ფრან­გუ­ლი გა­ზე­თი „ლე მონ­დი“ (Le Monde) ბეჭ­დავს ინ­ტერ­ვი­უს კორ­ნე­ლის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის (აშშ) ის­ტო­რი­კოს­თან, პრო­ფე­სორ ნი­კო­ლას მალ­დერ­თან სა­თა­ურ­ით „მე­ოცე სა­უკ­უნ­ეში ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ებ­ის გა­მოცხა­დე­ბა ხში­რად კონ­ტრპრო­დუქ­ტი­ული იყო“, რო­მელ­შიც იგი რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ და­სავ­ლე­თის მი­ერ და­წე­სე­ბუ­ლი ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ებ­ის ეფ­ექ­ტუ­რო­ბა­ზე სა­უბ­რობს და იხ­სე­ნებს სან­ქცი­ებ­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრაქ­ტი­კას მე-20 სა­უკ­უნ­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ეს­უბ­რე­ბა ჟურ­ნა­ლის­ტი მა­რი შა­რე­ლი.

გთა­ვა­ზობთ ამ­ონ­არ­იდ­ებს ინ­ტერ­ვი­უდ­ან:

— სან­ქცი­ებ­ის შე­მო­ღე­ბა რო­მე­ლი­მე ქვეყ­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ ზე­წო­ლის ძველ ინ­სტრუ­მენ­ტს წარ­მო­ად­გენს. რო­დის და­იწყო პირ­ვე­ლად სან­ქცი­ებ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბა?

— ჯერ კი­დევ ან­ტი­კუ­რი პე­რი­ოდ­იდ­ან ხში­რი იყო რო­მე­ლი­მე ბერ­ძნუ­ლი ქა­ლაქ-სა­ხელ­მწი­ფო­სათ­ვის ბლო­კა­დის — სა­ვაჭ­რო ემ­ბარ­გოს — მცდე­ლო­ბა, ას­ევე ხდე­ბო­და ნა­პო­ლე­ონ­ის ომ­ებ­ის დრო­საც… პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომ­ის პე­რი­ოდ­ში ოს­მა­ლე­თის იმ­პე­რია, ავ­სტრია-უნ­გრე­თი და გერ­მა­ნია [ან­ტან­ტის ქვეყ­ნე­ბის მხრი­დან] უმ­კაც­რე­სი სატ­რან­სპორ­ტო ბლო­კა­დი­სა და სა­ვაჭ­რო ემ­ბარ­გოს პი­რო­ბებ­ში აღ­მოჩ­ნდნენ, რომ­ლის შე­დე­გად დაწყე­ბუ­ლი შიმ­ში­ლით ასი ათ­ას­ობ­ით ად­ამი­ანი და­იღ­უპა. იმ პე­რი­ოდ­ში ბევ­რი პო­ლი­ტი­კო­სი ფიქ­რობ­და, რომ სა­ერ­ტა­შო­რი­სო წეს­რი­გის დამ­ღვე­ვი ქვეყ­ნე­ბი­სათ­ვის ბლო­კა­და­სა და ემ­ბარ­გოს გა­მოცხა­დე­ბას პო­ზი­ტი­ური შე­დე­გე­ბის მო­ტა­ნა შე­ეძ­ლო. სწო­რედ ამ­იტ­ომ ერ­თა ლი­გას ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ებ­ის მი­ღე­ბის უფ­ლე­ბაც ჰქონ­და…

— თქვენ ბრძან­დე­ბით ავ­ტო­რი წიგ­ნი­საეკ­ონ­ომ­იკ­ური იარ­აღი: სან­ქცი­ები გაძ­ლი­ერ­ება რო­გორც თა­ნა­მედ­რო­ვე ომ­ის ინ­სტრუ­მენ­ტი“, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, ომ­ებს შო­რის მი­ღე­ბუ­ლი შემ­ზღუ­დავ ზო­მებს სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გი არ მოჰ­ქონ­დათ და, პი­რი­ქით, და­ძა­ბუ­ლო­ბა­საც კი ზრდი­და. რა­ტომ ხდე­ბო­და ასე?

