28 თე­ბერ­ვალს ინ­ფექ­ცი­ური პა­თო­ლო­გი­ის, შიდ­სის და კლი­ნი­კუ­რი იმ­უნ­ოლ­ოგი­ის ცენ­ტრში გა­იმ­არ­თა უკ­რა­ინ­ის მხარ­დამ­ჭე­რი აქ­ცია.

ინ­ფექ­ცი­ური პა­თო­ლო­გი­ის, შიდ­სის და კლი­ნი­კუ­რი იმ­უნ­ოლ­ოგი­ის ცენ­ტრი ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, სა­დაც ნათ­ქვა­მია: „ჩვენს აქ­ცი­ას შე­მოუერთდა აშშ და­ავ­ად­ებ­ათა კონ­ტრო­ლი­სა და პრე­ვენ­ცი­ის ცენ­ტრის (US CDC) მა­ღა­ლი რან­გის დე­ლე­გა­ცია, რო­მე­ლიც სტუმ­რად იმ­ყო­ფე­ბო­და ცენ­ტრში.

აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა გა­მო­ხა­ტეს სო­ლი­და­რო­ბა და უპ­ირ­ობო მხარ­და­ჭე­რა გმი­რი უკ­რა­ინ­ელი ხალ­ხის მი­მართ და მკაც­რად დაგ­მეს რუ­სე­თის აგ­რე­სია. მი­სა­სალ­მე­ბე­ლია, რომ მთე­ლი ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლი სამ­ყა­რო გა­ერ­თი­ან­და აგ­რე­სო­რის წი­ნა­აღ­მდეგ, რაც იმ­ის სა­წინ­და­რია, რომ უკ­რა­ინ­ელი ხალ­ხი გა­იმ­არ­ჯვებს და შეს­ძლებს და­იკ­ავ­ოს ღირ­სე­ული ად­გი­ლი დე­მოკ­რა­ტი­ულ სამ­ყა­რო­ში.

დი­დე­ბა უკ­რა­ინ­ას და გმირ უკ­რა­ინ­ელ ხალ­ხს! დი­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს!

ამ­ას­თან, ჩვე­ნი ცენ­ტრი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მყოფ უკ­რა­ინ­ის მო­ქა­ლა­ქე­ებს სთა­ვა­ზობს უფ­ასო ტეს­ტი­რე­ბას COVID-19-ზე და/ან ნე­ბის­მი­ერი სა­ხის პრო­ფი­ლურ სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბას“, – აღ­ნიშ­ნუ­ლია ცენ­ტრის მი­ერ მო­წო­დე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­აში.