ეს­პა­ნუ­რი გა­ზე­თი ელ პა­ისი“ (El País) აქ­ვეყ­ნებს სტა­ტი­ას სა­თა­ურ­ით ევ­რო­პა­ში ეკ­ონ­ომ­იკ­ური აქ­ტი­ურ­ობა შე­ნელ­და (ავ­ტო­რი — უგო გუ­ტი­ერ­ესი), რო­მელ­შიც სა­უბ­არია ეკ­ონ­ომ­იკ­ური თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის (OCDE) დას­კვნა­ზე — რა მდგო­მა­რე­ობაა ამ­ჟა­მად ევ­რო­პის ეკ­ონ­ომ­იკ­აში და რა ელ­ოდ­ება მო­სახ­ლე­ობ­ას სა­მო­მავ­ლოდ რუ­სეთ-უკ­რა­ინ­ის ომ­ის კვა­ლო­ბა­ზე.

„ბე­ბე­რი ევ­რო­პის“ წამ­ყვა­ნი ქვეყ­ნე­ბის ეკ­ონ­ომ­იკა რამ­დე­ნი­მე წლით უკ­ან ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლი აღ­მოჩ­ნდა. OCDE თვლის, რომ თან­და­თან უფ­რო აშ­კა­რად ჩანს ევ­რო­პუ­ლი ეკ­ონ­ომ­იკ­ის ზრდის ტემ­პე­ბის შე­ნე­ლე­ბის ნიშ­ნე­ბი — მარ­ტში ევ­რო­ზო­ნის ქვეყ­ნე­ბის ეკ­ონ­ომ­იკ­ის ზრდა, თე­ბერ­ვალ­თან შე­და­რე­ბით, 0,17%-ით შე­ნელ­და, რაც, ერ­თი მხრივ, უკ­რა­ინ­ის მოვ­ლე­ნებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, მე­ორე მხრივ — პან­დე­მი­ის შე­დე­გებ­თან. „ევ­რო­პა­ში ზრდის იმ­პულ­სის და­კარ­გვა შე­ინ­იშ­ნე­ბა“, — აღ­ნიშ­ნავს ორ­გა­ნი­ზა­ცია.

ბო­ლო თვე­ებ­ში ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ზრდის შე­ნე­ლე­ბა შე­ინ­იშ­ნე­ბა გერ­მა­ნი­აში (0,13%), საფ­რან­გეთ­ში (0,25%), იტ­ალი­აში (0,23%), დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში (0,28%) და ეს­პა­ნეთ­ში (0,16%). კონ­კრე­ტუ­ლად ეს­პა­ნეთ­ში შე­ნე­ლე­ბის პრო­ცე­სი ჯერ კი­დევ გა­სუ­ლი წლის ნო­ემ­ბერ­ში და­იწყო და შემ­დეგ ტენ­დენ­ცია გაძ­ლი­ერ­და.

მთლი­ან­ობ­აში ევ­როს ზო­ნის ქვეყ­ნებ­ში ზრდის შე­ნე­ლე­ბა 0,17%-ით გა­მო­იხ­ატ­ება. „მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ინ­ფლა­ცი­ის გაძ­ლი­ერ­ება“, — აღ­ნიშ­ნა­ვენ OCDE-ს ექ­სპერ­ტე­ბი, თუმ­ცა ის­ინი ას­ევე ხაზს უს­ვა­მენ, რომ ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი „მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლე­ბი სა­ბო­ლოო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას არ წარ­მო­ად­გე­ნენ“ — ყვე­ლა­ფე­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმ­აზე, თუ რო­გორ წა­რი­მარ­თე­ბა რუ­სე­თის ე.წ. „სპე­ცო­პე­რა­ცია“ უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ. ევ­რო­პის ეკ­ონ­ომ­იკ­ას­თვის ომ­ით მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ზი­ანი შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი იყ­ოს, ან ნაკ­ლე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი სა­ომ­არი მოქ­მე­დე­ბე­ბის ინ­ტენ­სი­ურ­ობ­აზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

მა­შინ რო­ცა ევ­რო­პის ეკ­ონ­ომ­იკ­აზე გავ­ლე­ნას ომი და პან­დე­მი­ის შე­დე­გე­ბი ახ­დენს, მის ფარ­გლებს გა­რეთ მდე­ბა­რე მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვან ქვეყ­ნებ­ში ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ზრდის სტა­ბი­ლუ­რი ტენ­დენ­ცია შე­ინ­იშ­ნე­ბა. მა­გა­ლი­თად, ას­ეთ­ებს მი­ეკ­უთ­ვნე­ბი­ან აშშ, იაპ­ონია და კა­ნა­და. ის­ეთ ქვეყ­ნებ­ში, რო­გო­რე­ბი­ცაა ინ­დო­ეთი და ჩი­ნე­თი, სტა­ბი­ლუ­რი ზრდაა. მაგ­რამ ბრა­ზი­ლი­აში პი­რი­ქით — ზრდის ტემ­პის შე­ნე­ლე­ბა ხდე­ბა. OCDE-ს ექ­სპერ­ტე­ბის­თვის მო­ულ­ოდ­ნე­ლი აღ­მოჩ­ნდა ჩი­ლის ეკ­ონ­ომ­იკ­ის ვარ­დნა, რაც მარ­ტში 0,48%-ით გა­მო­იხ­ატა.

რა იქ­ნე­ბა სა­მო­მავ­ლოდ? OCDE-ში თვლი­ან, რომ რუ­სეთ-უკ­რა­ინ­ის ომ­ის ხან­გრძლი­ვო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბი­სა და მი­სი გამ­წვა­ვე­ბის პი­რო­ბებ­ში ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სი­ტუ­აცია დამ­ძიმ­დე­ბა. მით უმ­ეტ­ეს, თუ რუ­სე­თი ევ­რო­კავ­ში­რი­სათ­ვის გა­ზის მი­წო­დე­ბას შეწყვეტს. გან­სა­კუთ­რე­ბით ცუდ მდგო­მა­რე­ობ­აში ჩა­ვარ­დე­ბა უკ­რა­ინა: სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ვა­ლუ­ტო ფონ­დის აზ­რით, ამ ქვეყ­ნის ეკ­ონ­ომ­იკა ერ­თი მე­სა­მე­დით მო­იკ­ლებს. მსოფ­ლიო ბან­კი კი უფ­რო უარ­ეს პროგ­ნოზს აკ­ეთ­ებს: ომ­ის გაგ­რძე­ლე­ბა უკ­რა­ინ­ის მთლი­ანი ში­და პრო­დუქ­ტის (მშპ) შემ­ცი­რე­ბის ტემ­პებს და­აჩ­ქა­რებს და უახ­ლო­ეს ხან­ში 50%-ით მო­იკ­ლებს, რაც კა­ტას­ტრო­ფულ მდგო­მა­რე­ობ­ას ნიშ­ნავს.

წყა­რო: https://elpais.com/economia/2022-04-11/la-ocde-detecta-
sintomas-de-ralentizacion-economica-en-europa.html

თარ­გმნა სი­მონ კი­ლა­ძემ