ე­სა­უბ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი სპე­ცი­ალ­ის­ტი რუ­სუ­დან კვა­ჭან­ტი­რა­ძე. მის რე­გა­ლი­ებს შო­რი­საა: ქო­უჩ­ინ­გის მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ის (ICF) მი­ერ აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი PCC ქო­უჩი, სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო მენ­ტო­რი, ბრი­ტა­ნუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის Thrive Partners-ის ქო­უჩი, მენ­ტო­რი და ტრე­ნე­რი; Erickson Coaching International-ის აზი­ისა და კავ­კა­სი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის მენ­ტორ-ქო­უჩი.

რუ­სუ­დან კვა­ჭან­ტი­რა­ძე სწო­რედ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან გა­წე­ული ტრე­ნინ­გე­ბი­სა და შეხ­ვედ­რე­ბი­სას მი­ღე­ბუ­ლი დი­დი გა­მოც­დი­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გვცემს პა­სუხს კითხვებ­ზე, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხელ­მძღვა­ნელ თა­ნამ­დე­ბო­ბებ­ზე მო­მუ­შა­ვე­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ას, მარ­თვის უნ­არ­ებს, პი­როვ­ნულ ფაქ­ტო­რებ­სა და მა­თი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბე­ბის ხა­რის­ხს უკ­ავ­შირ­დე­ბა.

ცნო­ბი­ლი ქო­უჩი წმინ­და პრო­ფე­სი­ული კუთხით აფ­ას­ებს პი­როვ­ნე­ბებს მე­ნე­ჯე­რის პო­ზი­ცი­აზე. სა­გუ­ლის­ხმოა პრობ­ლე­მის დას­მი­სა და ამ პრობ­ლე­მის ახ­სნის მრა­ვალ­წახ­ნა­გო­ვა­ნი მიდ­გო­მე­ბის მი­სე­ული სტი­ლი, რაც სა­კუ­თარ თავ­ში მე­ტი ჩა­ხედ­ვის­კენ უბ­იძ­გებს ად­ამი­ან­ებს — მე­ნე­ჯე­რებს, უფ­რო­სებს თუ ქვე­და რგო­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლებს. თუმ­ცა, რუ­სუ­დან კვა­ჭან­ტი­რა­ძეს­თვის ხელ­მძღვა­ნელ პირს ყვე­ლა მხრივ უფ­რო დი­დი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ეკ­ის­რე­ბა იმ სა­კითხებ­შიც, რაც, ერ­თი შე­ხედ­ვით, „უმ­ცრო­სის” ბრა­ლე­ულ­ობ­აზე შე­იძ­ლე­ბა მი­ან­იშ­ნებ­დეს.

— ქვე­ყა­ნა­ში რამ­დე­ნად კვა­ლი­ფი­ცი­ური მე­ნე­ჯე­რე­ბი გვყავს და რა მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მე­ბი იკ­ვე­თე­ბა?

— ელ­ვის სის­წრა­ფით იც­ვლე­ბა ჩვენს ირ­გვლივ გა­რე­მო და ძი­რი­თა­დი შე­კითხვა, რო­მე­ლიც აქ­ვთ მე­ნე­ჯე­რებს, ეს არ­ის — რო­გორ გან­ვვი­თარ­დე მე და რო­გორ გან­ვა­ვი­თა­რო ჩე­მი გუნ­დი? და, ას­ევე, ყო­ველ­თვის იკ­ვე­თე­ბა კი­დევ ერ­თი სა­კითხი, მუდ­მი­ვად ეძ­ებ­ენ — სად მაქ­ვს მე ის ბრმა ზო­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც, ამ ეტ­აპ­ზე, ვერ ვხე­დავ, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა ხელს უშ­ლი­დეს პი­რა­დად ჩე­მი ან გუნ­დის პო­ტენ­ცი­ალ­ის გა­მოვ­ლე­ნას.

მე­ნე­ჯე­რო­ბა მარ­თვის უნ­არ­ებ­ის მუდ­მი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბაა, ამ­იტ­ომ აქ­ტუ­ალ­ურია სა­კითხი, რამ­დე­ნად აქ­ვთ მათ გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის და წინ­სვლის სურ­ვი­ლი, ეძი­ებ­ენ თუ არა მუდ­მი­ვად ცოდ­ნის და უნ­არ­ებ­ის დახ­ვე­წის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. რად­გან სწრა­ფი ცვლი­ლე­ბე­ბის ფონ­ზე ის, რაც გუ­შინ მა­ღალ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ად ფას­დე­ბო­და, შე­იძ­ლე­ბა დღეს აქ­ტუ­ალ­ური აღ­არ იყ­ოს.

