კო­ვი­დის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო, ბი­ოლ­ოგი­ურ­ად აქ­ტი­ური კვე­ბი­თი და­ნა­მა­ტი — პრე­პა­რა­ტი „სუ­ლან­ჟე­რი” თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­მა, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ექ­სპერ­ტმა სა­მე­დი­ცი­ნო ონ­კო­ლო­გი­ისა და კლი­ნი­კუ­რი გე­ნე­ტი­კის სა­კითხებ­ში ალ­ექ­სან­დრე თა­ვარ­თქი­ლა­ძემ შექ­მნა. პრე­პა­რა­ტის კლი­ნი­კუ­რი ცდე­ბი ჩა­ტარ­და თბი­ლი­სის რეს­პუბ­ლი­კურ სა­ავ­ად­მყო­ფო­ში, „მი­ხა­ილ­ოვ­ის“ სა­ავ­ად­მყო­ფო­სა და საჩხე­რის კლი­ნი­კა­ში. სა­ქარ­თვე­ლო­სა და უცხო­ეთ­ში ჩა­ტა­რე­ბულ­მა ფარ­თო კვლე­ვებ­მა და­ამ­ტკი­ცა, რომ ეს პრე­პა­რა­ტი არ­ის აქ­ტი­ური. ალ­ექ­სან­დრე თა­ვარ­თქი­ლა­ძემ ამ­ის შე­სა­ხებ მოხ­სე­ნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­აში ბიო სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს სხდო­მა­ზე გა­აკ­ეთა. და­ის­ვა სა­ინ­ტე­რე­სო კით­ვე­ბი და და­ის­ახა სტრა­ტე­გი­ული გეგ­მე­ბი — თუ რო­გორ უნ­და გახ­დეს ეს პრე­პა­რა­ტი მო­სახ­ლე­ობ­ის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

რო­გორ უნ­და გახ­დეს პრე­პა­რა­ტი მო­სახ­ლე­ობ­ის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი?

რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა გი­ორ­გი კვე­სი­ტა­ძემ აღ­ნიშ­ნა: „მცე­ნა­რე­ული პრე­პა­რა­ტე­ბი თით­ქმის ყვე­ლა და­ავ­ად­ებ­ებ­ის სამ­კურ­ნა­ლოდ არ­ის შექ­მნი­ლი და ის­ინი დი­დი წარ­მა­ტე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ. სა­ქარ­თვე­ლო­ში გაგ­ვაჩ­ნია 1100 ენ­დე­მუ­რი მცე­ნა­რე და ამ მცე­ნა­რე­ებ­ის პო­ტენ­ცი­ალს გა­მო­ყე­ნე­ბა უნ­და. მცე­ნა­რე­ული წამ­ლე­ბი გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე აუც­ილ­ებ­ლად უნ­და იქ­ნას სიღ­რმი­სე­ულ­ად შეს­წავ­ლი­ლი. პრე­პა­რატ „სუ­ლან­ჟე­რი”-ს გა­მო­ყე­ნე­ბამ პა­ცი­ენ­ტებ­ში კარ­გი შე­დე­გე­ბი მოგ­ვცა და ვფიქ­რობ, რომ ამ წა­მალს კარ­გი პერ­სპექ­ტი­ვა აქ­ვს არა მარ­ტო სა­ქარ­თვე­ლოს, მსოფ­ლიო მას­შტა­ბი­თაც“.

პრე­ზენ­ტა­ცი­აზე პრე­პა­რა­ტის კვლე­ვებ­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რეს აკ­ად­ემ­იკ­ოს­მა, პრო­ფე­სორ­მა რა­მაზ ხე­ცუ­რი­ან­მა, სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნუ­ლი აკ­ად­ემი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა, აკ­ად­ემ­იკ­ოს­მა გი­ორ­გი კვე­სი­ტა­ძემ, ჯან­მრთე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მუდ­მივ­მოქ­მე­დი კონ­გრე­სის წევ­რმა, სა­ქარ­თვე­ლოს ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა ელ­ენე ამ­ირ­ეჯ­იბ­მა, მე­დი­ცი­ნის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა დოქ­ტორ­მა რა­მაზ ყუ­რაშ­ვილ­მა და სხვა.

* * *

ქი­მი­ურ­ად სინ­თე­ზი­რე­ბუ­ლი წამ­ლე­ბი ორ­გა­ნიზ­მში მოხ­ვედ­რის შემ­დეგ არი­ან ბი­ოდ­ეგ­რა­დი­რე­ბა­დი და ორ­გა­ნიზ­მს არ გა­აჩ­ნია ის ფერ­მენ­ტუ­ლი სის­ტე­მე­ბი, რო­მე­ლიც მას დაშ­ლის. მცე­ნა­რე­ული პრე­პა­რა­ტე­ბი კი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის არ არ­ის სა­ში­ში და გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნე­ბიც ნაკ­ლე­ბად გა­აჩ­ნი­ათ. ამ­იტ­ომ, მცე­ნა­რე­ული პრე­პა­რა­ტე­ბის შექ­მნა და მი­სი პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია დღეს უაღ­რე­სად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იმ­ის­თვის, რომ თა­ვი­დან ავ­იც­ილ­ოთ ქი­მი­ურ­ად სინ­თე­ზი­რე­ბუ­ლი წამ­ლე­ბის საფ­რთხე­ები — სწო­რედ ეს სა­კითხე­ბი იყო მსჯე­ლო­ბის სა­გა­ნი მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­აში გა­მარ­თულ ბიო სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს სხდო­მა­ზე.

ახ­ალ ქარ­თულ ბი­ოლ­ოგი­ურ პრე­პა­რატ­ზე — „სუ­ლან­ჟე­რი“ — დაკ­ვირ­ვე­ბა ობ­სერ­ვა­ცი­ული კვლე­ვის სა­ხით სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ჰოს­პი­ტა­ლურ პი­რო­ბებ­ში, 155 პა­ცი­ენ­ტზე ჩა­ტარ­და. პრე­პა­რა­ტის შე­სა­ხებ ავ­ტო­რის მოხ­სე­ნე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და ბი­ოლ­ოგი­ურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო მე­თო­დო­ლო­გი­ურ­მა საბ­ჭომ და­დე­ბი­თად შე­აფ­ასა. თუმ­ცა ეს ჯერ მხო­ლოდ და­საწყი­სია! პრე­პა­რატს წინ კი­დევ დი­დი გზა აქ­ვს…

რო­გორც პრე­პა­რა­ტის შექ­მნა­ში მო­ნა­წი­ლე ბიზ­ნეს­მენ­მა და­ვით ხი­და­შელ­მა აღ­ნიშ­ნა, მას სულ ახ­ლო მო­მა­ვალ­ში გა­უხ­სნის გზას არა­ერ­თი ქვე­ყა­ნა. იმ­ედია, ქარ­თვე­ლი ექ­იმ­ისა და მკვლევ­რის — ალ­ექ­სან­დე თა­ვარ­თქი­ლა­ძის პრე­პა­რა­ტი თავს და­იმ­კვიდ­რებს სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მე­დი­ცი­ნო სამ­ყა­რო­ში და, რაც მთა­ვა­რია, დიდ შვე­ბას მოჰ­გვრის ავ­ტო­რის თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე­ებს, ქარ­თველ პა­ცი­ენ­ტებს.

მო­ამ­ზა­და თა­მარ და­დი­ან­მა