გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუის პრო­ფე­სო­რი, ფსი­ქო­ლო­გი მა­რი­ნე ჩი­ტაშ­ვი­ლი

აზ­რის ფორ­მი­რე­ბა ჩემ­თვის სრუ­ლი­ად მი­უღ­ებ­ელია, რად­გან აზ­რის ფორ­მი­რე­ბა პირ­და­პირ კავ­შირ­შია პრო­პა­გან­დას­თან. ეს პრო­პა­გან­და და­დე­ბი­თი ნიშ­ნით იქ­ნე­ბა თუ უარ­ყო­ფი­თი ნიშ­ნით, ამ­ას არ აქ­ვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა. აკ­ად­ემი­ურ სივ­რცე­ში ეს არ გვე­ვა­ლე­ბა. ექ­სპერ­ტუ­ლი აზ­რის გა­მო­ხატ­ვა აკ­ად­ემი­ურ პერ­სო­ნალს ევ­ალ­ება კი­დეც, რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­ათ­ვის მსა­ხუ­რე­ბის მი­სი­ის შეს­რუ­ლე­ბის ნა­წი­ლი. ეს კი ნიშ­ნავს, რომ, ყვე­ლა გარ­კვე­ულ სა­კითხზე ამ თე­მე­ბით და­კა­ვე­ბულ­მა ად­ამი­ან­მა უნ­და ისა­უბ­როს. ასე რომ, თუ უს­აფ­რთხო­ებ­ის სა­კითხე­ბი აინ­ტე­რე­სებს ვინ­მეს, ამ­ის­ათ­ვის არ­სე­ბობს პო­ლი­ტი­კუ­რი მეც­ნი­ერ­ებ­ები, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, უს­აფ­რთხო­ებ­ის კვლე­ვე­ბი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ქსე­ლე­ბის და დი­დი მო­ნა­ცე­მე­ბის ან­ალ­იტ­იკ­ოს­ები, სო­ცი­ალ­ური და პო­ლი­ტი­კუ­რი გე­ოგ­რა­ფი­ის სპე­ცი­ალ­ის­ტე­ბი და ა.შ.

მე, რო­გორც მო­ქა­ლა­ქეს, მი­ყე­ნია ბა­ნე­რი ჩემს facebook-ზე — „გა­უმ­არ­ჯოს თა­ვი­სუ­ფალ უკ­რა­ინ­ას“ და მორ­ჩა! და­ვამ­თავ­რე! აი, ეს არ­ის ჩე­მი პო­ზი­ცია და ვი­საც უნ­და — არ უყ­ურ­ოს ამ ბა­ნერს. რაც შე­ეხ­ება ფორ­მი­რე­ბას, მე რო­გორც ფსი­ქო­ლო­გი, სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ვაცხა­დებ, რომ ფსი­ქო­ლოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა შე­ის­წავ­ლოს ან იც­ოდ­ეს პრო­პა­გან­დის ხერ­ხე­ბი, მაგ­რამ ფსი­ქო­ლოგ­მა არ უნ­და მი­იღ­ოს მო­ნა­წი­ლე­ობა არ­ანა­ირ პრო­პა­გან­და­ში. ფსი­ქო­ლოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა მი­იღ­ოს მო­ნა­წი­ლე­ობა ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ საქ­მე­ში და არა პო­ლი­ტი­კურ საქ­მი­ან­ობ­აში.

მა­შინ, რო­დე­საც მიმ­დი­ნა­რე­ობს ომი, მა­შინ, რო­დე­საც ერ­თი ქვე­ყა­ნა ახ­დენს მე­ორ­ის ფაქ­ტობ­რი­ვად დაპყრო­ბას ომ­ის სა­შუ­ალ­ებ­ით, ას­ეთ შემ­თხვე­ვა­ში, აზ­რის ფორ­მი­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო პო­ლი­ტი­კა ჩემ­თვის არ­ის პრო­პა­გან­დის ნა­წი­ლი.

შე­მიძ­ლია და­ვა­ფიქ­სი­რო — რო­გორც ერ­თი კონ­კრე­ტუ­ლი ად­ამი­ანი, რო­გორც უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი სრუ­ლად ვუ­ჭერ ევ­რო­პის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თა ას­ოცი­აცი­ას მხარს, რო­დე­საც მათ გა­რიცხეს 12 რუ­სუ­ლი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი ას­ოცი­აცი­იდ­ან. მათ შე­უჩ­ერ­ეს მოქ­მე­დე­ბა მას მე­რე, რაც რუ­სე­თის აკ­ად­ემი­ურ­მა სივ­რცემ მხა­რი და­უჭ­ირა პუ­ტი­ნის აგ­რე­სი­ას უკ­რა­ინ­აში. ეს იმ­ას ნიშ­ნავს, რომ მათ წარ­მოდ­გე­ნა არ აქ­ვთ — რას ემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან და ძა­ლი­ან ვწუხ­ვარ მა­თი პო­ზი­ცი­ის გა­მო.

