პო­ლი­ტი­კუ­რი ზრახ­ვე­ბის სა­მიზ­ნედ ქცე­ული სა­ქარ­თვე­ლო ში­და თუ გა­რე საფ­რთხე­ებ­ის უიარ­აღო ომ­ში ერ­თვე­ბა. ოპ­ონ­ენ­ტე­ბის ხელ­შიგა­მა­ნად­გუ­რე­ბელ იარ­აღ­ადააქცე­ული ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ყვე­ლა გან­ცხა­დე­ბა, ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი, მათ შო­რის, სა­კა­მა­თოც, მარ­თე­ბუ­ლიც და მცდა­რიც. ამ პრო­ცე­სებ­ზე დიდ დრო­სა და მას­შტა­ბებ­ში დაკ­ვირ­ვე­ბი­სას რე­ალ­ური მტრის ხელ­ში ბრმა იარ­აღ­ად ქცე­ული პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ები იკ­ვე­თე­ბი­ან, რო­მელ­თა მოქ­მე­დე­ბე­ბი არა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მყოფ პერ­სო­ნებს, არ­ამ­ედ, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ქვე­ყა­ნას აზ­არ­ალ­ებს.

გვე­სა­უბ­რე­ბა კონ­ფლიქ­ტო­ლო­გი, ფსი­ქო­ლო­გი, პრო­ფე­სო­რი გუ­გუ­ლი მაღ­რა­ძე

„ის ფაქ­ტი, რომ რუ­სეთ­მა არ შე­იყ­ვა­ნა სა­ქარ­თვე­ლო არ­ამ­ეგ­ობ­რუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის სი­აში, რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კის­თვის და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი ხრი­კია. იგ­ივე ხრი­კი იხ­მა­რა მან პრო­დუქ­ტე­ბის მი­წო­დე­ბა­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის ნე­ბარ­თვის მი­ცე­მი­სას.

2020 წელს გაგ­ზავ­ნილ მოთხოვ­ნა­ზე, რო­ცა რუ­სეთს არ­ანა­ირი ომი არ ჰქონ­და გა­ჩა­ღე­ბუ­ლი უკ­რა­ინ­ას­თან, არ იდ­გა რუ­სე­თის მი­მართ სან­ქცი­ებ­ის სა­კითხიც, იყო ჩვე­ულ­ებ­რი­ვი სა­ვაჭ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, რუ­სეთ­მა ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ აღ­ირ­სა პა­სუ­ხი რძის პრო­დუქ­ტე­ბის მწარ­მო­ებ­ელ კერ­ძო კომ­პა­ნი­ებს. რუ­სეთს მხო­ლოდ ორი წლის შემ­დეგ გა­ახ­სენ­და ამ მოთხოვ­ნის შე­სა­ხებ და უკ­რა­ინ­ას­თან ომ­ის ფონ­ზე გას­ცეს ნე­ბარ­თვა პრო­დუქ­ტე­ბის მი­წო­დე­ბა­ზე. ამ­ით შე­ეც­ად­ნენ შე­ექ­მნათ სა­ერ­თო სუ­რა­თი იმ­ისა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო სან­ქცი­ებს არ უერ­თდე­ბა, აგ­რძე­ლებს ვაჭ­რო­ბას მას­თან და სა­ქარ­თვე­ლო არ არ­ის რუ­სე­თის მი­მართ არ­ამ­ეგ­ობ­რუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი ქვე­ყა­ნა. ეს არ­ის სპე­ცი­ალ­ური სა­ინ­ფორ­მა­ციო ომ­ის ერთ-ერ­თი შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი, რი­სი მი­ზა­ნი­ცაა — სა­ქარ­თვე­ლო და­უპ­ირ­ის­პი­რონ და­სავ­ლურ ცი­ვი­ლურ სამ­ყა­როს.