— მე­ოცე სა­უკ­უნ­ეში ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ები ხში­რად კონ­სტრპრო­დუქ­ტი­ულ­ები იყ­ვნენ. 1930-იან წლებ­ში სან­ქცი­ებ­მა, რომ­ლე­ბიც აგ­რე­სო­რე­ბის შე­სა­ჩე­რებ­ლად გა­მო­იყ­ენ­ებ­ოდა, მა­გა­ლი­თად, ნა­ცის­ტუ­რი გერ­მა­ნი­ის ან იაპ­ონი­ის იმ­პე­რი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ, ბერ­ლინ­მა და ტო­კი­ომ, წინ რომ აღ­დგო­მოდ­ნენ ინ­გლი­სელ­თა და ამ­ერ­იკ­ელ­თა ზე­წო­ლას, კი­დევ უფ­რო მე­ტი ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა გა­დაწყვი­ტეს. ამ­რი­გად, ომ­ის თა­ვი­დან აც­ილ­ებ­ის ნაც­ვლად კა­ცობ­რი­ობ­ამ, პი­რი­ქით, მე­ორე მსოფ­ლიო ომი მი­იღო. ემ­ბარ­გომ მოვ­ლე­ნე­ბი და­აჩ­ქა­რა.

— რა ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სა­დამ­სჯე­ლო საქ­ნცი­ები იქ­ნა იაპ­ონი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი 1930-იან წლებ­ში?

— 1937 წელს აღ­მო­სავ­ლეთ ჩი­ნეთ­ში იაპ­ონი­ის არ­მი­ის შეჭ­რის შემ­დეგ აშშ-ის პრე­ზი­დენ­ტმა ფრან­კლინ დე­ლა­ნო რუზ­ველ­ტმა იაპ­ონი­ას ემ­ბარ­გო და­უწ­ესა, რომ­ლი­თაც ტო­კი­ოს ჯერ ავი­ას­აწ­ვა­ვის (ბენ­ზი­ნის) მი­წო­დე­ბა შე­უწყდა, შემ­დეგ კი რკი­ნის მად­ნის, ნი­კე­ლის, სპი­ლენ­ძის ექ­სპორ­ტი. მაგ­რამ იაპ­ონია არ შე­ჩერ­და და 1941 წლის ზაფხულ­ში ინ­დო­ჩი­ნეთ­ში შე­იჭ­რა. და­სავ­ლე­თის სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­მა მი­იღ­ეს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა, რომ იაპ­ონი­ის­ათ­ვის ნავ­თო­ბის მი­წო­დე­ბა სრუ­ლად შე­ეწყვი­ტათ. სხვა­თა შო­რის, სწო­რედ ეს გახ­და ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზი იმ­ისა, რომ იაპ­ონია თავს და­ეს­ხა ამ­ერ­იკ­ას — ჰა­ვის კუნ­ძუ­ლებ­ზე მდე­ბა­რე პირლ-ჰარ­ბო­რის სამ­ხედ­რო-საზღვაო და სა­ჰა­ერო ბა­ზას.

1935 წელს ერ­თა ლი­გამ სა­დამ­სჯე­ლო სან­ქცი­ები და­უწ­ესა იტ­ალი­ას ეთი­ოპი­აზე ტავ­დას­ხმის გა­მო, მაგ­რამ უშ­ედ­ეგ­ოდ. სა­ინ­ტე­რე­სოა და პა­რა­დოქ­სუ­ლიც, რომ წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბის მი­უხ­ედ­ავ­ად, და­სავ­ლე­ლი ლი­ბე­რა­ლუ­რი ქვეყ­ნე­ბი მსგავს სან­ქცი­ებს 1930-იანი წლე­ბის შემ­დე­გაც იყ­ენ­ებ­დნენ.

ესე იგი, რა გა­მო­დისეკ­ონ­ომ­იკ­ური იარ­აღი ეფ­ექ­ტუ­რი არ­ას­ოდ­ეს არ ყო­ფი­ლა?

— რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბობს გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბიც. მა­გა­ლი­თად, სან­ქცი­ები წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო იუგ­ოს­ლა­ვი­ასა და ალ­ბა­ნეთს შო­რის ომ­ში 1921 წელს და ბულ­გა­რეთ-სა­ბერ­ძნე­თის ომ­ის დროს 1925 წელს. ორ­ივე შემ­თხვე­ვა­ში ომი შეწყდა, რო­გორც კი ერ­თა ლი­გამ სან­ქცი­ები და­უწ­ესა და­პი­რის­პი­რე­ბულ მხა­რე­ებს. მაგ­რამ ის­ინი სუს­ტი და პა­ტა­რა ქვეყ­ნე­ბი იყ­ვნენ, საკ­მა­ოდ მოწყვლა­დი და ბევ­რად და­მო­კი­დე­ბულ­ნი გა­რე სამ­ყა­რო­ზე.. სა­ერ­თოდ, სა­ნამ რა­იმე სან­ქცია და­წეს­დე­ბო­დეს, ის­ინი ყო­ველ­მხრივ უნ­და იქ­ნენ მო­ფიქ­რე­ბულ­ნი, უნ­და შე­ირ­ჩეს სფე­რო­ები, უნ­და მომ­ზად­დეს სა­ვა­რა­უდო შე­დე­გე­ბის დე­ტა­ლუ­რი პროგ­ნო­ზი და გა­კეთ­დეს სი­ტუ­აცი­ის ან­ალ­იზი, რაც საკ­მა­ოდ რთუ­ლია და სწრა­ფად ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ელ­ებ.

ირ­ანი და­სავ­ლუ­რი ემ­ბარ­გოს ქვეშ 1979 წლი­დან იმ­ყო­ფე­ბა

— დი­ახ, ირ­ან­ის მა­გა­ლი­თი და გა­მოც­დი­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. ეს იმ­ას აჩ­ვე­ნებს, თუ რო­გორ კარ­გა­ვენ თა­ვის ეფ­ექ­ტი­ან­ობ­ას სან­ქცი­ები შე­მო­ღე­ბი­დან რამ­დე­ნი­მე წლის გას­ვლის შემ­დეგ. თე­ირ­ან­მა გა­უძ­ლო უმ­კაც­რეს სან­ქცი­ებს, გა­უძ­ლო სტაგ­ნა­ცი­ას და ინ­ფლა­ცი­ას, შემ­დეგ ეკ­ონ­ომ­იკა მეტ-ნაკ­ლე­ბად დას­ტა­ბი­ლურ­და. რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­ის სტრუქ­ტუ­რა გარ­კვე­ულ­წი­ლად ჰგავს ირ­ან­ის­ას, რო­მე­ლიც ენ­ერ­გო­შემ­ცვე­ლე­ბის (ნავ­თობ-გა­ზის) ექ­სპორ­ტზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ირ­ან­ში სან­ქცი­ებ­ის დროს ეკ­ონ­ომ­იკ­ის რე­ცე­სი­ის შემ­დეგ მოხ­და მრეწ­ვე­ლო­ბის რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცია. ას­ევე მოხ­დე­ბა რუ­სეთ­შიც, მის ეკ­ონ­ომ­იკ­ას რე­ზერ­ვე­ბი აქ­ვს და მო­სახ­ლე­ობა კი­დეც რომ გა­ღა­რიბ­დეს, ეკ­ონ­ომ­იკა არ გა­ნად­გურ­დე­ბა.

და­სავ­ლეთ­მა წარ­მა­ტე­ბას რომ მი­აღ­წი­ოს სან­ქცი­ებ­ში, კარ­გად უნ­და გაიაზროს მი­ზა­ნი და შე­დე­გი. თუ ზუს­ტად არ იქ­ნე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი გათ­ვლი­ლი, მა­შინ სან­ქცი­ები ცეცხლის შეწყვე­ტი­სა და დე­ეს­კა­ლა­ცი­ის ბერ­კე­ტად და ინ­სტრუ­მენ­ტად არ გა­მოდ­გე­ბა.

უნ­და შე­მო­იღ­ოს თუ არა ევ­რო­პამ ემ­ბარ­გო რუ­სულ გაზ­ზე?

