სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი სკო­ლებ­ში მეგ­რუ­ლი და სვა­ნუ­რი ენ­ებ­ის არ­ჩე­ვით საგ­ნად სწავ­ლე­ბის ინ­იცი­ატ­ივ­ით გა­მო­ვი­და. რამ­დე­ნად დრო­ულ­ად, მარ­თე­ბუ­ლად და სა­ჭი­როდ მი­აჩ­ნი­ათ ქარ­თუ­ლი ენ­ის სპე­ცი­ალ­ის­ტებს ეს წი­ნა­და­დე­ბა? გვე­სა­უბ­რე­ბა ენ­ათ­მეც­ნი­ერი, პრო­ფე­სო­რი გი­ორ­გი გო­გო­ლაშ­ვი­ლი:

— ეს ძა­ლი­ან ფა­ქი­ზი და, ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში, მტკივ­ნე­ული სა­კითხია. რო­ცა ას­ეთი გან­ცხა­დე­ბა კეთ­დე­ბა, თე­მა სე­რი­ოზ­ულ­ად უნ­და იყ­ოს მომ­ზა­დე­ბუ­ლი. რამ­დე­ნა­დაც ამ საქ­მის შო­რი­დან მა­ყუ­რე­ბე­ლი არ გახ­ლა­ვართ, შე­მიძ­ლია გითხრათ, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეს სა­კითხი მზად არ არ­ის ჩვენ­თან და გეტყვით რას ვგუ­ლის­ხმობ. 2015 წელს მი­ვი­ღეთ კა­ნო­ნი სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის შე­სა­ხებ, სა­დაც მეგ­რუ­ლი­სა და სვა­ნუ­რის თა­ობ­აზე წე­რია: „სა­ხელ­მწი­ფო მუდ­მი­ვად ზრუ­ნავს ქარ­თვე­ლურ ენ­ათა და კი­ლო­თა შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­სა და შეს­წავ­ლა­ზე, რო­გორც სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის სი­ცოცხლი­სუ­ნა­რი­ან­ობ­ის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს პი­რო­ბა­ზე“. აი, ეს არ­ის კა­ნო­ნის ფორ­მუ­ლი­რე­ბა. კა­ნო­ნი ასე ხე­დავს სვა­ნურ­სა და მეგ­რულს. ეს იმ­ას ნიშ­ნავს, რომ, რად­გან, ის ქარ­თუ­ლის სი­ცოცხლი­სუ­ნა­რი­ან­ობ­ის პი­რო­ბაა, ამ პუნ­ქტის რე­ალ­იზ­ება უნ­და მომ­ხდა­რი­ყო თა­ვის დრო­ზე, რაც იმ­ას ნიშ­ნავს, რომ ქარ­თვე­ლუ­რი ენ­ებ­ის შეს­წავ­ლის, გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სწავ­ლე­ბის პროგ­რა­მა უნ­და შექ­მნი­ლი­ყო, ან სწავ­ლუ­ლე­ბი­სა­გან შემ­დგა­რი კო­მი­სია უნ­და შეკ­რე­ბი­ლი­ყო და ემ­სჯე­ლათ რა სა­ჭი­რო­ებ­ები, რა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი არ­სე­ბობს. არ­სე­ბობს კითხვე­ბი, რომ­ლებ­საც ჯერ პა­სუ­ხი უნ­და გა­ეც­ეს და მე­რე უნ­და მი­ვი­ღოთ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა სკო­ლა­ში ამა თუ იმ საგ­ნის შე­ტა­ნის თა­ობ­აზე.

ერ­თი სიტყვით, კა­ნონ­ში რა­ღაც ჩა­იწ­ერა და გა­ჩერ­და. ამ­აზე სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტს უნ­და ეზ­რუ­ნა. მით უფ­რო, რომ ქარ­თუ­ლი­სა და ქარ­თვე­ლუ­რი ენ­ებ­ის შეს­წავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სა­კითხე­ბი დე­პარ­ტა­მენ­ტს სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რი­ვად ევ­ალ­ება. კა­ნო­ნი მი­ვი­ღეთ 2015 წელს, დე­პარ­ტა­მენ­ტი დაგ­ვი­ან­ებ­ით შე­იქ­მნა 2017 წელს, 5 წე­ლია უკ­ვე არ­სე­ბობს და რა გა­კეთ­და?


ლენ­ტეხ­ში
ლენ­ტე­ხუ­რი ვას­წავ­ლოთ და ლაშ­ხეთ­ში ლაშ­ხუ­რი?

