე­ებს მჭიდ­როდ და­სახ­ლე­ბუ­ლი ად­გი­ლე­ბის და­ტო­ვე­ბის­კენ მო­უწ­ოდა.

„ეს სიმ­ძაფ­რით სავ­სე ბრძო­ლა იქ­ნე­ბა“, — გა­ნაცხა­და ნე­ჰა­მერ­მა.

ავ­სტრი­ის კან­ცლერ­მა პუ­ტინ­თან სა­უბ­რი­სას რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტს უთხრა, რომ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ები ძა­ლა­ში დარ­ჩე­ბა და კი­დევ უფ­რო გამ­კაც­რდე­ბა, თუ უკ­რა­ინ­ელ­ებ­ის ხოც­ვა გაგ­რძელ­დე­ბა.

რო­გორც ავ­სტრი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა ალ­ექ­სან­დრ შა­ლენ­ბერ­გმა გა­ნაცხა­და, ვი­ზი­ტის მი­ზანს პუ­ტი­ნის­თვის ომ­ის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის თქმა წარ­მო­ად­გენ­და.

„მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ერ­თმა­ნე­თის პი­რის­პირ ვი­ყოთ და ვუთხრათ მას რე­ალ­ობა: ამ პრე­ზი­დენ­ტმა ეს ომი მო­რა­ლუ­რად წა­აგო. მი­სი­ვე (პუ­ტი­ნის) ინ­ტე­რე­სებ­ში შე­დის, რომ იც­ოდ­ეს სი­მარ­თლე. მე ვფიქ­რობ, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და ჩვენ ეს უნ­და გა­ვა­კე­თოთ, რა­თა ად­ამი­ან­ებს სი­ცოცხლე შე­ვუ­ნარ­ჩუ­ნოთ“, — გა­ნაცხა­და შა­ლენ­ბერ­გმა.

შა­ლენ­ბერ­გის თქმით, ავ­სტრი­ის კან­ცლერ­მა პუ­ტინ­თან სა­უბ­რი­სას ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი კო­რი­დო­რის გა­კე­თე­ბაც მო­ითხო­ვა.

ავ­სტრი­აში ას­ევე ხაზს უს­ვა­მენ, რომ ვი­ზი­ტი ევ­რო­კავ­ში­რის მან­და­ტით არ შემ­დგა­რა და რომ კან­ცლერ­მა მოს­კოვ­ში წას­ვლა უკ­რა­ინ­ის პრე­ზი­დენ­ტთან, ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სი­კას­თან შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ მი­იღო.

რო­გორც „დო­იჩე ვე­ლე“ წერს, ავ­სტრი­ის კან­ცლე­რის ვი­ზიტს და­დე­ბი­თად აფ­ას­ებს გერ­მა­ნი­ის კან­ცლე­რი ოლ­აფ შოლ­ციც. გერ­მა­ნი­ის მთავ­რო­ბის სპი­კე­რის თქმით, ბერ­ლი­ნი უკ­რა­ინ­აში ომ­ის დას­რუ­ლე­ბის ყო­ველ­გვარ დიპ­ლო­მა­ტი­ურ მცდე­ლო­ბას მხარს და­უჭ­ერს.