გერ­მა­ნე­ლე­ბის 54% მხარს უჭ­ერს რუ­სე­თის ენ­ერ­გე­ტი­კულ ბო­იკ­ოტს

რეჰ­დე­ნი, სო­ფე­ლი ჩრდი­ლო-და­სავ­ლეთ გერ­მა­ნი­აში, სა­დაც და­სავ­ლეთ ევ­რო­პის უდ­იდ­ესი ბუ­ნებ­რი­ვი აირ­ის საწყო­ბია, მიგ­ვა­ნიშ­ნებს, თუ რამ­დე­ნად რთუ­ლი იქ­ნე­ბა ევ­რო­პის­თვის რუ­სუ­ლი ენ­ერ­გი­ის დათ­მო­ბა.

მი­წის­ქვე­შა ტე­რი­ტო­რი­ას, რო­მე­ლიც 910 სა­ფეხ­ბურ­თო მო­ედ­ნის ზო­მი­საა და რო­მე­ლიც გერ­მა­ნი­ის გა­ზის საწყო­ბე­ბის მე­ხუ­თედს წარ­მო­ად­გენს, რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ერ­გო-ჯგუ­ფი „გაზ­პრო­მი“ მარ­თავს.

„გაზ­პრომ­მა“, რო­მე­ლიც გერ­მა­ნი­აში, ავ­სტრი­ასა და ნი­დერ­ლან­დებ­ში გა­ზის საწყო­ბე­ბის მე­სა­მედს აკ­ონ­ტრო­ლებს, შარ­შან რეჰ­დენ­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის სხვა ობი­ექ­ტებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი რე­ზერ­ვუ­არ­ები ნა­წი­ლობ­რივ და­ცა­ლა, რაც ევ­რო­პის­თვის ენ­ერ­გი­ის მი­წო­დე­ბის შემ­ცი­რე­ბის აშ­კა­რა მცდე­ლო­ბა იყო უკ­რა­ინ­აში რუ­სე­თის შეჭ­რის წინ.

ეკ­ონ­ომ­ის­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ კონ­ფლიქ­ტმა გა­მო­ავ­ლი­ნა გერ­მა­ნი­ის, იტ­ალი­ისა და ევ­რო­პის დი­დი ნა­წი­ლის სტრა­ტე­გი­ული შეც­დო­მე­ბი რუ­სულ ენ­ერ­გე­ტი­კას­თან მი­მარ­თე­ბით.

რუ­სე­თი უზ­რუნ­ველ­ჰყოფს ევ­რო­კავ­ში­რის გა­ზი­სა და ნახ­ში­რის იმ­პორ­ტის 40%- და ნედ­ლი ნავ­თო­ბის მე­ოთხედს.

ევ­რო­პა­ში ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის ყო­ველ­დღი­ური გა­და­სა­ხა­დი მოს­კო­ვის­თვის, და­ახ­ლო­ებ­ით, 800 მი­ლი­ონი ევ­როა. უკ­რა­ინ­ის პრე­ზი­დენ­ტმა ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ მო­უწ­ოდა ბერ­ლინს – გაწყვი­ტოს ეკ­ონ­ომ­იკ­ური კავ­ში­რე­ბი რუ­სეთ­თან. მი­სი თქმით, „რუ­სე­თი, უბ­რა­ლოდ, იყ­ენ­ებს თქვენს და სხვა ქვეყ­ნებს იმ­ის­თვის, რომ და­იფ­ინ­ან­სოს ომი“. ამ თვე­ში YouGov-ის გა­მო­კითხვამ აჩ­ვე­ნა, რომ გერ­მა­ნე­ლე­ბის 54% მხარს უჭ­ერს რუ­სე­თის ენ­ერ­გე­ტი­კულ ბო­იკ­ოტს.

ინ­სბრუ­კის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვე­ბის პრო­ფე­სორ­მა გერ­ჰარდ მან­გოტ­მა გა­ნაცხა­და, რომ რუ­სე­თი სა­ხელ­მწი­ფო შე­მო­სავ­ლე­ბის 23%-ს იღ­ებს ნავ­თო­ბის ექ­სპორ­ტის და­ბეგ­ვრი­დან, ხო­ლო გაზ­ზე გა­და­სა­ხა­დი მხო­ლოდ 8%-ს შე­ად­გენს.

ვფიქ­რობ, რომ ევ­რო­პა შეწყვეტს ნავ­თო­ბის მი­ღე­ბას რუ­სე­თი­დან, მაგ­რამ მე­ეჭ­ვე­ბა, რომ ის­ინი შეწყვე­ტენ გა­ზის მი­წო­დე­ბას. მოს­კოვს შუ­რის­ძი­ება ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში გა­ზის გა­მორ­თვით შე­უძ­ლია, აცხა­დებს მან­გო­ტი.

ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის უმ­ეტ­ეს­ობ­ას გა­ზის დე­ფი­ციტ­თან გამ­კლა­ვე­ბის სა­გან­გე­ბო გეგ­მა აქ­ვს. ან­ალ­იტ­იკ­ურ ცენ­ტრ „ბრი­უგ­ელს“ მი­აჩ­ნია, რომ რუ­სე­თი­დან იმ­პორ­ტის შე­ჩე­რე­ბა ევ­რო­პას მო­მა­ვალ ზამ­თრამ­დე ავ­ზე­ბის შევ­სე­ბა­ში ხელს შე­უშ­ლის და აიძ­ულ­ებს მას რა­ცი­ონ­ირ­ებ­ის გზით ენ­ერ­გი­ის მოხ­მა­რე­ბა 10-15%-ით შე­ამ­ცი­როს.

მაგ­რამ გერ­მა­ნი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნუ­ლი აკ­ად­ემი­ის ლე­ოპ­ოლ­დი­ნის კვლე­ვამ და­ას­კვნა, რომ „რუ­სუ­ლი გა­ზის მი­წო­დე­ბის მოკ­ლე­ვა­დი­ანი შე­ჩე­რე­ბა მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბა გერ­მა­ნი­ის ეკ­ონ­ომ­იკ­ის­თვის“ და რომ რა­ცი­ონ­ირ­ება შე­იძ­ლე­ბა არ იყ­ოს სა­ჭი­რო.


იტ­ალია და გერ­მა­ნია ერთ ნავ­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან?

დი­ახ. იტ­ალი­ელ­ებ­მა 1987 წელს ჩერ­ნო­ბი­ლის შემ­დგომ ერ­ოვ­ნულ რე­ფე­რენ­დუმ­ზე ხმა მის­ცეს ატ­ომ­ური ენ­ერ­გი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე მო­რა­ტო­რი­უმ­ის და­წე­სე­ბას. გა­ნახ­ლე­ბა­დი ენ­ერ­გია იტ­ალი­ას ენ­ერ­გე­ტი­კუ­ლი მოთხოვ­ნი­ლე­ბის მხო­ლოდ 11-დან 12 %-ს აწ­ვდის, რაც ევ­რო­პის სა­შუ­ალო 22%-ზე და­ბა­ლია. რო­დე­საც გა­ზი მი­სი ენ­ერ­გე­ტი­კუ­ლი მოთხოვ­ნი­ლე­ბის 40 %-ს ფა­რავს – და ამ გა­ზის 40 % მო­დის რუ­სე­თი­დან – რა თქმა უნ­და, ქვე­ყა­ნას დრო დას­ჭირ­დე­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის.

ჩვენ არ გვაქ­ვს კარ­გი ენ­ერ­გე­ტი­კუ­ლი ბა­ლან­სი. შეც­დო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქვე­ყა­ნამ ათ­წლე­ულ­ებ­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­უშ­ვა, ერთ წე­ლი­წად­ში ვერ გა­მოს­წორ­დე­ბა, თქვა გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი ტრან­სფორ­მა­ცი­ის მი­ნის­ტრმა რო­ბერ­ტო ჩინ­გო­ლან­მა.

იტ­ალი­ის ში­და გა­ზის მო­პო­ვე­ბა შემ­ცირ­და წე­ლი­წად­ში, და­ახ­ლო­ებ­ით, 20 მი­ლი­არ­დი კუ­ბუ­რი მეტ­რი­დან – ერ­ოვ­ნუ­ლი მოთხოვ­ნის და­ახ­ლო­ებ­ით მე­სა­მე­დი­დან – 3,7 მი­ლი­არდ კუ­ბურ მეტ­რამ­დე, ძი­რი­თა­დად, გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი პრობ­ლე­მე­ბის გა­მო.

„ჩვენ შე­ვამ­ცი­რეთ გა­ზის ში­და წარ­მო­ება, მაგ­რამ გავ­ზარ­დეთ იმ­პორ­ტი, გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბა მუდ­მი­ვად იყო და ჩვენ თვი­თონ და­ვა­ზი­ან­ეთ ეკ­ონ­ომ­იკა“, – თქვა ჩინ­გო­ლან­მა.

იტ­ალია, ას­ევე, აჩ­ქა­რებს გა­ნახ­ლე­ბა­დი ენ­ერ­გი­ის ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ანი პრო­ექ­ტე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბას, მაგ­რამ ახ­ალი ენ­ერ­გი­ის მო­პო­ვე­ბის დაწყე­ბას დრო დას­ჭირ­დე­ბა.

წყა­რო: ფაინენშალ თაიმსი