ეუთ­ოს მოქ­მე­დი თავ­მჯდო­მა­რე, პო­ლო­ნე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი ზბიგ­ნევ რაუ, ეუთ­ოს გე­ნე­რა­ლუ­რი მდი­ვა­ნი ჰელ­გა მა­რია შმი­დი, ეუთ­ოს სა­პარ­ლა­მენ­ტო ას­ამ­ბლე­ის პრე­ზი­დენ­ტი მარ­გა­რე­ტა სო­დერ­ფელ­ტი (დე­პუ­ტა­ტი, შვე­დე­თი) და ეუთ­ოს გე­ნე­რა­ლუ­რი სა­პარ­ლა­მენ­ტო ას­ამ­ბლე­ის მდი­ვა­ნი რო­ბერ­ტო მონ­ტე­ლა მკაც­რად გმო­ბენ რუ­სე­თის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას უკ­რა­ინ­ის დო­ნეც­კი­სა და ლუ­გან­სკის რე­გი­ონ­ებ­ის და­მო­უკ­იდ­ებ­ლად აღი­არ­ებ­ის შე­სა­ხებ.

„ეს ნა­ბი­ჯი არ­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თლი­სა და ეუთ­ოს ფუნ­და­მენ­ტუ­რი პრინ­ცი­პე­ბის დარ­ღვე­ვა და ეწ­ინა­აღ­მდე­გე­ბა მინ­სკის შე­თან­ხმე­ბებს.

ეუთ­ოს ყვე­ლა წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს მსგავ­სად, რუ­სე­თიც მო­ვა­ლეა პა­ტი­ვი სცეს სხვა ქვეყ­ნე­ბის სუ­ვე­რე­ნი­ტეტს და ტე­რი­ტო­რი­ულ მთლი­ან­ობ­ას. ჩვენ მო­ვუ­წო­დებთ რუ­სეთს და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ გააუქმოს ეს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა.

ამ რე­გი­ონ­ებ­ის აღი­არ­ება გაზ­რდის და­ძა­ბუ­ლო­ბას და გა­მო­ყოფს ამ რე­გი­ონ­ებ­ში მცხოვ­რებ მო­სახ­ლე­ობ­ას და­ნარ­ჩე­ნი ქვეყ­ნის­გან, უკ­რა­ინ­ის­გან“.

ვარ­შა­ვა/ვე­ნა/კო­პენ­ჰა­გე­ნი, 2022 წლის 21 თე­ბერ­ვა­ლი

წყა­რო — https://mailchi.mp/oscepa/2781-press-release-2787743?e=47fc803f50&fbclid=IwAR0P6u4fP5bXaASclMlJa6mylwseeWXUkMOHLlxk-skup2yabTCKLAcqrWw