ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკის გან­ცხა­დე­ბით, სა­ში­ნე­ლი სი­სას­ტი­კის და­ნახ­ვა სა­ტე­ლი­ტი­დან გა­და­ღე­ბუ­ლი კად­რი­და­ნაც კარ­გად შე­იძ­ლე­ბა, რად­გან სა­ტე­ლი­ტი­დან გა­და­ღე­ბულ სუ­რა­თებ­ში კარ­გად ჩანს მა­სობ­რი­ვად წი­ნას­წარ გათხრი­ლი საფ­ლა­ვე­ბი ბუ­ჩას ეკ­ლე­სი­ის მახ­ლობ­ლად.

უკ­რა­ინ­ის პრე­ზი­დენ­ტმა ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ გა­ნაცხა­და, რომ რუ­სეთ­მა მწა­მებ­ლის და სას­ტი­კის სა­ჯა­რო იმ­იჯი შე­იქ­მნა, რა­ზეც მეტყვე­ლებს ქა­ლაქ ბუ­ჩა­ში რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბის უკ­ან და­ხე­ვი­სას ას­ობ­ით მშვი­დო­ბი­ანი მო­ქა­ლა­ქის მკვლე­ლო­ბა.

ზე­ლენ­სკიმ რუს ჯა­რის­კა­ცებს „მკვლე­ლე­ბი“, „ჯა­ლა­თე­ბი“ და „მო­ძა­ლა­დე­ები“ უწ­ოდა, გვი­ან სა­ღა­მოს კი გა­ნაცხა­და: „თქვე­ნი კულ­ტუ­რა და ად­ამი­ან­ური ხა­სი­ათი და­იღ­უპა უკ­რა­ინ­ელ მა­მა­კა­ცებ­თან და ქა­ლებ­თან ერ­თად“. მან გა­აფ­რთხი­ლა ყვე­ლა, რომ სხვა ოკ­უპ­ირ­ებ­ულ რე­გი­ონ­ებ­ში „კი­დევ უარ­ესი რამ“ შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს.

უკ­რა­ინ­ის ოფ­იცი­ალ­ურ­მა პი­რებ­მა გა­ნაცხა­დეს, რომ 410 მშვი­დო­ბი­ანი მო­ქა­ლა­ქის ცხე­და­რი იპ­ოვ­ეს კი­ევ­ის მახ­ლობ­ლად სხვა­დას­ხვა ქა­ლა­ქებ­ში, რომ­ლე­ბიც ახ­ლა­ხან და­იბ­რუ­ნეს რუ­სე­თის მხა­რის­გან. გა­სუ­ლი კვი­რის ბო­ლოს გა­და­ღე­ბუ­ლი სა­ტე­ლი­ტუ­რი სუ­რა­თე­ბი კარ­გად ას­ახ­ავს 14 მეტ­რი­ან მა­სობ­რივ საფ­ლავს ბუ­ჩა­ში წმინ­და ან­დრი­ას ეკ­ლე­სი­ის მახ­ლობ­ლად. Maxar-მა, კომ­პა­ნი­ამ, რო­მელ­მაც ფო­ტო­ები გა­და­იღო, გა­ნაცხა­და, რომ მა­სობ­რი­ვი საფ­ლა­ვის გათხრის პირ­ვე­ლი ნიშ­ნე­ბი 10 მარ­ტს გა­მოჩ­ნდა, შეჭ­რი­დან რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში.

ბუ­ჩა­ში სი­სას­ტი­კის მოწ­მე პი­რებ­მა The Guardian-ს გა­ნუცხა­დეს, რომ რუს­მა ჯა­რის­კა­ცებ­მა ქა­ლა­ქი­დან გაქ­ცე­ულ ხალ­ხს ცეცხლი გა­უხ­სნეს და სა­მო­ქა­ლა­ქო პი­რებს ხო­ცავ­დნენ. 43 წლის ტა­რას შევ­ჩენ­კომ თქვა, რომ რუს­მა ჯა­რის­კა­ცებ­მა უარი თქვეს კა­ცე­ბის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ დე­რე­ფან­ში გაშ­ვე­ბა­ზე, სა­მა­გი­ერ­ოდ ეს­როდ­ნენ მათ, რო­ცა ის­ინი ღია მინ­დორ­ში გარ­ბოდ­ნენ. მი­სი თქმით, ცხედ­რე­ბი ტრო­ტუ­არ­ებ­ზე იყო მი­მო­ფან­ტუ­ლი, და­ღუ­პულ­თა­გან ზო­გი­ერ­თი „ტან­კე­ბით გა­ან­ად­გუ­რეს… და გა­დაუარეს რო­გორც ხა­ლი­ჩებს”.

