კითხვა­ზე — სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა რა­ტომ არ გა­ნი­ხი­ლავს რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის­თვის რა­იმე სა­ხის სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის და­წე­სე­ბას, ვი­ცე-პრე­მი­ერ­მა ლე­ვან და­ვი­თაშ­ვილ­მა გა­ნაცხა­და, რომ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა და­იწყო 2010 წელს, წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს, მას შემ­დეგ რაც „სა­ქარ­თვე­ლომ გა­ნი­ცა­და აგ­რე­სია, ოკ­უპ­აცია“, თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ ეს­მის ამ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის: „სურ­ვი­ლი იყო არა ის, რომ ჩვენ აგ­რე­სი­ის­თვის მხა­რი დაგ­ვე­ჭი­რა, – მა­ში­ნაც ბევ­რი რის­კი არ­სე­ბობ­და, – არ­ამ­ედ ის, რომ ად­ამი­ან­ებს, ვი­საც არ უნ­და რე­ჟიმ­თან ერ­თად ცხოვ­რე­ბა, ვაჩ­ვე­ნოთ დე­მოკ­რა­ტი­ული ქვე­ყა­ნა და ჩვე­ნი გახ­სნი­ლო­ბა“.

„ასე რომ, იგ­ივე აზ­რზე ვართ – ად­ამი­ან­ებს მივ­ცეთ სა­შუ­ალ­ება სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლის, ოღ­ონდ იმ ად­ამი­ან­ებს, რო­მელ­თაც არ აქ­ვთ პრობ­ლე­მე­ბი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბას­თან, არ არი­ან სან­ქცი­რე­ბუ­ლე­ბი და არ წარ­მო­ად­გე­ნენ რის­კს ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის“, – გა­ნაცხა­და მი­ნის­ტრმა და­ვი­თაშ­ვილ­მა.

„მი­უხ­ედ­ავ­ად რე­ჟი­მი­სა – სა­ვი­ზოა, გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი სა­ვი­ზოა, მოკ­ლე­ვა­დი­ანი სა­ვი­ზო თუ სხვა, – ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო იგ­ივ­ენა­ირ­ად ატ­არ­ებს ყვე­ლა ფილ­ტრს და აკ­ონ­ტრო­ლებს (თუ ვინ შე­მო­დის). ასე რომ, იმ ამ­ოც­ან­ას, რაც შე­იძ­ლე­ბა მიგ­ვე­ღო ვი­ზე­ბის და­წე­სე­ბით, ის­ედ­აც ვაღ­წევთ“, – გა­ნაცხა­და მან.

და­ვი­თაშ­ვი­ლი ას­ევე აცხა­დებს, რომ თუ­კი ად­ამი­ან­ები, წარ­მო­შო­ბის მი­უხ­ედ­ავ­ად, „რე­ჟიმს გა­მო­ურ­ბი­ან“, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ მათ საქ­მის ლე­გა­ლუ­რად წარ­მო­ებ­ის სა­შუ­ალ­ება მის­ცეს.

ამ­ას­თან, იგი ამ­ბობს, რომ რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ები იმ რა­ოდ­ენ­ობ­ით შე­მო­დი­ან სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­გორც პან­დე­მი­ამ­დე შე­მო­დი­ოდ­ნენ და „სა­უბ­არი, რომ დი­დი რა­ონ­ოდ­ებ­ით სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­დი­ან და ეს რის­კე­ბის შემ­ცვე­ლია“, არ­ას­წო­რია.

წყა­რო: https://netgazeti.ge/news/597698/?fbclid=IwAR08CqogURU-D50Jx0dAK-1NtxahjmfAUxTRxAUIXHH7zx6afqqgwqS6q08