აშშ-ს პრე­ზი­დე­ნი ჯო ბა­იდ­ენი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის, ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის მი­ერ უკ­რა­ინ­ის დო­ნეც­კი­სა და ლუ­გან­სკის რე­გი­ონ­ებ­ის „და­მო­უკ­იდ­ებ­ელ სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­ად“ გა­მოცხა­დე­ბას სან­ქცი­ებ­ით პა­სუ­ხობს.

ჯო ბა­იდ­ენ­მა ხე­ლი მო­აწ­ერა გან­კარ­გუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც დო­ნეც­კი­სა და ლუ­გან­სკის რე­გი­ონ­ებ­ში აშშ-ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მი­ერ ახ­ალი ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ის ჩა­დე­ბას და ვაჭ­რო­ბას კრძა­ლავს.

თეთრ სახ­ლში აცხა­დე­ბენ, რომ ეს სან­ქცი­ები წარ­მო­ად­გენს აშშ-ს და­მო­უკ­იდ­ებ­ელ ინ­იცი­ატ­ივ­ას და არ არ­ის კავ­შირ­ში იმ მას­შტა­ბურ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ სან­ქცი­ებ­თან, რომ­ლებ­საც აშშ სტრა­ტე­გი­ულ პარ­ტნი­ორ­ებ­თან ერ­თად იმ შემ­თხვე­ვა­ში და­ამ­ტკი­ცებს, თუ რუ­სე­თი უკ­რა­ინ­ის ტე­რი­ტო­რი­ულ მთლი­ან­ობ­ას კვლავ და­არ­ღვევს.

ინ­ფორ­მა­ცი­ას თეთ­რი სახ­ლის ოფ­იცი­ალ­ური ვებ-გვერ­დი ავ­რცე­ლებს.