„აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამის“ ბიუჯეტი იზრდება

„აუტ­იზ­მის სპექ­ტრის დარ­ღვე­ვის მქო­ნე ბავ­შვთა აბ­ილ­იტ­აცი­ის პროგ­რა­მის“ ბი­უჯ­ეტი იზ­რდე­ბა...