— თუ ევ­რო­პას მოს­კოვ­ზე ზე­წო­ლის გაგ­რძე­ლე­ბა სურს, მა­შინ გაზ­ზე ემ­ბარ­გოს და­წე­სე­ბა რუ­სე­ტის ეკ­ონ­ომ­იკ­ას ზი­ანს ნამ­დვი­ლად მი­აყ­ენ­ებს, მაგ­რამ ზა­რალს ვერც ევ­რო­პა გა­და­ურ­ჩე­ბა თუნ­დაც იმ­იტ­ომ, რომ მთავ­რო­ბა იძ­ულ­ებ­ული გახ­დე­ბა ენ­ერ­გო­შემ­ცვე­ლებ­ზე ფა­სე­ბი მო­ამ­ატ­ოს და მე­ტი ფუ­ლი და­ხარ­ჯოს გა­ნახ­ლე­ბად ენ­ერ­გე­ტი­კა­ში ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ის ჩა­სა­დე­ბად. რა თქმა უნ­და, ბუ­ნებ­რი­ვი გა­ზის მოხ­მა­რე­ბა­ზე ტა­რი­ფის მა­ტე­ბით გა­იზ­რდე­ბა გა­ზით წარ­მო­ებ­ული ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ფა­სი და ასე გაგ­რძელ­დე­ბა ჯაჭ­ვუ­რი რე­აქ­ცი­ით…

ცხა­დია, რომ რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი საქ­ნცი­ები რუ­სებს ცხოვ­რე­ბას და­უმ­ძი­მებს. ყო­ფი­ლა თუ არა ის­ეთი შემ­თხვე­ვა, რომ სან­ქცი­ებ­მა საპ­რო­ტეს­ტო მოძ­რა­ობ­ის პრო­ვო­ცი­რე­ბა გა­მო­იწ­ვია და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დამ­ხო­ბა?

— რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ას­ეც მომ­ხდა­რა. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი იყო სამ­ხრეთ აფ­რი­კის რეს­პუბ­ლი­კის რა­სის­ტუ­ლი რე­ჟი­მის წი­ნა­აღ­მდეგ 1960-1970-ინ წლებ­ში. მარ­თა­ლია, და­სავ­ლე­თის მი­ერ მი­ღე­ბუ­ლი შემ­ზღუ­და­ვი ზო­მე­ბი აპ­არ­ტე­იდ­ის ლიკ­ვიდ­ცი­ის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი არ ყო­ფი­ლა, მაგ­რამ სან­ქცი­ებ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის და­ცე­მას ხე­ლი შე­უწყეს. ეს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყო იმ­ას­ტან, რომ იმ დროს ქვე­ყა­ნა­ში მძლავ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ოპ­ოზ­იცია არ­სე­ბობ­და შავ­კა­ნი­ანი მო­სახ­ლე­ობ­ის ლი­დე­რის ნელ­სონ მან­დე­ლა­სა და აფ­რი­კის ერ­ოვ­ნუ­ლი კონ­გრე­სის სა­ხით, რომ­ლებ­მაც თეთ­რკა­ნი­ან­თა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მკაც­რად აკ­რი­ტი­კებ­დნენ და ებ­რძოდ­ნენ.

რუ­სეთ­ში კი ოპ­ოზ­იცია არ არ­სე­ბობს, გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლია, ლი­დე­რე­ბი ცი­ხე­ებ­ში სხე­დან, ინ­ტე­ლი­გენ­ცი­ის ნაშ­თე­ბი ქვეყ­ნი­დან საზღვარ­გა­რეთ გარ­ბი­ან. ოლ­იგ­არ­ქე­ბი პრე­ზი­დენ­ტს ემ­ორ­ჩი­ლე­ბი­ან. ასე რომ, რუ­სეთ­ში არ­ანა­ირი წი­ნა­პი­რო­ბე­ბი არ არ­სე­ბობს იმ­ისა, რომ რა­იმე მა­სობ­რი­ვი საპ­რო­ტეს­ტო მოძ­რა­ობა და­იწყე­ბა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა და­ემ­ხო­ბა.

წყა­რო: https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/07/au-xxe-siecle-
les-sanctions-economiques-se-sont-souvent-revelees-contre-productives-6120945-3234.html

თარ­გმნა სი­მონ კი­ლა­ძემ