შევ­ჩენ­კოს დე­და, 77 წლის ევ­დო­კია ამ­ბობს, რომ შე­ეს­წრო ხან­დაზ­მუ­ლი მა­მა­კა­ცის მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტს, რო­მე­ლიც ცო­ლის გვერ­დით მოკ­ლეს, რო­ცა ის რუს ჯა­რის­კაცს ეწ­ინა­აღ­მდე­გე­ბო­და.

ქა­ლა­ქი­დან გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ები გვიჩ­ვე­ნებს გა­ნად­გუ­რე­ბის სცე­ნას: დამ­წვა­რი და დამ­სხვრე­ული ტან­კე­ბი და ჯავ­შან­ტექ­ნი­კა, რომ­ლე­ბიც ცხედ­რებ­თან ერ­თად ერთ-ერთ ქუ­ჩა­ზეა მი­მო­ფან­ტუ­ლი.

ზე­ლენ­სკი კვი­რას მო­ულ­ოდ­ნე­ლად ვი­დეო ზა­რით გა­მოჩ­ნდა გრე­მის და­ჯილ­დო­ებ­ის ცე­რე­მო­ნი­ალ­ზე ლას ვე­გას­ში და მო­უწ­ოდა მა­ყუ­რე­ბელს — მხა­რი და­უჭ­ირ­ონ მის ქვე­ყა­ნას „ყვე­ლა­ნა­ირ­ად“.

„შე­ავ­სე სი­ჩუ­მე მუ­სი­კით. შე­ავ­სე ის დღეს, რა­თა მოჰ­ყვე ჩვე­ნი ის­ტო­რია. დაგ­ვი­ჭი­რე მხა­რი ნე­ბის­მი­ერი სა­შუ­ალ­ებ­ით, ნე­ბის­მი­ერი, მხო­ლოდ არა სი­ჩუ­მით“. — ზე­ლენ­სკიმ ამ სიტყვე­ბით ინ­გლი­სუ­რად მი­მარ­თა გრე­მის და­ჯილ­დო­ებ­აზე მი­სულ ხალ­ხს.

რუ­სე­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას არ იღ­ებს მშვი­დო­ბი­ანი მო­სახ­ლე­ობ­ის მკვლე­ლო­ბა­ზე. რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ ბუ­ჩა­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ებ­ისა და ვი­დეოების თა­ობ­აზე გა­ნაცხა­და, რომ „ეს კი­ევ­ის რე­ჟი­მის მი­ერ კი­დევ ერ­თი დად­გმუ­ლი სპექ­ტაკ­ლია”, რაც ეხ­მი­ან­ება მა­რი­უპ­ოლ­ის ბავ­შვთა სახ­ლი­სა და სამ­შო­ბი­არო სა­ავ­ად­მყო­ფოს და­ბომ­ბვი­სას გა­კე­თე­ბულ მსგავს გან­ცხა­დე­ბას.

ბრი­ტა­ნე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ბო­რის ჯონ­სონ­მა თქვა, რომ „სა­ში­ნე­ლი” მკვლე­ლო­ბე­ბი რუ­სე­თის ომ­ის და­ნა­შა­ულ­ებ­ის და­მა­ტე­ბით მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბას წარ­მო­ად­გენს, ხო­ლო გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა ოლ­აფ შოლ­ცმა ბუ­ჩას „სა­ში­ნელ და შემ­ზა­რავ” კად­რებს შო­კის­მომ­გვრე­ლი უწ­ოდა. მის­მა თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა ქრის­ტინ ლამ­ბრეხ­ტმა გა­ნაცხა­და, რომ ევ­რო­კავ­შირ­მა სას­წრა­ფოდ უნ­და გა­ნი­ხი­ლოს რუ­სე­თი­დან გა­ზის იმ­პორ­ტის აკ­რძალ­ვის სა­კითხი.

აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვან­მა ენ­ტო­ნი ბლინ­კენ­მა გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ქა­ლა­ქე­ბის ამ­სახ­ველ სუ­რა­თებს უწ­ოდა — „მუშ­ტი მუ­ცელ­ში”.

ევ­რო­პუ­ლი საბ­ჭოს ხელ­მძღვა­ნელ­მა შარლ მი­შელ­მა თქვა, რომ ის შო­კი­რე­ბუ­ლია „რუ­სე­თის არ­მი­ის მი­ერ ჩა­დე­ნი­ლი სი­სას­ტი­კის შემ­ზა­რა­ვი სუ­რა­თე­ბით“ და დას­ძი­ნა, რომ „ევ­რო­კავ­ში­რის სან­ქცი­ები და მხარ­და­ჭე­რა ჯერ კი­დევ გზა­შია“.