  • ფაქ­ტობ­რი­ვად, პრე­ზი­დენ­ტის ინ­იცი­ატ­ივ­ამ სა­ზო­გა­დო­ება ორ­ად გა­ყო და ცხა­რე დის­კუ­სი­აც გა­მო­იწ­ვია. ერ­თია ამ სა­კითხის გან­ხილ­ვის ემ­ოცი­ური ნა­წი­ლი, მაგ­რამ სხვა საქ­მეარა რე­სურ­სი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი არ­სე­ბობს ინ­იცი­ატ­ივ­ის პრაქ­ტი­კა­ში გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის­ათ­ვის?
  • ნე­ბის­მი­ერ მსგავს სა­კითხს ყო­ველ­თვის ეყ­ოლ­ება მომ­ხრეც და მო­წი­ნა­აღ­მდე­გეც. მთა­ვა­რია, ან იმ მომ­ხრე­ებს რა არ­გუ­მენ­ტე­ბი აქ­ვთ, ან — მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ებს. ჩვენ მოგ­ვწონს ემ­ოცი­ებ­ის დო­ნე­ზე სა­კითხე­ბის გან­ხილ­ვა, მაგ­რამ რო­გორც კი კითხვა ჩნდე­ბა, პა­სუხს ყვე­ლა თავს არ­იდ­ებს. გავ­წი­ოთ გან­ზე ემ­ოცი­ები და ვიმ­სჯე­ლოთ. მა­გა­ლი­თად, არ­სე­ბობს სვა­ნუ­რი ენ­ის ერ­თმა­ნე­თი­სა­გან სე­რი­ოზ­ულ­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ოთხი დი­ალ­ექ­ტი: ბალ­სზე­მო­ური, ბალ­სქვე­მო­ური, ლენ­ტე­ხუ­რი და ლაშ­ხუ­რი. ვთქვათ, ბალ­სზე­მო­ელი იტყვის, რომ მეს­ტი­აში მი­სი დი­ალ­ექ­ტი უნ­და ას­წავ­ლონ. ლენ­ტეხ­ში რა ვქნათ? ვას­წავ­ლოთ ის დი­ალ­ექ­ტი, რო­მე­ლიც პრინ­ცი­პუ­ლად გან­სხვავ­დე­ბა ლენ­ტე­ხუ­რი­სა­გან, თუ ლენ­ტეხ­ში ლენ­ტე­ხუ­რი ვას­წავ­ლოთ და ლაშ­ხეთ­ში ლაშ­ხუ­რი? ეს სა­კითხე­ბი დგე­ბა სა­ერ­თოდ თუ არ დგე­ბა? და­ვარ­ქვათ ამ­ას ტექ­ნი­კუ­რი სა­კითხი. მაგ­რამ ეს ტექ­ნი­კუ­რი სა­კითხე­ბი მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლია.

სხვა შემ­ხთხვე­ვა­ში არ­ავ­ინ გიშ­ლის, შექ­მე­ნი საკ­ვი­რაო სკო­ლა, შეკ­რი­ბე გარ­კვე­ული ჯგუ­ფი და ას­წავ­ლე ბავ­შვს მეგ­რუ­ლიც და სვა­ნუ­რიც. მე, მა­გა­ლი­თად, უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში მას­წავ­ლეს თა­ვის დრო­ზე და დღემ­დე მახ­სოვს: „ო, ხი­ად­ულ, თა­მარ დედფა̈ლ,/ჩინ მა­ჩე­ნე თა­მარ დედფა̈ლ!..“


მეც­ნი­ერ­ებ­ის
პო­ლი­ტი­ზე­ბა მეც­ნი­ერ­ებ­ას­აც ღუ­პავს და პო­ლი­ტი­კა­საც

კი­დევ ერ­თი სა­ყუ­რადღე­ბო აქ­ცენ­ტია, რო­მელ­საც გან­მარ­ტე­ბა სჭირ­დე­ბა. დღეს სო­ცი­ალ­ურ ქსელ­ში რალ­დე­ბაც კი ის­მო­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქარ­თვე­ლუ­რი ენ­ებ­ისა და დი­ალ­ექ­ტე­ბის გარ­ჩე­ვა ჭირს. ეს­ეც ემ­ოცი­ურ დის­კურ­სს უნ­და მი­ვა­წე­როთ, თუ აქ­ვს ამ აზ­რს სა­ფუძ­ვე­ლი?

