„კა­ნონ­პრო­ექ­ტი ით­ვა­ლის­წი­ნებს იარ­აღ­ის ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბას იმ პი­რე­ბის­თვის, ვი­საც სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად ერ­თხელ უკ­ვე ჰქონ­დათ ას­ეთი უფ­ლე­ბა, თუმ­ცა სამ­სა­ხუ­რი­დან წას­ვლის შემ­დეგ ეს უფ­ლე­ბა და­კარ­გეს“, — გა­ნაცხა­და „გირ­ჩის“ თავ­მჯდო­მა­რემ იაგო ხვი­ჩი­ამ.

კა­ნონ­პრო­ექ­ტის მი­ხედ­ვით, იარ­აღ­ის ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბა მი­ენ­იჭ­ება: ყო­ფილ პო­ლი­ცი­ელ­ებს, დაც­ვის სამ­სა­ხუ­რის ყო­ფილ თა­ნამ­შრომ­ლებს, ყო­ფილ ჯა­რის­კა­ცებს, ვე­ტე­რა­ნებს, ყო­ფილ მო­სა­მარ­თლე­ებ­სა და პრო­კუ­რო­რებს.

„ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში, უკ­რა­ინ­აში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის შემ­დეგ, ყვე­ლას გვეს­მის, რა საფ­რთხის წი­ნა­შე არ­ის მთე­ლი მსოფ­ლიო. ამ დრო­ის­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას არ აქ­ვს არც ბრძო­ლის გეგ­მა და არც — გაქ­ცე­ვის. ჩვენ მიგ­ვაჩ­ნია აუც­ილ­ებ­ლად, რომ ად­ამი­ან­ებს მი­ნი­მუმ მივ­ცეთ თავ­დაც­ვის სა­შუ­ალ­ება, რომ თვი­თონ რო­გორც წარ­მო­უდ­გე­ნი­ათ თა­ვის დაც­ვა, ისე მო­ემ­ზა­დონ, ამ­ის­კენ უნ­და გა­დავ­დგათ პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი. უკ­რა­ინ­ის წარ­მა­ტე­ბა თუ რა­მე­ში მდგო­მა­რე­ობს, არ­ის ის, რომ მან რუს ჯა­რის­კა­ცებ­ში რწმე­ნა გა­აჩ­ინა, რომ ყვე­ლა უკ­რა­ინ­ელი შეიარაღებულია“, -აღ­ნიშ­ნა იაგო ხვი­ჩი­ამ.

მან ას­ევე გა­ნაცხა­და, რომ მტერ­თან ომ­ის პე­რი­ოდ­ში მთა­ვა­რი ძა­ლა რე­ალ­ურ­ად ჩვე­ულ­ებ­რი­ვი ხალ­ხი უნ­და იყ­ოს და არა — ჩვე­ნი სამ­ხედ­რო შეიარაღება. წყა­რო: სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა და ინ­ფორ­მა­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტი.