სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ნა­წი­ლის მხრი­დან პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტის დი­დი რა­ოდ­ენ­ობ­ის შე­ძე­ნას სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ნა­წი­ლის ნე­გა­ტი­ური გა­მოხ­მა­ურ­ება მოჰ­ყვა. აგ­რე­სი­ული და ცი­ნი­კუ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბი სო­ცი­ალ­ურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და და ერ­თგვა­რი მა­სობ­რი­ვი ბუ­ლინ­გის ხა­სი­ათი მი­იღო. ამ პრო­ცე­სის სა­ფუძ­ვლე­ბის შე­სა­ხებ თსუის ფსი­ქო­ლო­გი­ისა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის ას­ის­ტენტპრო­ფე­სო­რი ლა­დო გამ­სა­ხურ­დია გვე­სა­უბ­რე­ბა.

ფსი­ქო­ლო­გი­ური თვალ­საზ­რი­სით რით აიხ­სნე­ბა იმ ად­ამი­ან­ებ­ის ქცე­ვა, რომ­ლე­ბიც პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის პრო­დუქ­ტებს დი­დი რა­ოდ­ენ­ობ­ით ყი­დუ­ლო­ბენ, ბა­ზარ­ზე ამ­ავე პრო­დუქ­ტე­ბის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი შე­საძ­ლო დე­ფი­ცი­ტის შემ­თხვე­ვა­ში?

ლა­დო გამ­სა­ხურ­დია: ზო­გა­დად, ად­ამი­ან­ებს ამ­ოძ­რა­ვებთ რო­გორც ბა­ზი­სუ­რი ინ­სტინ­ქტე­ბი, ისე მა­ღა­ლი დო­ნის ფსი­ქი­კუ­რი მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბი. თუმ­ცა, ნე­ბის­მი­ერი პი­რი, უპ­ირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ცდი­ლობს შე­იქ­მნას უს­აფ­რთხო გა­რე­მო და და­იკ­მა­ყო­ფი­ლოს აუც­ილ­ებ­ელი ფი­ზი­ოლ­ოგი­ური მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბი და ამ მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად, მათ შო­რის ის­ინი ცდი­ლო­ბენ საკ­ვე­ბის მო­პო­ვე­ბა/მო­მა­რა­გე­ბა­საც. და, ეს სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვია. ას­ევე, ად­ამი­ან­ები მუდ­მი­ვად მო­მა­ვალ­ზე არი­ან ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და ცდი­ლო­ბენ გან­ჭვრი­ტონ — თუ რა იქ­ნე­ბა ხვალ. რაც უფ­რო უს­აფ­რთხო, მკა­ფიო და იოლ­ად გან­ჭვრე­ტა­დია მოვ­ლე­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა, მით უფ­რო მშვი­დად და რა­ცი­ონ­ალ­ურ­ად მოქ­მე­დე­ბენ ად­ამი­ან­ები. შე­სა­ბა­მი­სად, ნორ­მა­ლურ ვი­თა­რე­ბა­ში ად­ამი­ან­ები, ძი­რი­თა­დად, ყი­დუ­ლო­ბენ იმ­დენ პრო­დუქ­ტს, რაც მათ მიმ­დი­ნა­რე სა­ჭი­რო­ებ­ებს აკ­მა­ყო­ფი­ლებს, რად­გან ამ დროს მო­მავ­ლის გა­მო შფო­თი ნაკ­ლე­ბია და იცი­ან, რომ ახ­ლო მო­მა­ვალ­ში, სა­ჭი­რო­ებ­ის შემ­თხვე­ვა­ში, თა­ვი­სუფ­ლად შე­იძ­ენ­ენ იმ­ავე პრო­დუქ­ტს.

 

ნე­გა­ტი­ური ხმე­ბის ვი­რუ­სულ­მა გავ­რცე­ლე­ბამ გა­მო­იწ­ვია პა­ნი­კა, იმ ფონ­ზე, რომ არ­ანა­ირი ოფ­იცი­ალ­ური ინ­ფორ­მა­ცია წი­ნას­წარ არ იყო გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი

ინ­ფორ­მა­ცი­ის სიმ­წი­რის პი­რო­ბებ­ში, წარ­მოქ­მნი­ლი გა­ურ­კვევ­ლო­ბის პი­რო­ბებ­ში იზ­რდე­ბა შფო­თის დო­ნე, რა­საც ირ­აცი­ონ­ალ­ური მოქ­მე­დე­ბე­ბიც შე­საძ­ლოა მოჰ­ყვეს.

