გა­ზე­თი იზ­ვეს­ტია“ (Известия) სა­თა­ურ­ით სამ­ხრეთ ოს­ეთირუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­აში მხო­ლოდ ცალ­კე სუ­ბი­ექ­ტის სა­ხით უნ­და შე­ვი­დეს ბეჭ­დავს ვრცელ ინ­ტერ­ვი­უს რუ­სე­თის მი­ერ ოკ­უპ­ირ­ებ­ული სა­ქარ­თვე­ლოს სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი რე­გი­ონ­ის, ე.წ. „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის“ დე-ფაქ­ტო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მომ­დგე­ნელ­თან, პრე­ზი­დენტ ან­ატ­ოლი ბი­ბი­ლოვ­თან, რო­მელ­შიც იგი სა­უბ­რობს 10 აპ­რილს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი „საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის“ პირ­ვე­ლი ტუ­რის შე­დე­გებ­ზე (მას იმ­ედი აქ­ვს, რომ კონ­კუ­რენტ ალ­ან გაგ­ლო­ევს მე­ორე ტურ­ში და­ამ­არ­ცხებს), ას­ევე ფიქ­რობს, რომ „სამ­ხრეთ ოს­ეთი“ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას, რე­ფე­რენ­დუ­მის მეშ­ვე­ობ­ით, აუც­ილ­ებ­ლად შეუერთდება, მაგ­რამ ცალ­კე სუ­ბი­ექ­ტის სა­ხით, ჩრდი­ლო­ეთ ოს­ეთ­თან გა­ერ­თი­ან­ებ­ის გა­რე­შე (თუმ­ცა იგი არ გა­მო­რიცხავს, რომ ოსი ხალ­ხის ნე­ბით ორ­ივე ოს­ეთი გა­ერ­თი­ან­დეს).

შე­თან­ხმე­ბუ­ლია თუ არა თქვე­ნი გან­ცხა­დე­ბა რუ­სულ მხა­რეს­თან? რო­გორ აფ­ას­ებთ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ებ­ის რე­აქ­ცი­ას?

— ჩვენ­მა ინ­იცი­ატ­ივ­ამ ბევ­რი რუ­სი პო­ლი­ტი­კო­სის მო­წო­ნე­ბა და მხარ­და­ჭე­რა და­იმ­სა­ხუ­რა. რუ­სე­თის ხელ­მძრვა­ნე­ლებ­საც არა­ერ­თხელ გა­ნუცხა­დე­ბი­ათ, რომ ის­ინი პა­ტივს სცე­მენ ოსი ხალ­ხის ნე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას. რაც შე­ეხ­ება და­სავ­ლე­თის პო­ზი­ცი­ას, მა­თი ნე­გა­ტი­ური და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა წი­ნას­წარ მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო და ჩვენ­თვის სი­ურ­პრი­ზი არ ყო­ფი­ლა. თა­ვის დრო­ზე სწო­რედ და­სავ­ლე­თის სა­ხელ­მწი­ფო­ები უჭ­ერ­დნენ მხარს მი­ხე­ილ სა­აკ­აშ­ვი­ლის რე­ჟიმს და მის სის­ხლი­ან ავ­ან­ტი­ურ­ას სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ…

რო­გორ რე­აქ­ცის ელ­ოდ­ებ­ით სა­ქარ­თვე­ლო­სა­გან სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის რუ­სეთ­თან მი­ერ­თე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში?

— რე­აქ­ცია, რა თქმა უნ­და, ის­ტე­რი­ული იქ­ნე­ბა, ჩვენ არ გა­მოვ­რიცხავთ პრო­ვო­კა­ცი­ებს სა­ქარ­თვე­ლოს რა­დი­კა­ლუ­რი ძა­ლე­ბი­სა­გან, თუმ­ცა უს­აფ­რთხო­ებ­ის სა­კითხებს რუ­სეთ­თან ერ­თად გა­დავ­წყვეტთ. მო­ცე­მულ შემ­თხვე­ვა­ში სა­ქარ­თვე­ლომ ჩვენ კი არა, სა­კუ­თა­რი თა­ვი უნ­და და­ად­ან­აშა­ულ­ოს იმ­აში, რომ გა­სუ­ლი სა­უკ­უნ­ის 80-იანი წლე­ბი­დან ყვე­ლა­ფე­რი გა­აკ­ეთა სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის მის­წრა­ფე­ბის გა­საძ­ლი­ერ­ებ­ლად რუ­სე­თის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­სას­ვლე­ლად“.

წყა­რო: https://iz.ru/1318748/maksim-khodykin/iuzhnaia-osetiia-mozhet-voiti-v-sostav-rf-tolko-kak-otdelnyi-subekt