ევ­რო­კო­მი­სი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა ურ­სუ­ლა ფონ დერ ლაიენმა „ტვი­ტე­რის“ მეშ­ვე­ობ­ით გა­ნაცხა­და, რომ 8 მარ­ტს ევ­რო­კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ზე ევ­რო­კავ­ში­რის რუ­სე­თის საწ­ვავ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის სა­კითხს გა­ნი­ხი­ლა­ვენ.

„ხვალ ევ­რო­კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ზე გა­ნი­ხი­ლე­ბა წი­ნა­და­დე­ბე­ბი — თუ რო­გორ შეგ­ვიძ­ლია სწრა­ფად გავ­თა­ვი­სუფ­ლდეთ რუ­სე­თის საწ­ვავ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის­გან. ეს გუ­ლის­ხმობს:

  • მომ­წო­დე­ბელ­თა დი­ვერ­სი­ფი­ცი­რე­ბას, თხე­დავ ბუ­ნებ­რივ და მილ­სა­დენ აირ­ზე გა­დას­ვლას;
  • ევ­რო­კავ­ში­რის გაძ­ლი­ერ­ებ­ას გა­ნახ­ლე­ბა­დი ენ­ერ­გი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით/ ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ის ჩა­დე­ბით;
  • ენ­ერ­გო­ეფ­ექ­ტუ­რო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას“, — გან­მარ­ტავს ფონ დერ ლაიენი