მათე კილასონია

სწავ­ლობს პრა­ღის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში (Prague City University) – გრა­ფი­კუ­ლი დი­ზა­ინი;

არ­ის /სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალი თა­ობა ალი­ონი 21ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, დი­ზა­ინ­ერი;

„იმ­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სია ტექ­ნო­ლო­გი­ურ პროგ­რესს უკ­ავ­შირ­დე­ბა, ის­ეთ მრა­ვალ­პრო­ფი­ლურ მე­დია-პლატ­ფორ­მას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, რო­გო­რიც „ალი­ონი 21“-ია, სა­ინ­ტე­რე­სო გა­მოწ­ვე­ვად მი­ვიჩ­ნიე. მჯე­რა, რომ ციფ­რუ­ლი მე­დი­ის მო­მა­ვა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ურ პროგ­რეს­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი“.

„ჩე­მი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი ახ­ლა კა­რი­ერ­ული წინ­სვლაა. უკ­ვე საკ­მა­ოდ დი­დი ხა­ნია, რაც გრა­ფი­კუ­ლი დი­ზა­ინ­ით და­ვინ­ტე­რეს­დი და მზად ვარ ჩე­მი გან­ვი­თა­რე­ბის რე­სურ­სი ამ პრო­ფე­სი­ას სრუ­ლად მო­ვახ­მა­რო – ვის­წავ­ლო, ვი­მუ­შაო, შევ­ქმნა რა­ღაც ახ­ალი და შემ­დეგ ჩე­მი ცოდ­ნა სხვებს გა­ვუ­ზი­არო.“

„დე­და – ეკა ტა­ლა­ხა­ძე – „ალი­ონ­ელია“. მის­გან მსმე­ნია, რომ გა­სუ­ლი სა­უკ­უნ­ის 90-იან წლებ­ში „ალი­ონი“ იყო პირ­ვე­ლი სა­ტე­ლე­ვი­ზიო დი­ლის პროგ­რა­მა, რო­მელ­მაც რო­გორც ფორ­მის, ისე ში­ნა­არ­სის თვალ­საზ­რი­სით, ქარ­თულ ტე­ლე-სივ­რცე­ში ბევ­რი სი­ახ­ლე შე­მო­იტ­ანა და ერ­თგვარ კულ­ტუ­რა­დაც აქ­ცია“.

ინგა კაკულია

მიხა კაპანაძე

ლუკა შაორშაძე

ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი