დღეს, რო­დე­საც ქვეყ­ნის პრე­მი­ერ­მა ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა გა­აკ­ეთა გან­ცხა­დე­ბა იმ­ის თა­ობ­აზე, რომ რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ სან­ქცი­ებს არ შეუერთდება, ამ­ას სა­ზო­გა­დო­ებ­ის არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი რე­აქ­ცია მოჰ­ყვა. ნა­წი­ლი თვლის, რომ ეს უკ­ვე აღ­არ არ­ის სიფ­რთხი­ლე და რომ ეს მო­ნო­ბა და სირ­ცხვი­ლია. მე­ორ­ეს მხრივ, რა­დი­კა­ლუ­რი ოპ­ოზ­იცი­ის მკვეთ­რად აგ­რე­სი­ულ ან­ტი­რუ­სულ პერ­ფორ­მან­სებს იმ სა­შიშ პრო­ვო­კა­ცი­ად აღ­იქ­ვამს სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ნა­წი­ლი, რა­ზეც რუ­სეთ­მა შე­იძ­ლე­ბა რე­აქ­ცია მის­ცეს. ამ გა­მო­ხა­ტულ პო­ზი­ცი­ებ­ზე კო­მენ­ტა­რი ვთხო­ვეთ „გირ­ჩი“-ს ერთ-ერთ ლი­დერს იაგო ხვი­ჩი­ას.

„რო­გორც ოპ­ოზ­იცი­ის მხრი­დან არ­ის ზედ­მე­ტი იმ­ის ყვი­რი­ლი, რომ ჩვენ სან­ქცი­ები უნ­და და­ვუ­წე­სოთ რუ­სეთს, ას­ევე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­და­ნაა არა­ად­ეკ­ვა­ტუ­რო­ბა გა­დაჭ­რით იმ­ის თქმა, რომ არ­ანა­ირ სან­ქცი­ებს არ შეუერთდება. ჩე­მი აზ­რით, ჩვენ, მი­ნი­მუმ, ამ თე­მა­ზე ახ­ლა უნ­და ვფიქ­რობ­დეთ! — ეს იქ­ნე­ბო­და ყვე­ლა­ზე ად­ეკ­ვა­ტუ­რი პო­ზი­ცია გა­მომ­დი­ნა­რე იქ­იდ­ან, რომ სა­ერ­თოდ არ ვი­ცით — რა მოხ­დე­ბა უკ­რა­ინ­აში, ან, სა­ერ­თოდ, და­სავ­ლეთ­ში და რა გან­ვი­თა­რე­ბა მოჰ­ყვე­ბა ამ ყო­ვე­ლი­ვეს. ახ­ლა მხო­ლოდ დაკ­ვირ­ვე­ბი­სა და და­ფიქ­რე­ბის დროა!“ — აცხა­დებს პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტია „გირ­ჩი“-ს ერთ-ერ­თი ლი­დე­რი იაგო ხვი­ჩია.

