ჰა­აგ­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­სა­მარ­თლო გე­ნო­ცი­დის და­ნა­შა­ულ­ებ­ის პრე­ვენ­ცი­ისა და დამ­ნა­შა­ვე მხა­რის სას­ჯე­ლის დად­გე­ნის მიზ­ნით იწყებს სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვებს საქ­მე­ზე — „უკ­რა­ინა რე­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ“. მხა­რე­ებ­ის მოს­მე­ნე­ბი 2022 წლის 7-8 მარ­ტს ჰა­აგ­ის მშვი­დო­ბის სა­სახ­ლე­შია და­გეგ­მი­ლი. მოს­მე­ნე­ბი­სას გა­ნი­ხი­ლე­ბა უკ­რა­ინ­ის მი­ერ წარ­დგე­ნი­ლი დრო­ებ­ითი, გარ­კვე­ული ზო­მე­ბის მი­ღე­ბის მოთხოვ­ნა.

COVID-19 პან­დე­მი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მოს­მე­ნე­ბი ჩა­ტარ­დე­ბა ჰიბ­რი­დულ ფორ­მატ­ში. სა­სა­მარ­თლოს ზო­გი­ერ­თი წევ­რი პი­რა­დად და­ეს­წრე­ბა ზე­პი­რი საქ­მის გან­ხილ­ვას იუს­ტი­ცი­ის დიდ დარ­ბაზ­ში, მო­სა­მარ­თლე­თა ნა­წი­ლის მი­ერ საქ­მის გან­ხილ­ვა დის­ტან­ცი­ურ ფორ­მატ­ში მოხ­დე­ბა.

დიპ­ლო­მა­ტი­ური კორ­პუ­სის წევ­რებს, მე­დი­ასა და სა­ზო­გა­დო­ებ­ას სა­შუ­ალ­ება ეძ­ლე­ვათ მოს­მე­ნებს თვა­ლი სა­სა­მარ­თლოს ვებ-გვერ­დზე, პირ­და­პი­რი ეთ­ერ­ით, ას­ევე, გა­ერ­ოს ონ­ლა­ინ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო არ­ხით ად­ევ­ნონ.

წყა­რო: https://www.icj-cij.org