თუ მე­დია თა­ვის თავ­ზე აიღ­ებსგა­მო­იტ­ან­ოს სა­აშ­კა­რა­ოზე რე­ალ­ობა, მა­შინ პო­ლი­ტი­კო­სებს მო­უწ­ევთ გათ­ვით­ცნო­ბი­ერ­ებ­ულ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან და არა ზღაპ­რე­ბით გა­ჯე­რე­ბულ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა

რამ­დე­ნად შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ურ­მა სა­ზო­გა­დო­ებ­ამ მეტნაკ­ლე­ბად ჩა­ან­აც­ვლოს პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, რა­თა მეც­ნი­ერ­ები იქ­ცნენ .. „აზ­რის ლი­დე­რე­ბადსა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ებ­ის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ღი­რე­ბუ­ლი ფა­სე­ულ­ობ­ებ­ით მა­თი გა­მოკ­ვე­ბის­თვის? — ამ კითხვა­ზე პრო­ფე­სო­რი მა­რი­ნე ჩი­ტაშ­ვი­ლი გვპა­სუ­ხობს: „პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს მხო­ლოდ მე­დია სა­შუ­ალ­ება და ამ­ის­ათ­ვის ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი რამ არ­ის გა­სა­კე­თე­ბე­ლი. მარ­თა­ლია იშ­ვი­ათ­ად ვუ­ყუ­რებ ტე­ლე­ვი­ზორს, მაგ­რამ რა­საც ვუ­ყუ­რებ, მე­დია არ სარ­გებ­ლობს ავ­თენ­ტუ­რი და გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლი წყა­რო­ებ­ით, მა­გა­ლი­თად, რე­ალ­ურ­ად თუ რა ხდე­ბა და რო­გო­რი არ­ის სი­ტუ­აცია უკ­რა­ინ­აში. ამ­ას არ შვე­ლის facebook-სტა­ტუ­სე­ბის გა­ზი­არ­ება, ამ­ის­ათ­ვის არ­სე­ბობს სე­რი­ოზ­ული მე­დია სა­შუ­ალ­ებ­ები და ის­ინი რა­საც გად­მოს­ცე­მენ ან რა ან­ალ­იზ­იც კეთ­დე­ბა, ეს უნ­და ით­არ­გმნე­ბო­დეს და მი­ეწ­ოდ­ებ­ოდ­ეს სა­ზო­გა­დო­ებ­ას. მე­დია არ­ის მე-4 ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა. იდე­აში, თე­ორი­ულ­ად, ის ყო­ველ­გვა­რი ინ­ტერ­პრე­ტა­ცი­ებ­ის გა­რე­შე უნ­და ავ­რცე­ლებ­დეს ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ჩვენ შემ­თხვე­ვა­ში, მე­დია არ­ის ინ­ტერ­პრე­ტა­ცი­ებ­ით და­კა­ვე­ბუ­ლი და არა რე­ალ­ური, არ­ამ­ედ გა­გო­ნი­ლი და მოს­მე­ნი­ლი ფაქ­ტე­ბის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი. თუ მე­დია თა­ვის თავ­ზე აიღ­ებს — გა­მო­იტ­ანს სა­აშ­კა­რა­ოზე რე­ალ­ობ­ას, ანუ რო­გორც ეს და­სავ­ლეთ­შია, მა­შინ პო­ლი­ტი­კო­სებს მო­უწ­ევთ გათ­ვით­ცნო­ბი­ერ­ებ­ულ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან და არა ზღაპ­რე­ბით გა­ჯე­რე­ბულ სა­ზო­გა­დო­ებ­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა.