ევ­რო­კო­მი­სი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ურ­სუ­ლა ფონ დერ ლაიენმა თქვა, რომ ის „შო­კი­რე­ბუ­ლია ენ­ით აუწ­ერ­ელი სა­ში­ნე­ლე­ბე­ბით გა­ჯე­რე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით იმ ად­გი­ლებ­ში, რო­მელ­საც რუ­სე­თი ტო­ვებს”. მი­სი თქმით, სას­წრა­ფოდ სა­ჭი­როა და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი გა­მო­ძი­ება და „და­ნა­შა­ულ­ის ჩამ­დე­ნის პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში მი­ცე­მა”.

ზე­ლენ­სკიმ თქვა, რომ მო­უთ­მენ­ლად ელ­ოდ­ება სამ­შა­ბათს გა­ერ­ოს უშ­იშ­რო­ებ­ის საბ­ჭოს სხდო­მას. მან მო­იწ­ვია გერ­მა­ნი­ისა და საფ­რან­გე­თის ყო­ფი­ლი ლი­დე­რე­ბი — ან­გე­ლა მერ­კე­ლი და ნი­კო­ლა სარ­კო­ზი, რა­თა წვე­ოდ­ნენ ბუ­ჩას და სა­კუ­თა­რი თვა­ლით ენ­ახ­ათ — სა­დამ­დე მი­იყ­ვა­ნა რუ­სე­თის მი­მართ დათ­მო­ბე­ბის პო­ლი­ტი­კამ. ზე­ლენ­კიმ მო­უწ­ოდა უკ­რა­ინ­ის მო­კავ­ში­რე­ებს — სან­ქცი­ებ­ის გამ­კაც­რე­ბა­ზე მე­ტი გა­აკ­ეთ­ონ.

„მიმ­დი­ნა­რე­ობს მუ­შა­ობა ქა­ლაქ ბუ­ჩას „გა­ცოცხლე­ბის­თვის”, — თქვა ზე­ლენ­სკიმ, რო­მელ­მაც სა­სი­ცოცხლო მნიშ­ვნე­ლო­ბის ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის აღ­დგე­ნა­ზე გა­ამ­ახ­ვი­ლა ყუ­რადღე­ბა, რო­გო­რი­ცაა ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გია, წყა­ლი და სა­ავ­ად­მყო­ფოს მომ­სა­ხუ­რე­ბა.

უკ­რა­ინ­ელ­მა სამ­ხედ­რო­ებ­მა ორ­შა­ბათს დი­ლით თა­ვის ოპ­ერ­ატი­ულ მოხ­სე­ნე­ბა­ში გა­ნაცხა­დეს, რომ რუ­სეთ­მა და­იწყო და­ახ­ლო­ებ­ით 60 000 ჯა­რის­კა­ცის „ფა­რუ­ლი მო­ბი­ლი­ზა­ცია” უკ­რა­ინ­აში და­კარ­გუ­ლი ნა­წი­ლე­ბის შე­სავ­სე­ბად.

უკ­რა­ინ­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა დმიტ­რო კუ­ლე­ბამ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სის­ხლის სა­მარ­თლის სა­სა­მარ­თლოს და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს მო­უწ­ოდა რე­გი­ონ­ში ჩას­ვლის­კენ, რა­თა შე­აგ­რო­ვონ მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო და­ნა­შა­ულ­ებ­ის შე­სა­ხებ. კვი­რას რა­დიო Times-თან სა­უბ­რი­სას მან თქვა, რომ ბუ­ჩა იყო „გან­ზრახ ხოც­ვა”. რუ­სეთს უწ­ოდა „ის­ლა­მურ სა­ხელ­მწი­ფო­ზე უარ­ესი”, მან თქვა, რომ რუ­სუ­ლი ჯა­რე­ბი არი­ან დამ­ნა­შა­ვე­ები მკვლე­ლო­ბა­ში, წა­მე­ბა­ში, გა­უპ­ატი­ურ­ებ­ასა და ძარ­ცვა­ში. მან ას­ევე მო­უწ­ოდა G7 ქვეყ­ნებს და­უყ­ონ­ებ­ლივ და­აწ­ეს­ონ „და­მან­გრე­ვე­ლი“ სან­ქცი­ები.

წყა­რო — გარ­დი­ანი — https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/russia-now-synonymous-with-bucha-massacre-zelenskiy-says-amid-global-outcry-at-civilian-killings