ამ მხრივ ხში­რად ჩვე­ნი მე­ნე­ჯე­რე­ბი არ ჩა­მო­უვ­არ­დე­ბი­ან სხვა ქვეყ­ნებ­ში და­საქ­მე­ბულ ხელ­მძღვა­ნე­ლებს.

— უფ­რო­სი ყო­ველ­თვის მარ­თა­ლიაამ გა­მო­ნათ­ქვამ­ში დრომ რა კო­რექ­ტი­ვე­ბი შე­იტ­ანა?

— რო­ცა ეს ფრა­ზა დამ­კვიდ­რდა, მა­შინ სხვა სა­მუ­შაო გა­რე­მო იყო და თა­ნამ­შრომ­ლებს სხვა ფუნ­ქცი­ებ­ის შეს­რუ­ლე­ბა მო­ეთხო­ვე­ბო­დათ, მაგ­რამ, დღეს, რო­დე­საც შე­იც­ვა­ლა სა­მუ­შა­ოს აღ­წე­რი­ლო­ბა და ად­ამი­ან­ებს კრე­ატი­ული სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბა უფ­რო მო­ეთხო­ვე­ბათ, ამ მო­საზ­რე­ბას უკ­ვე ძა­ლა და­ეკ­არ­გა.

დღე­ვან­დე­ლი გა­და­სა­ხე­დი­დან, რომ გა­ვა­ან­ალ­იზ­ოთ ეს ფრა­ზა — „მე ყო­ველ­თვის მარ­თა­ლი ვარ” — ეს იმ­აზე მეტყვე­ლებს, რომ ამ შემ­თხვე­ვა­ში მე­ნე­ჯე­რი ავ­ტო­მა­ტუ­რად უკ­ეტ­ავს სა­კუ­თარ თავს გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ან ახ­ალი იდე­ებ­ის მო­ძი­ებ­ის სა­შუ­ალ­ებ­ებს. ამ­იტ­ომ, დღეს, უფ­რო დი­დი მოთხოვ­ნა არ­ის სწო­რედ იმ მე­ნე­ჯე­რებ­ზე, რომ­ლე­ბიც არა მარ­ტო, არ­ამ­ედ გუნ­დთან ერ­თად გან­საზღვრა­ვენ კურ­სს, შე­უძ­ლი­ათ თა­ნამ­შრომ­ლებ­თან ერ­თად და­ის­ახ­ონ მიზ­ნე­ბი და გუნ­დთან ერ­თად მი­აღ­წი­ონ წარ­მა­ტე­ბას. გუნ­დის წევ­რე­ბიც იმ მე­ნე­ჯერ­თან ამ­ჯო­ბი­ნე­ბენ მუ­შა­ობ­ას, ვინც მათ წარ­მა­ტე­ბამ­დე მი­იყ­ვანს.

— სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე­ებ­ის და, ზო­გა­დად, მე­ნე­ჯე­რე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ან­ობა და პრო­ფე­სი­ონ­ალ­იზ­მი ზოგ­ჯერ კრი­ტი­კას იმ­სა­ხუ­რებს, რად­გან ქვე­ყა­ნას აკ­ლია მმარ­თვე­ლო­ბი­თი რგო­ლე­ბის სა­თა­ვე­ში კვა­ლი­ფი­ცი­ური და პა­ტი­ოს­ანი კად­რე­ბი. ეს პრობ­ლე­მა რას და ვის უკ­ავ­შირ­დე­ბა?

— ასე გა­დაჭ­რით თქმა, რომ ჩვენ­თან სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე­ებ­ის პრო­ფე­სი­ონ­ალ­იზ­მი და პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ან­ობა აუც­ილ­ებ­ლად კრი­ტი­კას იმ­სა­ხუ­რებს, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, გა­და­მე­ტე­ბუ­ლია. ჩვენ სტიგ­მად ჩა­მოგ­ვი­ყა­ლიბ­და აზ­რი, რომ სა­ჯა­რო სამ­სა­ხურ­ში ნაკ­ლე­ბად კვა­ლი­ფი­ცი­ური კად­რე­ბი მუ­შა­ობ­ენ. რო­დე­საც ვი­თა­რე­ბას უკ­ეთ შე­ის­წავ­ლი, მა­გა­ლი­თად, ტრე­ნინ­გე­ბის ან სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რე­ბი­სას, ხვდე­ბი, რომ სა­ჯა­რო სამ­სა­ხუ­რებ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი საკ­მა­ოდ კვა­ლი­ფი­ცი­ურ­ნი არი­ან. უბ­რა­ლოდ, მათ­და­მი აზ­რის ფორ­მი­რე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს ჩვე­ნი გან­წყო­ბა, რომ დღეს­დღე­ობ­ით ჩვენ არ გვაკ­მა­ყო­ფი­ლებს ცხოვ­რე­ბის ის ხა­რის­ხი, რო­მე­ლიც გვაქ­ვს. აქ­ედ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე, რა თქმა უნ­და, გვინ­და გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო სწრა­ფი წინ­სვლა და უფ­რო სწრა­ფად ცხოვ­რე­ბის უკ­ეთ­ესი ხა­რის­ხის მიღ­წე­ვა.

ძა­ლი­ან ბევ­რი პრობ­ლე­მა ის­ახ­ება, მაგ­რამ რო­დე­საც სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე­ებს მუდ­მი­ვად ეს­მით სა­კუ­თა­რი თა­ვის კრი­ტი­კა, ეს, რა თქმა უნ­და, მათ მო­ტი­ვა­ცი­აზე ძა­ლი­ან ცუ­დად მოქ­მე­დებს. ყვე­ლა­ფე­რი ისე ნამ­დვი­ლად არ გვაქ­ვს, რო­გორც სა­ჭი­როა, რო­გორც მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბო­და თი­თოეული ჩვენ­გა­ნის­თვის — ეს ფაქ­ტია, თუმ­ცა, მთა­ვა­რია — გა­და­ვეწყოთ მარ­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე სის­ტე­მებ­ზე, რაც ყო­ველ­თვის მარ­ტი­ვად არ ხდე­ბა, მით უმ­ეტ­ეს, იმ­ის ფონ­ზე, რომ ძა­ლი­ან ხში­რად იც­ვლე­ბა სა­ჯა­რო სტრუქ­ტუ­რე­ბი, სტრა­ტე­გია, მიზ­ნე­ბი, ხედ­ვე­ბი და ა.შ. ალ­ბათ უფ­რო მე­ტად იქ­ნე­ბო­და წინ­სვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ გვქონ­დეს გან­ვი­თა­რე­ბის გრძელ­ვა­დი­ანი ხედ­ვა და შემ­დეგ, ყო­ველ ეტ­აპ­ზე, ხდე­ბო­დეს ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ ამ სა­ბო­ლოო მიზ­ნის­კენ სვლა.

— კად­რე­ბის შერ­ჩე­ვა ერ­თგუ­ლე­ბის ნიშ­ნით და არა პრო­ფე­სი­ონ­ალ­იზ­მი­სა და პა­ტი­ოს­ნე­ბის­თვის უპ­ირ­ატ­ეს­ობ­ის მი­ნი­ჭე­ბით არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბი­სასეს სუ­რა­თი ხში­რად იხ­ატ­ება ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ამ თე­მებ­ზე სა­უბ­რის დროს. რა შეც­ვლის ამ ვი­თა­რე­ბას, ამ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და რა არ­ის ამ რე­ალ­ობ­ის მი­ზე­ზი?

— ერ­თგუ­ლე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბებს ნდო­ბას — ეს არ­ის ად­ამი­ან­ის სა­ბა­ზი­სო მოთხოვ­ნი­ლე­ბა, ჰქონ­დეს უს­აფ­რთხო გა­რე­მო. ას­ევე, გუნ­დის წევ­რებს შო­რის ნდო­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გუნ­დში გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბის­თვის. ძი­რი­თა­დი შე­კითხვაა რო­გორ გვეს­მის ერ­თგუ­ლე­ბა — ერ­თგუ­ლე­ბა საქ­მის მი­მართ? თუ ერ­თგუ­ლე­ბის ქვეშ ვგუ­ლის­ხმობთ ნე­პო­ტიზ­მს? აქ, რა თქმა უნ­და, სხვა სუ­რა­თი იქ­მნე­ბა. რო­დე­საც, მე­ნე­ჯე­რი იღ­ებს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას — თა­ნამ­შრო­მე­ლი აარ­ჩი­ოს არა მი­სი უნ­არ­ებ­ის და გა­მოც­დი­ლე­ბის, არ­ამ­ედ მხო­ლოდ ნე­პო­ტიზ­მის ნიშ­ნით, ას­ეთ შემ­თხვე­ვა­ში მე­ნე­ჯე­რე­ბი სხვა გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგე­ბი­ან, რად­გან რის­კის ქვეშ დგე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი შე­დე­გე­ბის მიღ­წე­ვა, რა­ზეც თა­ვად მო­უწ­ევთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღ­ება და თუ­კი ნდო­ბა გუ­ლის­ხმობს ერ­თგუ­ლე­ბას საქ­მის მი­მართ, ეს იწ­ვევს შე­დეგ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ძლი­ერი გუნ­დის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას.

— ხში­რად სწო­რედ ქვე­და რგო­ლებ­ში გა­მე­ფე­ბუ­ლი უპ­ას­უხ­ის­მგებ­ლო­ბა, გულ­გრი­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და უც­ოდ­ინ­რო­ბა ახ­დენს გავ­ლე­ნას ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ის, სტრუქ­ტუ­რე­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გებ­ზე, სა­ზო­გა­დო­ება კი, ზო­გა­დად, ყო­ველ­თვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის/კომ­პა­ნი­ის/სტრუქ­ტუ­რის პირ­ვე­ლი პი­რის­კენ, გნე­ბავთ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­კენ იშ­ვერს ხელს. ას­ეთ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­გორ უნ­და იქ­ცე­ოდ­ეს პირ­ვე­ლი პი­რი, რომ­ლის სა­ხე­ლიც ეწ­ირ­ება ქვე­და რგო­ლებ­ზე და­საქ­მე­ბუ­ლი ხალ­ხის ზე­მოთ­ჩა­მოთ­ვლილ თვი­სე­ბებს/უნ­არ­ებს. გარ­და ამ­ისა, სამ­სა­ხუ­რი­დან დათხოვ­ნის არა­ერ­თი ხე­ლის­შემ­შლე­ლი მო­რა­ლუ­რი თუ იურ­იდი­ული სა­ფუძ­ვე­ლი არ­სე­ბობს. მა­შინ სად არ­ის გა­მო­სა­ვა­ლი?

— რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ ქვე­და რგო­ლებ­ზე, გვინ­და თუ არა, ყუ­რადღე­ბის ცენ­ტრში, რა თქმა უნ­და, ხვდე­ბი­ან მა­თი ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი და გვიჩ­ნდე­ბა კითხვე­ბი მა­თი მე­ნე­ჯე­რე­ბის მი­მართ. უპ­ას­უხ­ის­მგებ­ლო­ბა, გულ­გრი­ლო­ბა, უც­ოდ­ინ­რო­ბა საკ­მა­ოდ რა­დი­კა­ლუ­რი შე­ფა­სე­ბე­ბია და რო­დე­საც ვამ­ბობთ, რომ ად­ამი­ანი არ­ის უპ­ას­უხ­ის­მგებ­ლო, მა­შინ უნ­და შეგ­ვეძ­ლოს კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტე­ბით და­ვა­დას­ტუ­როთ მი­სი უპ­ას­უხ­ის­მგებ­ლო­ბა.

გარ­და ამ­ისა, ჩნდე­ბა კითხვა — რა­ტომ მყავს ას­ეთი გუნ­დი? აქ შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან ბევ­რი პა­სუ­ხი იყ­ოს, მა­გა­ლი­თად: ის­ინი მე არ ამ­ირ­ჩე­ვია, გუნ­დი ას­ეთი შე­მად­გენ­ლო­ბით დამ­ხვდა და ა.შ. მაგ­რამ მთა­ვა­რია ავ­იღ­ოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და სა­კუ­თარ თავს და­ვუს­ვათ შე­კითხვა: თუ­კი მე ამ გუნ­დთან ერ­თად უნ­და ვი­მუ­შაო, მე რა შე­მიძ­ლია, რო­გორც მე­ნე­ჯერს, რომ შევ­ცვა­ლო?

თუ ვსა­უბ­რობთ უც­ოდ­ინ­რო­ბა­ზე, მე რო­გორც მე­ნე­ჯე­რი, რა­ტომ არ ვეხ­მა­რე­ბი მათ, რომ ცოდ­ნა და უნ­არ­ები გან­ვუ­ვი­თა­რო? — ასე უნ­და და­ვუს­ვათ სა­კითხი სა­კუ­თარ თავს.

სა­ყუ­რადღე­ბოა, მე­ნე­ჯე­რი რო­გორ კულ­ტუ­რას აყ­ალ­იბ­ებს გუნ­დში, ქმნის თუ არა გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბულ გა­რე­მოს და აძ­ლევს თუ არა ად­ამი­ან­ებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ მა­თი სა­უკ­ეთ­ესო თვი­სე­ბე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნონ? აქ­ედ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე, რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ ას­ეთ პრობ­ლე­მა­ტი­კა­ზე, ერ­თი არ­ის, რომ გა­მოვ­ყოთ კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტე­ბი, რა შე­დე­გის მი­ღე­ბა მსურ­და თა­ნამ­შრომ­ლის­გან და რა შე­დე­გი მაქ­ვს. და მე­ორე, დავ­სვათ კითხვა — სი­ნამ­დვი­ლე­ში პრო­ცე­სე­ბის გა­უმ­არ­თა­ობა ხომ არ მიშ­ლის ხელს? რო­გო­რი რთუ­ლიც არ უნ­და იყ­ოს, მე­ნე­ჯე­რო­ბა არ­ის ძა­ლი­ან დი­დი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა არა მხო­ლოდ სა­ბო­ლოო შე­დეგ­ზე, არ­ამ­ედ იმ ად­ამი­ან­ებ­ზე, რომ­ლე­ბიც შენს გუნ­დში არი­ან.