თე­მის უტ­რი­რე­ბის აშ­კა­რა მცდე­ლო­ბა უწ­ოდა პარ­ტია — „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ აღ­მას­რუ­ლე­ბელ­მა მდი­ვან­მა მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძემ რუ­სეთ­ში ქარ­თუ­ლი რძის პრო­დუქ­ტე­ბის ექ­სპორ­ტის თა­ობ­აზე ატ­ეხ­ელ აჟი­ოტ­აჟს, რომ­ლის უკ­ან­აც, მი­სი თქმით, პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი იკ­ვე­თე­ბა.

„მოთხოვ­ნა რძის პრო­დუქ­ტებ­ზე, ბაზ­რის გახ­სნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რუ­სეთ­ში გა­იგ­ზავ­ნა 2020 წელს ქარ­თუ­ლი კერ­ძო კომ­პა­ნი­ებ­ის­გან. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ გა­ნაცხადს, ვერც რუ­სეთ- უკ­რა­ინ­ის ომ­თან და ვერც და­სავ­ლუ­რი სან­ქცი­ებ­ის გვერ­დის ავ­ლის მცდე­ლო­ბას­თან ვე­რა­ნა­ირი კავ­ში­რი ვერ ექ­ნე­ბო­და. გარ­და ამ­ისა, ვინც საქ­მე­ში ერ­კვე­ვა, ყვე­ლას­თვის ცხა­დია, შე­სა­ბა­მი­სი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა რუ­სეთ­ში ქარ­თუ­ლი რძის პრო­დუქ­ტე­ბის ჭარბ ექ­სპორ­ტს ვერ გა­ნა­პი­რო­ბებს. ად­გი­ლობ­რი­ვი მწარ­მო­ებ­ლე­ბი დღეს სრუ­ლად ად­გი­ლობ­რი­ვი მოთხოვ­ნე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა­საც კი ვერ ახ­ერ­ხე­ბენ. ამ გა­რე­მო­ებ­ებ­ის შე­სა­ხებ ამო­უწ­ურ­ავი გან­მარ­ტე­ბე­ბი გა­აკ­ეთ­ეს რო­გორც სურ­სა­თის ერ­ოვ­ნულ­მა სა­აგ­ენ­ტომ, ას­ევე რძის პრო­დუქ­ტე­ბის წარ­მო­ებ­ის ერ­ოვ­ნულ­მა ას­ოცი­აცი­ამ. ეს ფაქ­ტე­ბი ცხა­დად ად­ას­ტუ­რებს, რომ სა­ხე­ზეა უტ­რი­რე­ბის აშ­კა­რა მცდე­ლო­ბა, რომ­ლის უკ­ან­აც პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სი იკ­ვე­თე­ბა. ყვე­ლას­თვის ცნო­ბი­ლია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო მთე­ლი ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინ­არ­ჩუ­ნებ­და სა­ვაჭ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბებს რუ­სეთ­თან, ის­ევე, რო­გორც უკ­რა­ინა, რომ­ლის­თვი­საც რუ­სე­თი ომ­ის დაწყე­ბის დღემ­დე რჩე­ბო­და მთა­ვარ სა­ვაჭ­რო პარ­ტნი­ორ­ად“, — აცხა­დებს მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე.

 

ვინ იყო ამ გან­ცხა­დე­ბე­ბის რე­ალ­ური ინ­იცი­ატ­ორი
უკ­რა­ინ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა თუ ნაცმოძ­რა­ობა?

„სა­ქარ­თვე­ლომ, ის­ევე რო­გორც ჩვე­ნი სა­მე­ზობ­ლოს ყვე­ლა ქვე­ყა­ნამ, მათ შო­რის, თურ­ქეთ­მა, სომ­ხეთ­მა, აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­მა და მოლ­დო­ვამ გა­ნაცხა­და, რომ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ სან­ქცი­ებს ვერ შეუერთდება და ამ­ის მი­ზე­ზე­ბიც მკა­ფი­ოდ იქ­ნა გან­მარ­ტე­ბუ­ლი. რა­ცი­ონ­ალ­იზ­მს არ­ის მოკ­ლე­ბუ­ლი იმ­გვა­რი სან­ქცი­ებ­ის და­წე­სე­ბა, რო­მე­ლიც რუ­სეთს ვე­რა­ფერს ავ­ნებს, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ობ­ას კი უმ­ძი­მეს სი­ტუ­აცი­ას შე­უქ­მნის და ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ- სო­ცი­ალ­ურ პრობ­ლე­მებ­საც შე­უქ­მნის. სან­ქცი­ებ­ით ჩვენ ვერ დავ­სჯით სა­კუ­თარ მო­სახ­ლე­ობ­ას! გა­მოკ­ვე­თი­ლია ერ­თა­დერ­თი ძა­ლა, ვის ინ­ტე­რეს­შიც ეს შე­დის და ყვე­ლამ კარ­გად ვი­ცით, რომ ეს ნა­ცი­ონ­ალ­ური მოძ­რა­ობაა, რომ­ლის ერ­თა­დერ­თი მი­ზა­ნი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­თა­რე­ბის დამ­ძი­მე­ბა და სამ­ხედ­რო კონ­ფლიქ­ტში ქვეყ­ნის უშუ­ალო ჩარ­თვაა. გა­საკ­ვი­რი არაა, რომ პირ­ვე­ლი, ვინც ჩვე­ნი უკ­რა­ინ­ელი კო­ლე­გე­ბის გან­ცხა­დე­ბებს გა­მო­ეხ­მა­ურა, სწო­რედ ნა­ცი­ონ­ალ­ური მოძ­რა­ობა იყო. აქ­ვე ჩნდე­ბა კითხვე­ბი — თუ ვინ იყო ამ გან­ცხა­დე­ბე­ბის რე­ალ­ური ინ­იცი­ატ­ორი — უკ­რა­ინ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა თუ ნაც-მოძ­რა­ობა? სი­ნამ­დვი­ლე­ში, მათ, მე­ხუ­თე კო­ლო­ნას (ნაც-მოძ­რო­ბას) არ ად­არ­დებს უკ­რა­ინ­ისა დ ა უკ­რა­ინ­ელი ხალ­ხის ბე­დი. ერ­თა­დერ­თი, რაც მათ ინ­ტე­რე­სებ­შია — სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ობ­ის­თვის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ზი­ან­ის მი­ყე­ნე­ბაა. მათ სურთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2008 წლის სცე­ნა­რის გა­მე­ორ­ება, რო­დე­საც რუ­სეთს ჩა­აბ­არ­ეს ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის 20 % და მოგ­ვი­ან­ებ­ით ევ­რო­საბ­ჭოს რე­ზო­ლუ­ცი­ის მხარ­და­ჭე­რით ომ­ის დაწყე­ბა­ში სა­კუ­თა­რი ქვე­ყა­ნა და სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბი და­ად­ან­აშა­ულ­ეს“, — აღ­ნიშ­ნავს მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე.

მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძის თქმით, რო­გო­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბიც არ უნ­და აკ­ეთ­ონ უკ­რა­ინ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა, ეს ვერ გახ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მხრი­დან უკ­რა­ინ­ის მი­მართ პო­ლი­ტი­კუ­რი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი მხარ­და­ჭე­რის თუნ­დაც ოდ­ნავ შე­სუს­ტე­ბის მი­ზე­ზი.