უკ­რა­ინ­ული ძა­ლე­ბი აქ­ტი­ურ­ად აკ­ავ­ებ­ენ რუ­სუ­ლი ჯავ­შან­ტექ­ნი­კის წინ­სვლას ტან­კსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო იარ­აღ­ის დახ­მა­რე­ბით.

ხუთ­შა­ბათს, 11 მარ­ტს, უკ­რა­ინ­ის არ­მი­ის მებ­რძო­ლე­ბი ცდი­ლო­ბენ კონ­ტრო­ლის დამ­ყა­რე­ბას კი­ევ­ის მიმ­დე­ბა­რე და­სახ­ლე­ბებ­ზე – იუწყე­ბი­ან კონ­ფლიქ­ტის ზო­ნა­ში მო­მუ­შა­ვე რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი. მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უკ­რა­ინ­ის დე­და­ქა­ლა­ქის გა­რე­უბ­ნებ­ში სრო­ლა და ჭურ­ვე­ბის აფ­ეთ­ქე­ბის ხმა ის­მო­და მთე­ლი დღე.

უკ­რა­ინ­ელ­ები აქ­ტი­ურ­ად იყ­ენ­ებ­ენ ყუმ­ბარ­მტყორ­ცნებს, მათ შო­რის ტან­კსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო.

„ჩვენ და­ვი­ცავთ და­სახ­ლე­ბებს „ორ­კე­ბის­გან“, რომ­ლებ­მაც ეს ტე­რი­ტო­რი­ები საბ­რძო­ლო ტექ­ნი­კით და­იკ­ავ­ეს. ჩვე­ნი დაზ­ვერ­ვის თა­ნახ­მად, იქ ბა­ტა­ლი­ონია გან­თავ­სე­ბუ­ლი“, – ცი­ტი­რებს ჟურ­ნა­ლის­ტებს ერთ-ერ­თი უკ­რა­ინ­ელი ჯა­რის­კა­ცი. მის­მა ამ­ხა­ნაგ­მა დას­ძი­ნა, რომ ის­ინი შურს იძი­ებ­ენ რუ­სებ­ზე მა­რი­უპ­ოლ­ის და­ბომ­ბვის გა­მო, რომ­ლის ინ­ტენ­სი­ვო­ბამ აიძ­ულა და­სავ­ლუ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ები და­ეწყოთ გა­მო­ძი­ება რუ­სუ­ლი არ­მი­ის შე­საძ­ლო ომ­ის და­ნა­შა­ულ­ებ­ებ­ზე.

იმ­ავ­დრო­ულ­ად, რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა და­უშ­ვა თა­ვის ჯარ­ში სი­რი­იდ­ან და ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლე­თის სხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან „მო­ხა­ლი­სე­ებ­ის“ და­ქი­რა­ვე­ბა.

ამ დრო­ის­თვის კონ­ფლიქ­ტის შე­დე­გად 2,3 მი­ლი­ონი ად­ამი­ანი ლტოლ­ვი­ლი გახ­და. ხო­ლო ვინც ქვეყ­ნის და­ტო­ვე­ბა ვერ მო­ას­წრო, თავს მეტ­რო­ებს, სარ­და­ფებს და სხვა თავ­შე­საფ­რებს აფ­არ­ებ­ენ.

წყა­რო: ამ­ერ­იკ­ის ხმა – რუ­სუ­ლი რე­დაქ­ცია – https://www.golosameriki.com/a/situation-near-kyiv-mar-11/6480799.html?fbclid=IwAR2X-sx4IPZW4rKNHIUy8A0wMocVtQJgPLARYwLe6BJuvtDOWEqlRdTnaxY