ად­რეც იყო ეგ სა­კითხი. და­ახ­ლო­ებ­ით, 20-25 წლის წინ წა­მო­წი­ეს, რომ თით­ქოს ენ­ას და დი­ალ­ექ­ტს ვერ ვან­სხვა­ვებთ ერ­თმა­ნე­თის­გან, რომ მეგ­რუ­ლი ქარ­თუ­ლის დი­ალ­ექ­ტია და ა.შ. ეს­ეც ხომ გა­მო­გო­ნი­ლი თე­მა იყო მა­შინ? არ არ­ის ეს მეც­ნი­ერ­ულ­ად და­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­კითხი. პო­ლი­ტი­კა შე­მო­ერია. მეც­ნი­ერ­ებ­ის პო­ლი­ტი­ზე­ბა კი მეც­ნი­ერ­ებ­ას­აც ღუ­პავს და პო­ლი­ტი­კა­საც.

გეტყვით, რომ ჩვენს ერ­ოვ­ნულ შეგ­ნე­ბა­ში ყო­ველ­თვის ასე იყო. მა­გა­ლი­თად, სვანს რომ ჰკითხო — რა ენ­აზე ლა­პა­რა­კობს, გეტყვის — სვა­ნუ­რად. მეგ­რელს რომ ჰკითხო, გეტყვის — მეგ­რუ­ლად. შე­მოიარე მთე­ლი და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს ნე­ბის­მი­ერი კუთხე — იმ­ერ­ეთი, ხევ­სუ­რე­თი, ქარ­თლი, კა­ხე­თი, რა­ჭა და ა.შ. — რომ ჰკითხო — რა ენ­აზე ლა­პა­რა­კო­ბენ, გეტყვი­ან — ქარ­თუ­ლად. ამ­ას ხე­ლი არ­ას­ოდ­ეს შე­უშ­ლია იმ­ის­თვის, რომ ყვე­ლა­ნი ვყო­ფი­ლი­ყა­ვით ქარ­თვე­ლე­ბი. სა­კითხის ისე დას­მა, რაც რუ­სებ­მა დას­ვეს თა­ვის დრო­ზე და ამ­ით ცდი­ლობ­დნენ „და­ყა­ვი და იბ­ატ­ონ­ეს“ პრინ­ცი­პით ემ­უშ­ავ­ათ, თით­ქოს, თუ სხვა ენ­აზე ლა­პა­რა­კობ, ე.ი. სხვა ერი ხარ, არ არ­ის მარ­თა­ლი. მსოფ­ლიო ეთ­ნოგ­რა­ფი­ამ იც­ის არა­ერ­თი შემ­თხვე­ვა, რო­ცა ერთ ეთ­ნოსს შე­იძ­ლე­ბა ერ­თზე მე­ტი ენა ჰქონ­დეს, ის­ევე, რო­გორც რამ­დე­ნი­მე ეთ­ნოსს შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს ერ­თი სა­ერ­თო ენა.

ის­ევ პრე­ზი­დენ­ტის ინ­იცი­ატ­ივ­ას და­ვუბ­რუნ­დეთ. სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ სწო­რედ რუ­სი­ფი­კა­ცი­ის ორ­ას­წლო­ვა­ნი პო­ლი­ტი­კის შე­დე­გია, რომ კავ­კა­სი­ური ოჯ­ახ­ის ენ­ათა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა დღეს გაქ­რო­ბის საფ­რთხის წი­ნა­შეა. ამ საფ­რთხის თა­ვი­დან აც­ილ­ებ­ის მცდე­ლო­ბად მი­იჩ­ნე­ვა სკო­ლებ­ში მეგ­რუ­ლი და სვა­ნუ­რი ენ­ებ­ის სწავ­ლე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვაც, მაგ­რამ არ­ის კი ეს პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბის რე­ალ­ური გზა?

ეს არ­ის კითხვა, რო­მელ­საც მან­ვე უნ­და უპ­ას­უხ­ოს, ვინც სა­კითხი დას­ვა სა­ერ­თოდ. მე არა მგო­ნია, რომ ეს საშ­ვე­ლია. რა კად­რე­ბი გყავს? ვინ ას­წავ­ლოს? რი­თი ას­წავ­ლოს? რო­გორ ას­წავ­ლოს და ა.შ. — ეს სა­კითხე­ბი მოგ­ვა­რე­ბუ­ლია? სა­ნამ ეგ სა­კითხე­ბი მოგ­ვარ­დე­ბა, რამ­დე­ნი წე­ლი გა­ვა? ხომ არ სჯობს, ის­ევ ამ ენ­ებ­ის შეს­წავ­ლის, მოვ­ლი­სა და პატ­რო­ნო­ბის პროგ­რა­მე­ბი შე­ვად­გი­ნოთ და იქ­ვე გა­მო­იკ­ვე­თოს აუც­ილ­ებ­ლო­ბაც და სა­ჭი­რო­ებ­ებ­იც?