უკ­ან­ას­კნელ პე­რი­ოდ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს ერთ-ერთ მთა­ვარ პარ­ტნი­ორ ქვე­ყა­ნა­ში, უკ­რა­ინ­აში მიმ­დი­ნა­რე ტრა­გი­კუ­ლი ომ­ის ფონ­ზე, ბუ­ნებ­რი­ვია, გამ­ძაფ­რდა გა­ურ­კვევ­ლო­ბა მო­მა­ვალ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, გა­იზ­არ­და რო­გორც საფ­რთხის შეგ­რძნე­ბა, ისე გარ­კვე­ული პრო­დუქ­ტე­ბის მო­მა­რა­გე­ბის შე­სა­ხებ არ­სე­ბუ­ლი შფოთ­ვა. რო­გორც ჩანს, ამ­ას თან და­ერ­თო გარ­კვე­ული ჭო­რე­ბი­სა და ხმე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა მა­რა­გე­ბის შე­საძ­ლო ამ­ოწ­ურ­ვის და პრო­დუქ­ტე­ბის გაძ­ვი­რე­ბის შე­სა­ხებ. ამ­გვა­რი ნე­გა­ტი­ური ხმე­ბის ვი­რუ­სულ­მა გავ­რცე­ლე­ბამ გა­მო­იწ­ვია პა­ნი­კა, მით უმ­ეტ­ეს, იმ ფონ­ზე, რომ არ­ანა­ირი ოფ­იცი­ალ­ური ინ­ფორ­მა­ცია წი­ნას­წარ არ იყო გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ამ თე­მა­ზე და ხალ­ხის დიდ ნა­წილს არ ჰქონ­და რა­იმე და­საყ­რდე­ნი ორი­ენ­ტა­ცი­ის­ათ­ვის. ად­ამი­ან­ებს კი არ აქ­ვთ სხვა გზა, გარ­და იმ­ისა, რომ და­ეყ­რდნონ იმ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რაც მათ­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მია, ანუ გავ­რცე­ლე­ბულ ხმებს, რად­გან რი­გი­თი მო­ქა­ლა­ქე ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სტა­ტის­ტი­კის ბა­ზა­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძებ­ნის მხრივ იშ­ვი­ათ­ადაა გა­წა­ფუ­ლი და არც უნ­და ვე­ლო­დოთ ამ­ას. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­სახ­ლე­ობ­ის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი შე­ეც­ადა და­ეზღვია თა­ვი ცალ­კე­ული პრო­დუქ­ტე­ბის მა­რა­გე­ბის შე­ძე­ნის გზით, თვით­გა­დარ­ჩე­ნის ინ­სტინ­ქტი ჩა­ერ­თო, მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ის­იც, რომ ად­ამი­ან­ებ­ის უმ­ეტ­ეს­ობა კონ­ფორ­მუ­ლია და რო­დე­საც ის­ინი ხე­და­ვენ, რომ მათ გარ­შე­მო სხვა უამ­რა­ვი ად­ამი­ანი მა­სობ­რი­ვად ცდი­ლობს რა­იმე პრო­დუქ­ტის შე­ძე­ნას, მა­შინ ის­ინ­იც მიჰ­ყვე­ბი­ან ზო­გად სო­ცი­ალ­ურ ტენ­დენ­ცი­ას. ბევ­რი ფიქ­რობს — „ამ­დე­ნი ხალ­ხი ყი­დუ­ლობს და ყვე­ლა ხომ არ შე­იძ­ლე­ბა ცდე­ბო­დეს?“ — ეს სტან­დარ­ტუ­ლი სო­ცი­ალ­ურ-ფსი­ქო­ლო­გი­ური ეფ­ექ­ტია. შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ვი­ღეთ რამ­დე­ნი­მე პრო­დუქ­ტზე პა­ნი­კუ­რი და მა­სობ­რი­ვი შეს­ყიდ­ვე­ბი. ეს იყო სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვი პრო­ცე­სი, რაც შექ­მნილ­მა გა­რე­მო­ებ­ებ­მა გა­მო­იწ­ვია.

რო­გორ არ­ის შე­საძ­ლე­ბე­ლი მსგავ­სი პა­ნი­კის თა­ვი­დან აც­ილ­ება?