ბუ­ნებ­რი­ვია, ნა­ცი­ონ­ალ­ური მოძ­რა­ობა და ოპ­ოზ­იცია ამ­ას სა­კუ­თა­რი მიზ­ნე­ბის­თვის იყ­ენ­ებ­ენ და სა­ზო­გა­დო­ბას — შინ თუ გა­რეთ — სა­ქარ­თვე­ლო­ში „რუ­სე­თუ­მე მთავ­რო­ბა­ზე“ მათ­სა­ვე შეთხზულ ამ­ბავს აჯ­ერ­ებ­ენ. ამ­ან არ უნ­და და­აფ­რთხოს არც სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა და არც გო­ნი­ერი ად­ამი­ან­ები, რომ­ლე­ბიც, იმ­ედია, ხე­და­ვენ — სი­ნამ­დვი­ლე­ში თუ რა­შია საქ­მე და ხვდე­ბი­ან, რომ ეს არ­ის რუ­სე­თის მი­ერ და­გეგ­მი­ლი მა­ხე, ხრი­კი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ფან­დი იმ­ის­თვის, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს შიგ­ნი­თაც და გა­რე­თაც პრობ­ლე­მე­ბი შე­ექ­მნას.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­ას­დროს არ იქ­ნე­ბა მე­გობ­რუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა რუ­სეთ­თან. გვახ­სოვს 2008 წე­ლი, და­ღუ­პუ­ლი ად­ამი­ან­ებ­ის რა­ოდ­ენ­ობა და ოკ­უპ­ირ­ებ­ული ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის 20 %. ვხე­დავთ ვი­თა­რე­ბას გამ­ყოფ ზოლ­თან, სა­დაც თით­ქმის ყო­ველ­დღე ვაწყდე­ბით და­ჭე­რილ და მო­ტა­ცე­ბულ ად­ამი­ან­თა პრობ­ლე­მებს. ამ­ას ემ­ატ­ება სა­უკ­უნე­ებ­ის მან­ძილ­ზე ის არ­სე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ათ­ას­ნა­ირი დის­კრი­მი­ნა­ცი­ის, კო­ლო­ნი­ალ­ური ჩაგ­ვრი­სა და ათ­ას­გვა­რი უბ­ედ­ურ­ებ­ის თან­ხლე­ბით გაიარა ამ ქვე­ყა­ნამ. ამ­იტ­ომ, ამ ხრი­კე­ბის მი­უხ­ედ­ავ­ად, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ობ­ის დი­დი ნა­წი­ლი გან­წყო­ბი­ლია იმ­ის­თვის, რომ არ აჰ­ყვეს რუ­სე­თის ხრი­კებს და იფ­იქ­როს იმ­აზე, რომ ქვე­ყა­ნამ უს­აფ­რთხოდ გაიაროს ბეწ­ვის ხიდ­ზე“
.

და­სავ­ლე­ლი პარ­ტნი­ორ­ები ჩვენს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ეუბ­ნე­ბი­ან, რომ სწო­რად
კ­ეთ­ებს ყვე­ლა­ფერს

ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აკ­ეთ­ებს იმ­ას, რას სჭირ­დე­ბა ამ ქვე­ყა­ნას. და­სავ­ლე­ლი პარ­ტნი­ორ­ები ეუბ­ნე­ბი­ან, რომ სწო­რად აკ­ეთ­ებს ყვე­ლა­ფერს. აკი, თვი­თო­ნაც მო­ზო­მი­ლია მოქ­მე­დე­ბებ­ში, სან­ქცი­ებს უწ­ეს­ებს რუ­სეთს, თუმ­ცა ცას არ ხუ­რავს უკ­რა­ინ­აში, ნავ­თობ­სა და გაზს, ჯერ-ჯე­რო­ბით, ის­ევ იღ­ებ­ენ რუ­სე­თის­გან.

ოკ­უპ­ირ­ებ­ულ ქვე­ყა­ნას, ბუ­ნებ­რი­ვია, და­სავ­ლე­თი­დან არ­ავ­ინ მოს­თხოვს, რომ ხა­ხა­ში ჩა­უვ­არ­დეს რუ­სეთს. ამ­ას მხო­ლოდ ოპ­ოზ­იცი­ის რა­ღაც ნა­წი­ლი აკ­ეთ­ებს, სამ­წუ­ხა­როდ, რო­მელ­საც სჯე­რა, რომ რაც ქვეყ­ნის­თვის უარ­ესია, მით უკ­ეთ­ესია მათ­თვის.

გა­სა­გე­ბია, რომ არი­ან ის­ეთი ძა­ლე­ბი, რო­მელ­თაც აწყობთ და­პი­რის­პი­რე­ბა რუ­სეთ­თან და სა­ქარ­თვე­ლოს ომ­ის ქარ-ცეცხლში ჩარ­თვა, მაგ­რამ პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ანი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სწო­რედ ისაა, რომ ამ­ას არ უნ­და აჰ­ყვეს და, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, არც აჰ­ყვე­ბა. გა­ატ­არ­ებს ის­ეთ პო­ლი­ტი­კას, რო­მელ­საც ჩვე­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტნი­ორ­ები გვი­წო­ნე­ბენ. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ყვე­ლა­ფერს გა­აკ­ეთ­ებს იმ­ის­თვის, რომ ქვე­ყა­ნა ცი­ვი­ლუ­რი სამ­ყა­როს ნა­წი­ლად ჩან­დეს — გა­ერ­ოს რე­ზო­ლუ­ცი­ები, ევ­რო­საბ­ჭო­ში მა­თი პო­ზი­ცი­ონ­ირ­ება, ზო­გა­დად, სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­კუ­მენ­ტებ­ზე ჩვე­ნი ხელ­მო­წე­რე­ბი სწო­რედ ამ­ის დას­ტუ­რია. ახ­ლა მთა­ვა­რია, მო­სახ­ლე­ობ­ამ გა­აც­ნო­ბი­ერ­ოს და რუ­სე­თის ნა­ბი­ჯე­ბის ქვეშ წა­იკ­ითხოს რუ­სე­თის სურ­ვი­ლე­ბი — სა­ქარ­თვე­ლო იყ­ოს გა­რი­ყუ­ლი და ნაკ­ლე­ბად და­ცუ­ლი, და­სუს­ტე­ბუ­ლი ქვე­ყა­ნა.

 

რო­გორ სარ­გებ­ლობს ქარ­თვე­ლე­ბის ხა­სი­ათ­ითა და ბუ­ნე­ბით რუ­სე­თი?

არ­სე­ბო­ბენ სპე­ცი­ალ­ური სამ­სა­ხუ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მუ­შა­ობ­ენ ამა თუ იმ ქვეყ­ნის ეთ­ნო-ფსი­ქო­ლო­გი­ურ თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებ­ზე. მათ ზუს­ტად იცი­ან ქარ­თვე­ლებ­თან რა ტი­პის ლო­ზუნ­გე­ბი, გზავ­ნი­ლე­ბი გა­ახ­მო­ვა­ნონ, რა სა­ხის ლო­ზუნ­გე­ბი სჯო­ბია. ჯერ მარ­ტო მა­თი პრო­პა­გან­დის ნა­წი­ლი, რა­საც ფლო­ბენ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ხომ ვხე­დავთ — რაც არ­ის?! ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი იმ­ას კი არ მო­უწ­ოდ­ებს, რომ რუ­სეთ­თან ახ­ლოს მი­ვი­დეთ და ა.შ., არ­ამ­ედ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას უნ­ერ­გა­ვენ აზ­რს, რომ ევ­რო­პა და და­სავ­ლე­თი ქარ­თვე­ლო­ბას წაგ­ვარ­თმევს და იდ­ენ­ტო­ბას დაგ­ვა­კარ­გვი­ნებს. რუ­სეთ­მა ძა­ლი­ან კარ­გად იც­ის, რომ ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ება ამ­ას ასე მარ­ტი­ვად არ გა­დაყ­ლა­პავს, მაგ­რამ ყვე­ლამ ძა­ლი­ან კარ­გად უნ­და ვი­ცო­დეთ — რა­ტომ აწყობს ას­ეთი პრო­პა­გან­და მას, ვინ არ­ის და რა არ­ის რუ­სე­თი?!

კარ­გად მახ­სოვს, რო­ცა, 2013 წელს, ევ­რო­საბ­ჭო­ში რუ­სე­თის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის უფ­ლე­ბის შე­ჩე­რე­ბა­ზე იყო სა­უბ­არი, ჩვენ გვქონ­და და­ხუ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რა, სა­დაც ევ­რო­პის რამ­დე­ნი­მე ქვეყ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გვარ­წმუ­ნებ­და, რომ რუ­სე­თი არ უნ­და გა­რიცხუ­ლი­ყო ევ­რო­პის საბ­ჭო­დან. რამ­დე­ნი­მეს მი­აჩ­ნდა, რომ რუ­სეთ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის და მი­სი დე­მოკ­რა­ტი­ულ ქვეყ­ნად ქცე­ვის შან­სი არ­სე­ბობ­და. მე ჩემს უცხო­ელ კო­ლე­გებს ავ­უხ­სე­ნი, რომ მათ არ ჰქონ­დათ რუ­სეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა და რომ ჩვენ სამ­სა­უკ­უნ­ოვ­ან­მა ურ­თი­ერ­თო­ბამ დაგ­ვარ­წმუ­ნა — ის მხო­ლოდ ძა­ლას სცემს პა­ტივს. რუ­სე­თი პო­ზი­ცი­ებ­საც მხო­ლოდ მა­შინ თმობს, რო­ცა ძა­ლას ხე­დავს. სამ­წუ­ხა­როდ, წინ დაგ­ვხვდა ეს ყვე­ლა­ფე­რი.

