„რუ­სე­თი­სა და აზერბაიჯანის პრე­ზი­დენ­ტე­ბის შეხ­ვედ­რა მოს­კოვ­ში და ხელ­მო­წე­რა დეკ­ლა­რა­ცი­აზე სა­მო­კავ­ში­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის შე­სა­ხებ მი­უთ­ით­ებს რე­ალ­ობ­ას სამ­ხრეთ კავ­კა­სი­აში და აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­ული სა­ხელ­მწი­ფოს წარ­მა­ტე­ბა­ზე მი­სი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაწყვე­ტა­ში. სამ­ხრეთ კავ­კა­სი­ის დღეს ყვე­ლა­ზე მძლავ­რი და შემ­დგა­რი სა­ხელ­მწი­ფო, რო­მე­ლიც თან­მიმ­დევ­რუ­ლად ახ­ორ­ცი­ელ­ებს სა­კუ­თა­რი სა­ხელ­მწი­ფოს გაძ­ლი­ერ­ებ­ის პო­ლი­ტი­კას, გო­ნი­ერ სა­მე­ზობ­ლო პო­ლი­ტი­კა­სა და ა.შ., თა­ვის მი­ზანს აღ­წევს. აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­ელ­ებ­მა შე­სა­ნიშ­ნა­ვად გაიაზრეს გე­ოპ­ოლ­იტ­იკ­ური რე­ალ­ობა და უშ­ეც­დო­მოდ იმ­ოქ­მე­დეს… თვით თურ­ქეთ­თა­ნაც კი ახ­ლო, მაგ­რამ დის­ტან­ცი­რე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქ­ვს. რაც შე­ეხ­ება რუ­სეთს, მი­უხ­ედ­ავ­ად არა­ერ­თი პრობ­ლე­მი­სა, რო­მე­ლიც აზ­ერ­ბა­იჯ­ანს 90-იან­ებ­ში შე­ექ­მნა რუ­სე­ბის გა­მო, არ­ცერ­თი სიტყვა რუ­სო­ფო­ბი­ული და, მით უფ­რო, უცხო ქვეყ­ნის ინ­ტე­რე­სე­ბის ფარ­გლებ­ში მოქ­მე­დე­ბა სა­კუ­თა­რი სა­ხელ­მწი­ფოს სა­ზი­ან­ოდ, — აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­ელ­ებს არ­ას­დროს და­უშ­ვი­ათ! საღ პო­ლი­ტი­კას მო­აქ­ვს შე­დე­გი! აზ­ება­იჯ­ანი დღეს ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ­ად­აც და პო­ლი­ტი­კუ­რა­დაც წარ­მა­ტე­ბის გზა­ზე შემ­დგა­რი სა­ხელ­მწი­ფოა და რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვავ­დე­ბა სამ­ხრეთ­კავ­კა­სი­ული ორი სა­ხელ­მწი­ფო­სა­გან, რო­მელ­თა პო­ლი­ტი­კუ­რი ელ­იტ­ები სხვა ქვეყ­ნის სამ­სა­ხურ­ში იდ­გნენ და დგა­ნან და შე­დე­გიც შე­სა­ბა­მი­სი აქ­ვთ. რა­ზე ისა­უბ­რეს ალი­ევ­მა და პუ­ტინ­მა 6 სთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში?! ალ­ბათ, აქ­ედ­ან აზ­ერ­ბა­იჯ­ანი კი­დევ უფ­რო დიდ სარ­გე­ბელს მი­იღ­ებს… მას ბო­ლომ­დე აქ­ვს მი­საყ­ვა­ნი სა­კუ­თა­რი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა… ეს­ეც არ არ­ის შორს და ეს­ეც ერ­თი მა­გა­ლი­თია იმ­ისა, თუ პო­ლი­ტი­კა რო­გორ უნ­და კეთ­დე­ბო­დეს!“, — ასე აფ­ას­ებს დღე­ვან­დე­ლი რუ­სუ­ლი აგ­რე­სი­ის კონ­ტექ­სტის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით 23 თე­ბერ­ვალს აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­სა და რუ­სეთს შო­რის სა­მო­კავ­ში­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის თე­მა­ზე გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რას პო­ლი­ტო­ლო­გი, პრო­ფე­სო­რი დე­მურ გი­ორ­ხე­ლი­ძე.