ლა­დო გამ­სა­ხურ­დია: შე­სა­ბა­მის­მა სა­ხელ­მწი­ფო და ბიზ­ნეს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­მა პე­რი­ოდ­ულ­ად უნ­და მო­ახ­დი­ნონ მო­სახ­ლე­ობ­ის მუდ­მი­ვი და ეფ­ექ­ტუ­რი ინ­ფორ­მი­რე­ბა რე­ლე­ვან­ტურ სა­კითხებ­სა და მოვ­ლე­ნე­ბის მო­სა­ლოდ­ნელ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. მი­თუ­მე­ტეს, იმ პი­რო­ბებ­ში, რო­დე­საც რუ­სეთ­მა უკ­ვე ორი კვი­რაა ომი და­იწყო უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ, რაც უშუ­ალ­ოდ ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს სა­ქარ­თვე­ლო­ზე, იწ­ვევს ლე­გი­ტი­მურ შფოთ­ვებს და გა­ურ­კვევ­ლო­ბას. სწო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა არ­ის ას­ეთ დროს პა­ნი­კის შემ­ცი­რე­ბის უმ­თავ­რე­სი ინ­სტრუ­მენ­ტი, ცხა­დია, თუ შფოთ­ვის რა­ცი­ონ­ალ­ური სა­ფუძ­ვე­ლი ნამ­დვი­ლად არ არ­სე­ბობს. ასე რომ, იმ­ის­თვის, რომ არ მოხ­დეს პა­ნი­კა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის დი­ფუ­ზია, სა­ჭი­როა რე­ლე­ვან­ტუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ისა და ინ­სტრუქ­ცი­ებ­ის ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლად გავ­რცე­ლე­ბა იმ­ათ მი­ერ, ვი­საც ეს ხე­ლე­წი­ფე­ბა. ეს საკ­მა­ოდ რთუ­ლია. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ყვე­ლა გავ­ხდით მოწ­მე, თუნ­დაც, ორი­ოდ წლის წინ კო­ვი­დის საწყის სტა­დი­აში რო­გორ და­იტ­აც­ეს პრო­დუქ­ტე­ბი აშშ-ს და ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში და ამ­ის პრე­ვენ­ცია იქ­აც ვერ მო­ხერ­ხდა თავ­და­პირ­ვე­ლად, თუმ­ცა, შემ­დეგ მოგ­ვარ­და ეს სა­კითხი.

რამ­დე­ნად სწო­რია, რო­დე­საც ეს ად­ამი­ან­ები მკაც­რი გა­კიცხვის ობი­ექ­ტე­ბი ხდე­ბი­ან სა­ზო­გა­დო­ებ­ის სხვა წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მხრი­დან?

ლა­დო გამ­სა­ხურ­დია: ად­ამი­ან­ებ­ის უმ­რავ­ლე­სო­ბა მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში არ­ის კონ­ფორ­მუ­ლი და ას­ეთ ვი­თა­რე­ბა­ში მიჰ­ყვე­ბა სო­ცი­ალ­ურ­ად ვი­რუ­სულ ტენ­დენ­ცი­ებს, ცხა­დია, გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბის გარ­და. ეს არ­ის ბუ­ნებ­რი­ვი რე­აქ­ცია და გა­კიცხვის მა­გივ­რად ად­ამი­ან­ებს ინ­ფორ­მა­ცია უნ­და მი­ვა­წო­დოთ არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ და ორი­ენ­ტა­ცი­აში მი­ვეხ­მა­როთ.

რაც შე­ეხ­ება სო­ცი­ალ­ურ ქსე­ლებ­ში გარ­კვე­ული ჯგუ­ფე­ბის მხრი­დან იმ ხალ­ხის გა­კიცხვა­სა თუ და­ცინ­ვას, ვინც შა­ქა­რი ან სხვა პრო­დუქ­ტი მო­იმ­არ­აგა, ამ­ას შე­იძ­ლე­ბა მრა­ვა­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ური მი­ზე­ზი ჰქონ­დეს და მი­ზე­ზე­ბის გა­გე­ბას და­მა­ტე­ბი­თი კვლე­ვა სჭირ­დე­ბა. ჩვენ მხო­ლოდ სპე­კუ­ლა­ცი­ურ­ად შეგ­ვიძ­ლია ვიმ­სჯე­ლოთ იმ შე­საძ­ლო მო­ტი­ვა­ცი­ებ­ზე, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეთ იმ ად­ამი­ან­ებს, ვინც სხვებს კიცხავს პრო­დუქ­ტე­ბის მო­მა­რა­გე­ბის გა­მო. უამ­რა­ვი პი­რა­დი მი­ზე­ზი შე­საძ­ლოა არ­სე­ბობ­დეს.

ნამ­დვი­ლად სამ­წუ­ხა­როა, რო­დე­საც ას­ეთ სა­ჭირ­ბო­რო­ტო თე­მებ­ზე კო­მუ­ნი­კა­ცია ვერ­ბა­ლუ­რი აგ­რე­სი­ის ფორ­მას იღ­ებს. ის­იც გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ, ზო­გა­დად, და­ძა­ბუ­ლი გა­რე­მოა და ყვე­ლა შფო­თავს და ეს­ეც ახ­დენს გავ­ლე­ნას გა­მო­ხატ­ვის ფორ­მებ­სა თუ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის პრო­ცეს­ზე. ის­ევ და ის­ევ, მშვი­დი გა­რე­მოს შე­საქ­მნე­ლად აუც­ილ­ებ­ელია სწო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის დრო­ული გავ­რცე­ლე­ბა და გა­ურ­კვევ­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბა.