2022 წლის იან­ვარ­ში ბან­გლა­დეშ­ში პირ­ვე­ლად გა­მო­იცა შუა სა­უკ­უნე­ებ­ის პე­რი­ოდ­ის დი­დი ქარ­თვე­ლი პო­ეტ­ის, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ ბენ­გა­ლურ ენ­აზე ნა­თარ­გმნი წიგ­ნი. პო­ემ­ის თარ­გმა­ნი ეკ­უთ­ვნის ტა­ჰე­რულ ის­ლამ ტა­ჰერს, ხო­ლო წიგ­ნის­თვის შექ­მნი­ლი ილ­უს­ტრა­ცი­ები (ბენ­გა­ლუ­რი სუბ­კონ­ტი­ნენ­ტუ­რი კულ­ტუ­რის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით) მო­ამ­ზა­და მაჰ­მუდ ჰა­სან­მა.

სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ბან­გლა­დე­შის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კას შო­რის დიპ­ლო­მა­ტი­ური ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დამ­ყა­რე­ბის 30 წლის იუბ­ილ­ეს აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად, ინ­დო­ეთ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩოს ინ­იცი­ატ­ივ­ითა და ბან­გლა­დეშ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პა­ტიო სა­კონ­სუ­ლოს ჩარ­თუ­ლო­ბით, შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და ამ დი­დი პო­ემ­ის ბენ­გა­ლურ ენ­აზე თარ­გმნა და გა­მო­ცე­მა.

წიგ­ნის ოფ­იცი­ალ­ური პრე­ზენ­ტა­ცია უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში იგ­ეგ­მე­ბა ბან­გლა­დე­შის დე­და­ქა­ლაქ და­კა­ში. ბან­გლა­დე­შის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს არ­არ­ეზ­იდ­ენ­ტი ელ­ჩი, ბა­ტო­ნი არ­ჩილ ძუ­ლი­აშ­ვი­ლი და ბან­გლა­დეშ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პა­ტიო კონ­სუ­ლი რი­ად მაჰ­მუ­დი „ვეფხის­ტყა­ოს­ანს“ ბან­გლა­დე­შის სა­ზო­გა­დო­ებ­ას და ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბის წევ­რებს წა­რუდ­გე­ნენ. წიგ­ნი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა კუთხე­ში მცხოვ­რე­ბი ბენ­გა­ლე­ლი მკითხვე­ლის­თვის, რაც მათ მის­ცემს ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ობ­ის გაც­ნო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩო ბან­გლა­დე­შის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კა­ში (რე­ზი­დენ­ცი­ით ქ. დე­ლი) გა­მო­ხა­ტავს მად­ლი­ერ­ებ­ას ბან­გლა­დეშ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პა­ტიო კონ­სუ­ლის, ბა­ტო­ნი რი­ად მაჰ­მუ­დის მი­მართ მის მი­ერ შე­ტა­ნი­ლი დი­დი წვლი­ლი­სათ­ვის ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­დევ­რის წარ­მა­ტე­ბუ­ლად თარ­გმნი­სა და გა­მო­ცე­მის საქ­მე­ში.

„ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ ბენ­გა­ლურ ენ­აზე თარ­გმნა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნაა არა მხო­ლოდ რუს­თვე­ლო­ლო­გი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, არ­ამ­ედ — კა­ცობ­რი­ობ­ის­თვი­საც, ხალ­ხებს შო­რის ურ­თი­ერ­თდა­ახ­ლო­ებ­ის, მშვი­დო­ბი­ანი თა­ნა­არ­სე­ბო­ბი­სა და მე­გობ­რო­ბის გან­მტკი­ცე­ბის­თვის.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ბენ­გა­ლუ­რი ენა მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა მსოფ­ლი­ოს ათ ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­ულ ენ­ას სიძ­ვე­ლი­თა და სი­ლა­მა­ზით, ას­ევე, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დამ­წერ­ლო­ბი­სა და ჟღე­რა­დო­ბის გა­მო. მას­ზე სა­უბ­რობს 200 მი­ლი­ონ­ზე მე­ტი ად­ამი­ანი ბან­გლა­დეშ­ში, ინ­დო­ეთ­ის და­სავ­ლეთ ბენ­გა­ლი­სა და ტრი­პუ­რას შტა­ტებ­ში და ას­ამ­ის შტა­ტის რე­გი­ონ­ში Barak Valley. იგი სი­დი­დით მეშ­ვი­დე ენაა მსოფ­ლი­ოში.