რაც შე­ეხ­ება აკ­ად­ემი­ური სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ფუნ­ქცი­ას, თა­ვის დრო­ზე წე­რა-კითხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­ის მი­ზა­ნი იყო — ად­ამი­ან­ებს ჰქო­ნო­დათ ელ­ემ­ენ­ტა­რუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და წიგ­ნი­ერ­ები ყო­ფი­ლიყ­ვნენ. იმ სა­ზო­გა­დო­ებ­ამ მარ­თლაც ბევ­რი სა­სი­კე­თო საქ­მე გა­აკ­ეთა. ახ­ლა მე­დი­ას ავ­ალია ეს ფუნ­ქცია, რომ მათ გა­ზარ­დონ წიგ­ნი­ერ­ება, პო­ლი­ტი­კუ­რი წიგ­ნი­ერ­ება სა­ზო­გა­დო­ებ­აში, ანუ შექ­მნან წი­ნა­პი­რო­ბა ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის­თვის — ამ­ას ვერ­ცერ­თი აკ­ად­ემი­ური, ასე ვთქვათ, პერ­სო­ნა­ლი ვერ გა­აკ­ეთ­ებს.

არ არ­სე­ბობს აკ­ად­ემი­ურ სა­ზო­გა­დო­ებ­ასა და სა­ზო­გა­დო­ებ­ას შო­რის სო­ცი­ალ­ური შე­ჭი­დუ­ლო­ბა?!

რა­ტომ ფერ­ხდე­ბა პრო­ცე­სისწო­რედ აკ­ად­ემი­ურ­მა სა­ზო­გა­დო­ებ­ამ, ქვეყ­ნის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ურ­მა ძა­ლებ­მა სა­კუ­თა­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით და შე­ფა­სე­ბე­ბით გად­მო­იწი­ონ წი­ნა პლან­ზე და ასე მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლად ეკ­რა­ნებ­ზე არ ჩან­დნენ პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც მხო­ლოდ პარ­ტი­ულ ნა­რა­ტი­ვებს ახ­მო­ვა­ნე­ბენ და პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი ხერ­ხე­ბით ფუ­თა­ვენსა­კუ­თარ სი­მარ­თლეს“? — ამ შე­კით­ვა­ზე პრო­ფე­სო­რი მა­რი­ნე ჩი­ტაშ­ვი­ლი ასე გვპა­სუ­ხობ: „არა მგო­ნია! რა უნ­და და­წე­როს ნე­ბის­მი­ერ­მა ჩვენ­მა აკ­ად­ემი­ურ­მა პერ­სო­ნალ­მა ის­ეთი, რო­მელ­საც მას და­უჯ­ერ­ებს სა­ზო­გა­დო­ება, რო­მელ­თა­ნაც არ არ­სე­ბობს სა­ცი­ალ­ური ერ­თო­ბის, ასე ვთქვათ, ფე­ნო­მე­ნი, არ არ­სე­ბობს სო­ცი­ალ­ური შე­ჭი­დუ­ლო­ბა?!

რო­დე­საც თა­ვი­სუფ­ლად შე­იძ­ლე­ბა დღეს BBC-ზე შეხ­ვი­დეთ და ნა­ხოთ — დღეს რა ხდე­ბა უკ­რა­ინ­აში, თარ­გმნოთ და გად­მო­იტ­ან­ოთ ეს ინ­ფორ­მა­ცია, ას­ეთ შემ­თხვე­ვა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა, მა­გა­ლი­თად, ვინ არ­ის მარ­თა­ლი, რო­მე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ამ­ბობს სი­მარ­თლეს და რო­მე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი — ტყუ­ილს.

მე­დი­ამ თა­ვი­სი რო­ლი უნ­და შე­ას­რუ­ლოს. მე­დი­ის რო­ლია — ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი მყავ­დეს მო­სახ­ლე­ობა და ის ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი მო­სახ­ლე­ობა, პი­რო­ბას გაძ­ლევთ, თვი­თონ­ვე იტყვის — რო­მელ პო­ლი­ტი­კოსს და­უჯ­ერ­ოს და რო­მელს — არა. თუ იმ­აზე ვსა­უბ­რობთ, რომ პო­ლი­ტი­კუ­რი ელ­იტა და ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი ის­შტებ­ლიშ­მენ­ტი, ძი­რი­თა­დად, თა­ვი­სი ხა­ზის გაგ­რძე­ლე­ბას ცდი­ლობს, ას­ეთ შემ­თხვე­ვა­ში, რა ხდე­ბა?! — ვინც ყავთ მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი, ის­ევ ის­ევე დარ­ჩე­ბი­ან მხარ­დამ­ჭე­რე­ბად ერთ მხა­რე­საც და მე­ორე მხა­რე­საც, ხო­ლო სა­ღი აზ­რი­სათ­ვის არ დარ­ჩე­ბა სივ­რცე“, — ამ­ბობს მა­რი­ნე ჩი­ტაშ­ვი­ლი.