გვე­სა­უბ­რე­ბა პრო­ფე­სო­რი, სო­ცი­ოლ­ოგი იაგო კაჭ­კა­ჭიშ­ვი­ლი

 

— რამ­დე­ნად მტკივ­ნე­ულ­ად მი­გაჩ­ნი­ათ ცი­ლის­წა­მე­ბის ფაქ­ტო­რი, რაც ძა­ლი­ან გახ­შირ­და მე­დია სა­შუ­ალ­ებ­ებ­ში სხვა­დას­ხვა პი­რე­ბის მი­მართ და რაც შე­იძ­ლე­ბა მარ­თლაც რომ ცი­ლის­წა­მე­ბად კვა­ლი­ფი­ცირ­დეს?

ცი­ლის­წა­მე­ბა ყო­ველ­თვის მტკივ­ნე­ულია და სა­ჭი­როა, რომ ყვე­ლა მე­დი­ას­აშუ­ალ­ებ­ას, რო­მე­ლიც ცი­ლის­წა­მე­ბას მი­მარ­თავს ად­ამი­ან­ებ­ის თუ ჯგუ­ფე­ბის მი­მართ, პა­სუ­ხი მო­ეთხო­ვოს. თუმ­ცა, ცი­ლის­წა­მე­ბა აუც­ილ­ებ­ლად უნ­და უკ­ავ­შირ­დე­ბო­დეს ფაქ­ტის/ამ­ბა­ვის და­მა­ხინ­ჯე­ბას და არა ამ ფაქ­ტის/ამ­ბა­ვის ინ­ტერ­პრე­ტა­ცი­ას. ეს ხში­რად ეშ­ლე­ბათ ხოლ­მე.

— რა გა­მო­სა­ვა­ლი არ­სე­ბობს იმ­ის­ათ­ვის, რომ ცი­ლის­წა­მე­ბის შე­დე­გად მკაც­რი უს­ამ­არ­თლო ბუ­ლინ­გის­გან იყ­ოს და­ცუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ება, პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და ა.შ.?

გა­მო­სა­ვა­ლი ისაა, რომ არ­სე­ბობ­დეს პრო­ფე­სი­ული ორ­გა­ნი­ზა­ცია მე­დი­ის სფე­რო­ში, რო­მელ­საც ცი­ლის­წა­მე­ბა­ზე რე­აქ­ცია და რე­აგ­ირ­ება ექ­ნე­ბა და რო­მე­ლიც ჩა­მო­აყ­ალ­იბ­ებს პრო­ფე­სი­ული ეთ­იკ­ის სტან­დარ­ტებს ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით. პრინ­ციპ­ში, ას­ეთი ორ­გა­ნი­ზა­ცია სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკ­ვე არ­სე­ბობს და წარ­მა­ტე­ბით ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ებს. ესაა სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი ეთ­იკ­ის ქარ­ტია.

— დღე­ის­თვის რა გზა არ­სე­ბობს — პა­სუ­ხი აგ­ოს ცი­ლის­მწა­მე­ბელ­მა (ყვე­ლა­ზე მწა­რე გა­მოც­დი­ლე­ბა მე­დი­ის სფე­რო­შია ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით).

ას­ეთი ორი გზა არ­სე­ბობს: ა) სა­ჩივ­რით მი­მარ­თვა სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი ეთ­იკ­ის ქარ­ტი­ის მი­მართ; ბ) ცი­ლის­წა­მე­ბის (თუ ის გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მეა) სა­სა­მარ­თლო­ში გა­სა­ჩივ­რე­ბა. ორ­ივე გზას იყ­ენ­ებ­ენ დღეს­დღე­ობ­ით. თუმ­ცა, ეს პრაქ­ტი­კა კი­დევ უფ­რო უნ­და გა­აქ­ტი­ურ­დეს.

— რამ­დე­ნად სწო­რად მი­გაჩ­ნი­ათ უც­ნო­ბის ინ­იცი­ატ­ივა — ცი­ლის­წა­მე­ბა იყ­ოს გარ­კვე­ული სა­ხით „დას­ჯა­დი“?

ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი ეთ­იკ­ის ქარ­ტი­ისა და სა­სა­მარ­თლოს ვერ­დიქ­ტი, თუ ცი­ლის­წა­მე­ბა და­დას­ტურ­და, დას­ჯის ინ­სტი­ტუ­ცი­ური ფორ­მე­ბია. სხვა მე­ქა­ნიზ­მი რა უნ­და იყ­ოს, ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია.

— რა და­მა­ტე­ბი­თი რე­გუ­ლი­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბია კა­ნონ­ში შე­მო­სა­ტა­ნი ცი­ლის­წა­მე­ბის ფაქ­ტო­რის გა­სა­ნე­იტ­რა­ლებ­ლად?

ზე­მოთ­ქმუ­ლის გარ­და, და­მა­ტე­ბი­თი რე­გუ­ლი­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბის შე­მო­ტა­ნას არ ვემ­ხრო­ბი — ამ­ან შე­იძ­ლე­ბა და­აზი­ან­ოს სიტყვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რაც დე­მოკ­რა­ტი­ის ქვა­კუთხე­დია.