სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის კო­მი­ტეტ­მა „უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონ­ში“ შე­სა­ტა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნი­ხი­ლა.

კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რის გი­ორ­გი ამ­ილ­ახ­ვა­რის გან­ცა­დე­ბით, აუც­ილ­ებ­ელია იმ და­ნაკ­ლი­სე­ბის აღ­მოფხვრა, რო­მე­ლიც სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბას უდ­გას და სა­ჭი­როა სწრა­ფი რე­გე­ნე­რა­ცია. ცვლი­ლე­ბით, სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მებ­ზე ჩა­რიცხულ სტუ­დენ­ტებს სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, გაიარონ მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მა და მო­იპ­ოვ­ონ მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ობ­ის უფ­ლე­ბა.