რა მა­გა­ლი­თი უნ­და აიღ­ოს სა­ქარ­თვე­ლომ უკ­რა­ინ­აში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის ფონ­ზე, რო­ცა სა­ხე­ზეა ევ­რო­პის ნაკ­ლე­ბი ქმე­დუ­ნა­რი­ან­ობა — და­იც­ვას უკ­რა­ინა? — ამ კითხვას იაგო ხვი­ჩია ასე პა­სუ­ხობს: „ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­თვის ცხა­დი უნ­და იყ­ოს, რომ არ­ავ­ინ არ­ის დაზღვე­ული მსგავ­სი ტი­პის აგ­რე­სი­ის­გან და ამ­იტ­ომ ად­ამი­ან­ებს თავ­დაც­ვის სა­შუ­ალ­ება უნ­და მივ­ცეთ — გაქ­ცე­ვის სა­შუ­ალ­ებ­აც, ვი­საც უნ­და, მაგ­რამ თავ­დაც­ვის სა­შუ­ალ­ებ­აც… ის, რაც ახ­ლა გა­აკ­ეთა უკ­რა­ინ­ამ და ზე­ლენ­სკიმ, რომ თით­ქმის ყვე­ლა სრულ­წლო­ვან მო­ქა­ლა­ქეს იარ­აღს ურ­იგ­ებ­ენ, ჩვენც უნ­და და­ვიწყოთ მუ­შა­ობა ამ თვალ­საზ­რი­სით. ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქეს, ვი­საც ეს უნ­და, უნ­და ჰქონ­დეს იარ­აღ­ის ტა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ ჩვენც და­ვუბ­რუნ­დეთ ტრა­დი­ცი­ებს. შვი­ლებს იარ­აღ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა უნ­და ვას­წავ­ლოთ. მე არ მჯე­რა, რომ რუ­სე­თის 200 ათ­ასი­ანი ჯა­რი სამ­მი­ლი­ონი­ან თუ ხუთ­მი­ლი­ონი­ან კი­ევს და­იპყრობს, თუ მას ეც­ოდ­ინ­ება, რომ იქ მო­ქა­ლა­ქე­ები და­ბა­დე­ბი­დან სწავ­ლო­ბენ თავ­დაც­ვას. ცხა­დია, არ­ავ­ის იმ­ედ­ად ყოფ­ნა არ შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის გარ­და. თუ თბი­ლი­სის მი­ლი­ონ­ნა­ხევ­რი­ან მო­სახ­ლე­ობ­ას იარ­აღ­ის ხმა­რე­ბა­საც ას­წავ­ლი­ან, მტერს არ მო­უნ­დე­ბა ასე მარ­ტი­ვად შე­მო­სე­ირ­ნე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში; ეც­ოდ­ინ­ება, რომ და­ღამ­დე­ბა და ერთ კვარ­ტალს რუ­სის 5 ჯა­რის­კა­ცი ვერ და­იც­ავს, რად­გან მთე­ლი კვარ­ტა­ლი შეიარაღებულია. თუ არ­ჩე­ვა­ნია მო­ნო­ბა­სა და გაქ­ცე­ვას შო­რის, მა­შინ გაქ­ცე­ვა სჯობს. მაგ­რამ გაქ­ცე­ვა, რომ არ მოგ­ვი­წი­ოს, ბრძო­ლის უნ­არი უნ­და გვქონ­დეს“, — აღ­ნიშ­ნავს „გირ­ჩის“ ერთ-ერ­თი ლი­დე­რი.

 

საფ­რთხე რე­ალ­ურია, უნ­და შევ­რიგ­დეთ

რო­გორ აფ­ას­ებს იაგო ხვი­ჩია პარ­ლა­მენ­ტის დღე­ვან­დელ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას სა­პარ­ლა­მენ­ტო სხდო­მის ჩა­ტა­რე­ბის გა­უქ­მე­ბა­ზე? სა­პარ­ლა­მენ­ტო ტრი­ბუ­ნი­დან რა სათ­ქმე­ლი ჰქონ­დათ მათ სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­თვის? — ამ კითხვა­ზე იაგო ხვი­ჩია გვპა­სუ­ხობს: „ჩვენ გვინ­დო­და გვეთ­ქვა, რომ საფ­რთხე რე­ალ­ურია, რომ ყვე­ლა­ნი ვხე­დავთ — სამ­ყა­რო არ არ­ის მზად იმ­ის­თვის, რომ და­იც­ვას უკ­რა­ინა ისე, რო­გორც ჩვენ წარ­მოგ­ვიდ­გე­ნია. ამ­იტ­ომ, ჩვენ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ ეს გა­მოც­დი­ლე­ბა, მივ­ხე­დოთ სა­კუ­თარ თავს და შევ­რიგ­დეთ! ხომ ხე­დავთ — და­ყო­ფი­ლია სა­ზო­გა­დო­ება ქო­ცე­ბად და ნა­ცე­ბად. მურ­ვან ყრუ რომ მო­დი­ოდ­ეს სა­ქარ­თვე­ლოს და­საპყრო­ბად და ორი ფე­ოდ­ალი ერ­თმა­ნეთს ებ­რძო­დეს, ხომ გა­სა­გე­ბია, რომ ის­ინი უნ­და შე­რიგ­დნენ და მურ­ვან ყრუს წი­ნა­აღ­მდეგ ერ­თად იბ­რძო­ლონ. მო­ცე­მულ შემ­თხვე­ვა­ში ეს არ­ის გა­სა­კე­თე­ბე­ლი“.

 

მო­ამ­ზა­და მა­რი­ამ მე­ბო­ნი­ამ