ცნო­ბილ ფრან­გულ გა­მო­ცე­მა­ში – ფი­გა­რო – გა­მო­კით­ვა ჩა­ტარ­და, სა­დაც დას­მუ­ლი იყო კითხვა – რამ­დე­ნად იმ­სა­ხუ­რე­ბენ უკ­რა­ინა, მოლ­დო­ვა და სა­ქარ­თვე­ლო ევ­რო­კავ­შირ­ში მი­ღე­ბას? მას შემ­დეგ, რაც კონ­ფლიქ­ტო­ლოგ­მა ზა­ზა ცოტ­ნი­აშ­ვილ­მა აღ­მო­აჩ­ინა, რომ ფრან­გუ­ლე­ნო­ვა­ნი ევ­რო­პის მო­სახ­ლე­ობ­ის საკ­მა­ოდ დი­დი ნა­წი­ლი ამ გა­მო­კითხვა­ში ამ­ბობ­და – არ­ას, იგი აქ­ტი­ურ­ად ჩა­ერ­თო კამ­პა­ნი­აში და გა­მო­კითხვა ქარ­თულ სათ­ვის­ტო­მო­ებს მი­აწ­ოდა. კონ­ფლიქ­ტო­ლო­გი გა­ეც­ნო კო­მენ­ტა­რებ­საც, თუ რა­ტომ ამ­ბობ­დნენ ევ­რო­პე­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­წევ­რი­ან­ებ­აზე უარს. ჩვენ­თან სა­უბ­არ­ში ზა­ზა ცოტ­ნი­აშ­ვი­ლი ამ­ბობს: „გუ­შინ ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ცე­სე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და ევ­რო­კავ­შირ­ში უკ­რა­ინა-სა­ქარ­თვე­ლო-მოლ­დო­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით – რამ­დე­ნად მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი იქ­ნე­ბო­და ევ­რო­კავ­შირ­ში ჩვე­ნი მი­ღე­ბის სა­კითხი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ვერ­სალ­ში გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რა­ზე 27 ქვე­ყა­ნა შე­იკ­რი­ბა, იყო წი­ნა­აღ­მდე­ობა, მაგ­რამ, რო­გორც ჩანს, უმ­რავ­ლე­სო­ბა მა­ინც მომ­ხრე იყო – მხა­რი და­ეჭ­ირ­ათ ჩვე­ნი ქვეყ­ნე­ბის­თვის, ანუ რომ და­იწყოს დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის გან­ხილ­ვა, რო­მე­ლიც შე­ტა­ნი­ლი გვაქ­ვს. ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იყო ამ ფონ­ზე ცნო­ბი­ლი ფრან­გუ­ლი გა­მო­ცე­მა „ფი­გა­როს“ გა­მო­კითხვა. კითხვა მდგო­მა­რე­ობ­და შემ­დეგ­ში: რამ­დე­ნად იმ­სა­ხუ­რე­ბენ უკ­რა­ინა, მოლ­დო­ვა და სა­ქარ­თვე­ლო ევ­რო­კავ­შირ­ში მი­ღე­ბას? ეს გა­მო­კითხვა ვნა­ხე და აღ­მოჩ­ნდა, რომ, ძი­რი­თა­დად, ფრან­გუ­ლე­ნო­ვა­ნი ევ­რო­პის მო­სახ­ლე­ობ­ის საკ­მა­ოდ დი­დი ნა­წი­ლი ამ­ბობ­და – არ­ას. ანუ, 60% ამ­ბობ­და, რომ არ იმ­სა­ხუ­რებს გა­წევ­რი­ან­ებ­ას, და­ახ­ლო­ებ­ით 40% ამ­ბობ­და, რომ იმ­სა­ხუ­რებს. ქარ­თულ სათ­ვის­ტო­მო­ებ­ში, სა­ზო­გა­დო­ებ­აში გა­ვავ­რცე­ლეთ ეს ინ­ფორ­მა­ცია, რად­გან ზუს­ტად ვი­ცი, საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ეს შე­დე­გე­ბი იმ­ის­თვის, რომ ევ­რო­პულ სა­ზო­გა­დო­ებ­აზე გარ­კვე­ული გავ­ლე­ნა იქ­ონი­ოს.

გა­მო­კითხვა­ში ამ დრომ­დე მო­ნა­წი­ლე­ობა აქ­ვს, და­ახ­ლო­ებ­ით, 351 000 ად­ამი­ანს მი­ღე­ბუ­ლი. ახ­ლა უკ­ვე და­ახ­ლო­ებ­ით 54% ამ­ბობს, რომ დი­ახ, უნ­და გა­წევ­რი­ან­დეს სა­ქარ­თვე­ლო, 46 % ამ­ბობს არ­ას. ამ გა­მო­კითხვა­ში ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ჩარ­თუ­ლო­ბა არ­ის ძა­ლი­ან მნიშ­ნე­ლო­ვა­ნი. იხ­ილ­ეთ წყა­რო (https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-la-moldavie-et-la-georgie-ont-elles-vocation-a-integrer-l-union-europeenne).


ერ­იდ­ები­ან
თუ არა ევ­რო­პე­ლე­ბი რუ­სე­თის გა­ნაწყე­ნე­ბას?