 

რუ­სე­თი ხომ არ შე­მოგ­ვი­ნა­ხავს ვი­თომმე­გობ­რად
მსოფ­ლი­ოს თვალ­ში სა­ბო­ლოო იმ­იჯ­ის გა­და­სარ­ჩე­ნად?!

რუ­სე­თი თა­ვი­სი „არ­სე­ნა­ლი­დან“ რას გა­მო­იყ­ენ­ებს, ჩვენ ამ­ის­გან და­ცულ­ნი არ ვართ, თუმ­ცა ყო­ველ­თვის უნ­და გვქონ­დეს გო­ნივ­რუ­ლი, და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი და პრინ­ცი­პუ­ლი პა­სუ­ხე­ბი. ჩვენ გვაქ­ვს წი­თე­ლი ხა­ზე­ბი, რო­მელ­საც არ­ას­დროს გა­დავ­ლა­ხავთ. ჩვე­ნი ოკ­უპ­ირ­ებ­ული ტე­რი­ტო­რი­ები, რო­მე­ლიც რუ­სე­თის მი­ერაა აღი­არ­ებ­ული, ის­ეთი ნი­შან­სვე­ტია ჩვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, რომ სა­ნამ ეს მო­ცე­მუ­ლო­ბა გვაქ­ვს, ვე­რა­ნა­ირ­ად ვერ გვექ­ნე­ბა რუ­სეთ­თან კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. რუ­სეთ­მა ეს კარ­გად იც­ის, მაგ­რამ ის მა­ინც ცდი­ლობს, რომ აუმ­ღვრი­ოს წყა­ლი ჩვენს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, ხალ­ხი გახ­ლი­ჩოს და და­უპ­ირ­ის­პი­როს ერ­თმა­ნეთს.

 

რა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სე­ბის შე­მო­დი­ნე­ბის პრო­ცეს­მა?

ამ ად­ამი­ან­ებ­ში არი­ან, სა­ვა­რა­უდ­ოდ, რუ­სე­ბიც, ბე­ლო­რუ­სე­ლე­ბიც, უკ­რა­ინ­ელ­ებ­იც. მქონ­და სა­უბ­არი ბე­ლო­რუ­სებ­თან, მა­თი დი­დი ნა­წი­ლი არი­ან ახ­ალ­გაზ­რდე­ბი და ის­ინი გა­ექ­ცნენ სამ­ხედ­რო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, ანუ ჯარ­ში გაწ­ვე­ვას და ომს აარ­იდ­ეს თა­ვი. სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი არ ვი­ცი, მაგ­რამ არც ის გა­მიკ­ვირ­დე­ბა, რომ რუ­სეთ­ში ვი­საც ბიზ­ნე­სი ჰქონ­და და პრობ­ლე­მა შე­ექ­მნა, ის­ინ­იც კი აღ­მოჩ­ნდნენ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ან­ობ­ის წყნა­რად გაგ­რძე­ლე­ბის მიზ­ნით. არც იმ­ას გა­მოვ­რიცხავ, რომ ამ მა­სას შე­მოჰ­ყვეს რუ­სე­თის სპეც-სამ­სა­ხუ­რე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც, რო­მელ­თაც თუ დას­ჭირ­დე­ბათ, მა­შინ გა­მო­იყ­ენ­ებ­ენ. სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის შე­მო­ღე­ბის დრო, მარ­თა­ლია, ახ­ლა არ არ­ის, მაგ­რამ თი­თოეულ შე­მომ­სვლელ­ზე კონ­ტრო­ლის გამ­კაც­რე­ბა აუც­ილ­ებ­ელი მგო­ნია.