ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­ურ­ის რამ­ზან კა­დი­რო­ვის ინ­იცი­ატ­ივ­ას, ჩეჩ­ნეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი გზის მშე­ნებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით თსუ-ის კავ­კა­სი­ოლ­ოგი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, პრო­ფე­სო­რი ცი­რა ბა­რა­მი­ძე მკაც­რი მი­მარ­თვით პა­სუ­ხობს:

„ერ­თი შე­ხედ­ვით მომ­ხიბ­ვლე­ლი ჩანს სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ჩეჩ­ნეთს შო­რის სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის მშე­ნებ­ლო­ბის ინ­იცი­ატ­ივა — წა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­ურ­ის, ბა­ტო­ნი კა­დი­რო­ვის მი­ერ, რომ არა პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­მუფ­ლა­ჟი და ტექ­სტის ქვე­ტექ­სტი. ნე­ტა­ვი, მარ­თლა ის რე­ალ­ობა იყ­ოს, რომ ჩე­ჩენ­სა და ქარ­თველ ხალ­ხებს შე­ეძ­ლოთ აშ­ენ­ება ძმო­ბი­სა და მე­გობ­რო­ბის, ურ­თი­ერ­თთა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თსარ­გებ­ლი­ან­ობ­ის გზი­სა. სამ­წუ­ხა­როდ, ბა­ტო­ნო პრე­ზი­დენ­ტო, არც ჩე­ჩენს ეკ­უთ­ვნის თა­ვის­თა­ვი და არც ქარ­თველს. ორ­ივე მხა­რე დღემ­დე რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კურ და­ფა­ზეა (ოკ­უპ­ირ­ებ­ული აფხა­ზე­თი და ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ონი). ეს გზაც მხო­ლოდ მის ინ­ტე­რე­სებს მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ები ოკ­უპ­ირ­ებ­ულია რუ­სე­თის მი­ერ. ამ გზის სტა­ტუ­სი ვერ გა­ნი­საზღვრე­ბა — რო­გორც გზა სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ჩეჩ­ნეთს შო­რის; ეს იქ­ნე­ბა გზა რუ­სეთ­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს შო­რის, რომ­ლის ინ­იცი­ატ­ორ­იცა და აღ­მსრუ­ლე­ბე­ლიც რუ­სე­თია. ჩეჩ­ნე­თი აქ მხო­ლოდ სა­შუ­ალ­ებაა. ეს თა­ვა­დაც მო­გეხ­სე­ნე­ბათ.

ჩემ­თვის მი­უღ­ებ­ელია გზა, რომ­ლის­გა­ნაც ტან­კის მო­ლო­დი­ნი უფ­რო გვექ­ნე­ბა, ვიდ­რე კე­თი­ლის­მყო­ფე­ლი­სა. მზაკ­ვრუ­ლი ჩა­ნა­ფიქ­რია „და­ყა­ვი და იბ­ატ­ონ­ეს“ პო­ლი­ტი­კის რა­კურ­სით. ერ­თი მხრივ, რა­ტომ არ უნ­და გვინ­დო­დეს მოძ­მე ჩეჩ­ნეთ­თან უმ­ოკ­ლე­სი გზა. ჩვენ (ქარ­თუ­ლი და ჩეჩ­ნუ­რი მხა­რე) ძალ­ზე მარ­ტი­ვად ვიქ­ნე­ბით გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მე­სა­მე ძა­ლის ჩა­ნა­ფიქ­რის გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად. არ ვი­ცი, თქვენ რო­გო­რი პრიზ­მით ხე­დავთ ის­ტო­რი­ას, მაგ­რამ ესაა სამ­წუ­ხა­რო რე­ალ­ობა.

კავ­კა­სი­ის ხალ­ხებს ერ­თი ის­ტო­რია აქ­ვს და, ვფიქ­რობ, ერთ მო­მა­ვალ­ზე უნ­და ფიქ­რობ­დეს. ქარ­თვე­ლი ერი სის­ხლხორ­ცე­ულ­ადაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მოძ­მე ვა­ინ­ახ ხალ­ხთან. ამ­ას ვერ წაშ­ლის ვე­რა­ნა­ირი გე­ოპ­ოლ­იტ­იკ­ური სტრა­ტე­გი­ები. ჩეჩ­ნე­თი, დღეს რო­გორც რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის სუ­ბი­ექ­ტი, არაა და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი ამ­გვარ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბებ­ში.

ჩვე­ნი ქვეყ­ნის კა­რი ყო­ველ­თვის ღიაა მოყ­ვა­რი­სათ­ვის. ჩე­მი სახ­ლი­სა და გუ­ლის კა­რიც ღიაა ჩე­მი ჩე­ჩე­ნი კო­ლე­გე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბი­სათ­ვის. მობ­რძან­დით, რო­ცა გე­ნე­ბოთ და ვიდ­რე დრო არ დად­გე­ბა, ამ ვი­ზი­ტი­სათ­ვის გა­მო­ყა­ვით 3 სა­ათ­ით მე­ტი, ვიდ­რე 50 წუ­თია. რუ­სეთ­მა, სამ­წუ­ხა­როდ, თა­ვად მოს­პო რე­ალ­ური საზღვა­რი ლე­სე­ლი­ძე­სა (აფხა­ზეთ­ში) და რო­კის გვი­რაბ­ზე (რად­გან ეს ტე­რი­ტო­რი­ები ოკ­უპ­ირ­ებ­ულია მის მი­ერ). რუ­სე­თის კე­თი­ლი ნე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მოთხოვ­ნის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში (დე­ოკ­უპ­აცია) ეს ორი საზღვა­რი ამ­ოქ­მედ­დე­ბა და რუ­სეთს აღ­არ ექ­ნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს­თან საზღვრის ნაკ­ლე­ბო­ბის გან­ცდა, არც და­ღეს­ტნის მხრი­დან საზღვრის გახ­სნის სა­ჭი­რო­ება დად­გე­ბა მო­ცე­მულ ეტ­აპ­ზე. სა­ქარ­თვე­ლომ გახ­სნა ლარ­სის საზღვა­რი რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის­თვის (ჩე­მი ინ­იცი­ატ­ივ­აც იყო), აამ­ოქ­მე­და უვ­იზო რე­ჟი­მი, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, ამ­ას რუ­სე­თის მხრი­დან ან­ალ­ოგი­ური ქმე­დე­ბა არ მოჰ­ყო­ლია. ეს კი ჩვენ, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს, გვიზღუ­დავს ჩრდი­ლო­ეთ კავ­კა­სი­ასა და რუ­სე­თის სხვა სუ­ბი­ექ­ტებ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას კავ­კა­სი­ელ და რუს კო­ლე­გებ­თან.

მწა­რეა გან­ცდა, რო­ცა გზა 21-ე სა­უკ­უნ­ეში ას­ოც­ირ­დე­ბა ტან­კთან და შიშ­თან, ბა­ტო­ნო ჩეჩ­ნე­თის პრე­ზი­დენ­ტო!”