„ევ­რო­პუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­ის გარ­კვე­ული ნა­წი­ლი, რო­გორც ჩანს, იხ­რე­ბა იქ­ით­კენ, რომ უკ­რა­ინ­აც, მოლ­დო­ვაც და სა­ქარ­თვე­ლოც იმ­სა­ხუ­რე­ბენ ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ას. კო­მენ­ტა­რებს რაც შე­ეხ­ება, გეტყვით, რომ ძი­რი­თა­დად მოლ­დო­ვა­ზე იყო აქ­ცენ­ტი გა­კე­თე­ბუ­ლი იმ­იტ­ომ, რომ მოლ­დო­ვა პირ­და­პირ ეს­აზღვრე­ბა ევ­რო­პულ სა­ხელ­მწი­ფო­ებს და ვფიქ­რობ, ად­არ­ებ­ენ კი­დეც ამ პრო­ცესს გერ­მა­ნი­ის დე­მოკ­რა­ტი­ული რეს­პუბ­ლი­კი­სა და გერ­მა­ნი­ის ფე­დე­რა­ცი­ული რეს­პუბ­ლი­კის გა­ერ­თი­ან­ებ­ას. იყო ის­ეთი კო­მენ­ტა­რე­ბიც, რომ არ შე­იძ­ლე­ბა რუ­სე­თის გა­ნაწყე­ნე­ბა, რად­გან ეს გარ­კვე­ულ პრობ­ლე­მებს წარ­მო­შობს. ასე რომ, საკ­მა­ოდ რთუ­ლია დე­მოკ­რა­ტი­ულ სა­ზო­გა­დო­ებ­აში ცხოვ­რე­ბა. ჩვენ ვხე­დავთ, რომ ეს პრო­ცე­სე­ბი, რაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს, გარ­კვე­ული თვალ­საზ­რი­სით, დე­მოკ­რა­ტი­ული ცხოვ­რე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რეა. იგ­ივე, უკ­რა­ინ­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ძა­ლი­ან ბევ­რი დრო სჭირ­დე­ბათ, რომ მი­იღ­ონ მნიშ­ნე­ლო­ვა­ნი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რა­თა სის­ხლის­ღვრა შე­ჩერ­დეს. სამ­წუ­ხა­როდ, გვაქ­ვს ურ­თუ­ლე­სი სი­ტუ­აცია უკ­რა­ინ­აში, თუმ­ცა, თუნ­დაც „ფი­გა­როს“ გა­მო­კითხვა გარ­კვე­ულ იმ­ედ­ებს აღ­ძრავს.

აქ­ვე შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ეს საკ­მა­ოდ ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია, ამ ეტ­აპ­ზე სა­უბ­არია უბ­რა­ლოდ დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის გან­ხილ­ვა­ზე და ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის კან­დი­და­ტად და­სახ­ლე­ბა­ზე. მე არ ვარ გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი აჟი­ოტ­აჟ­ის მომ­ხრე, რო­მე­ლიც ხში­რად იქ­მნე­ბა ხოლ­მე ჩვენს სო­ცი­უმ­ში და არც პო­პუ­ლის­ტუ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბის მომ­ხრე ვარ. დი­დი მო­ლო­დი­ნი, ამ ეტ­აპ­ზე, არ უნ­და გვქონ­დეს, თუმ­ცა, გარ­კვე­ული ნა­ბი­ჯე­ბი და­სავ­ლე­თის­კენ, ამ თვალ­საზ­რი­სით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და „ფი­გა­როს“ გა­მო­კითხვაც რომ და­დე­ბით კონ­ტექ­სტშია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ეს­ეც კარ­გია“, – ამ­ბობს ზა­ზა ცოტ­ნი­აშ­ვი­ლი.


უბ­იძ­გებს
თუ არა სა­ქარ­თვე­ლო თა­ვის თავს იზ­ოლ­აცი­ის­კენ სიფ­რთხი­ლის
პო­ლი­ტი­კით?

„პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი არ­ის ყველ­გან. ბუ­ნებ­რი­ვია, შე­სა­ბა­მი­სი მე­დი­ას­აშუ­ალ­ებ­ებ­ის მი­ერ ხში­რად ხდე­ბა მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ური ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა. ეს, ცხა­დია, სა­ზო­გა­დო­ებ­ის გარ­კვე­ულ ნა­წილ­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს. მე არ ვი­ზი­არ­ებ იმ პო­ზი­ცი­ას, რომ სა­ქარ­თვე­ლო, ამ ეტ­აპ­ზე, თავს იკ­ავ­ებს ევ­რო­პას­თან ინ­ტეგ­რა­ცი­აზე, იმ­იტ­ომ, რომ ჩვენ ვნა­ხეთ – რო­გორ სწრა­ფად იქ­ნა მომ­ზა­დე­ბუ­ლი და შე­ტა­ნი­ლი დო­კუ­მენ­ტა­ცია სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ერ.

ვფიქ­რობ, ზე­მოთ ნახ­სე­ნე­ბი გა­მო­კითხვა და­დე­ბით კონ­ტექ­სტში უნ­და დას­რულ­დეს და ეს იქ­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იმ­ის გა­მო, რომ ევ­რო­პულ­მა სა­ზო­გა­დო­ებ­ამ მი­იღ­ოს უკ­რა­ინ­ული, ქარ­თუ­ლი და მოლ­და­ვუ­რი მის­წრა­ფე­ბა“, – აღ­ნიშ­ნავს კონ­ფლიქ­ტო­ლო­გი.