ლუკა შაორშაძე

სწავ­ლობს ილი­ას სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სა­მარ­თლის სკო­ლის II კურ­სზე;

არ­ის /სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალი თა­ობა ალი­ონი 21ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი:

„ჩე­მი ძი­რი­თა­დი პრო­ფე­სი­ის გარ­და, მა­ინ­ტე­რე­სებს მე­დია და ვფიქ­რობ – ამ სფე­რო­ში ბევ­რი ნაკ­ლია აღ­მო­საფხვრე­ლი, რაც სა­ჭი­რო­ებს ახ­ალ­გაზ­რდე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბას.“

„მშობ­ლე­ბის­გან გა­მომ­დი­ნა­რე, „ალი­ონ­ის“ თით­ქმის მთელ შე­მად­გენ­ლო­ბას ვიც­ნობ და მსმე­ნია, რომ მათ პრი­ორ­იტ­ეტს წარ­მო­ად­გენ­და ობი­ექ­ტუ­რო­ბა, უკ­ომ­პრო­მი­სო­ბა, და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი და გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა – ერ­თი სიტყვით, ყვე­ლა ის პრინ­ცი­პი, რაც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტებს“.

ინგა კაკულია

მიხა კაპანაძე

მათე კილასონია

ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი