სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზის დე­ლე­გა­ცი­ამ ტაშ­კენ­ტში ჩი­ნე­თი-ევ­რო­პის სა­კონ­ტე­ინ­ერო გა­და­ზიდ­ვე­ბი გა­ნი­ხი­ლა.

ტაშ­კენ­ტში, სარ­კი­ნიგ­ზო ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ებ­ისა და ლო­ჯის­ტი­კუ­რი კომ­პა­ნი­ებ­ის სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა გა­იმ­არ­თა, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზის სატ­ვირ­თო გა­და­ზიდ­ვე­ბის დი­რექ­ტო­რი კა­ხა გუ­დი­აშ­ვი­ლი და­ეს­წრო. გან­ხილ­ვის მთა­ვა­რი თე­მა — ჩი­ნე­თი­დან თურ­ქმე­ნე­თის, აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­ისა და სა­ქარ­თვე­ლოს გავ­ლით თურ­ქეთ­სა და ევ­რო­პას­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი კო­რი­დო­რის არ­სე­ბუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და სა­მო­მავ­ლო პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი იყო. მარ­შრუ­ტი, რო­მე­ლიც 2019 წელს ამ­ოქ­მედ­და, კონ­ტე­ინ­ერ­ებ­ის გა­და­ზიდ­ვის მზარ­დი ტენ­დენ­ცი­ით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. შეხ­ვედ­რებ­ზე უცხო­ელ­მა კო­ლე­გებ­მა სა­კონ­ტე­ინ­ერო გა­და­ზიდ­ვე­ბის შე­უფ­ერ­ხე­ბე­ლი მუ­შა­ობ­ის­თვის მხა­რე­თა პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბი, გა­და­ზიდ­ვის ვა­დე­ბი და სა­ტა­რი­ფო პი­რო­ბე­ბი გა­ნი­ხი­ლეს. ას­ევე იმ­ედი გა­მოთ­ქვეს, რომ რე­გი­ონ­ში შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბის მი­უხ­ედ­ავ­ად, არ­სე­ბულ მარ­შრუტ­ზე ტვირ­თბრუნ­ვის მზარ­დი ტენ­დენ­ცია შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა.