მოს­კო­ვის ლე­ფორ­ტო­ვის სა­სა­მარ­თლომ ალ­ექ­სეი ნა­ვალ­ნი დამ­ნა­შა­ვედ სცნო.

ინ­ფორ­მა­ცი­ას „რადიო თავისუფლება„ ავ­რცე­ლებს.

რო­გორც „რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბა“ იუწყე­ბა, მო­სა­მარ­თლემ მარ­გა­რი­ტა კო­ტო­ვამ გა­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე გა­ნაცხა­და, რომ ნა­ვალ­ნიმ თაღ­ლი­თო­ბა ჩა­იდ­ინა და ამ­იტ­ომ გა­ნა­ჩე­ნი გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბო­და.

პრო­კუ­რა­ტუ­რა თაღ­ლი­თო­ბად მი­იჩ­ნევს ალ­ექ­სეი ნა­ვალ­ნის მხრი­დან ფი­ნან­სუ­რი შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბის მი­ღე­ბას პო­ლი­ტი­კო­სის მი­ერ და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი კო­რუფ­ცი­ას­თან ბრძო­ლის ფონ­დის ან­გა­რი­შებ­ზე, ას­ევე, ნა­ვალ­ნის თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­ის პი­რად ან­გა­რი­შებ­ზე.

„ფი­ნან­სე­ბი გროვ­დე­ბო­და შე­უძ­ლე­ბე­ლი მიზ­ნის­თვის, ნა­ვალ­ნის რუ­სუ­ლი ფე­დე­რა­ცი­ის საპ­რე­ზი­დენ­ტო კან­დი­და­ტად წარ­დგე­ნის­თვის“, — გა­ნაცხა­და პრო­კუ­რორ­მა.

ალ­ექ­სეი ნა­ვალ­ნი და­ნა­შა­ულს არ სცნობს და საქ­მეს პო­ლი­ტი­კუ­რად მო­ტი­ვი­რე­ბულს უწ­ოდ­ებს. ოპ­ოზ­იცი­ონ­ერ­მა სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სი­სას თქვა, რომ საქ­მე გა­ყალ­ბე­ბუ­ლია. ამ­ას­თა­ნა­ვე, ნა­ვალ­ნიმ უკ­რა­ინ­აში მიმ­დი­ნა­რე ომი დაგ­მო და ომ­ის წა­მოწყე­ბა­ში რუ­სე­თი და­ად­ან­აშა­ულა.

ალ­ექ­სეი ნა­ვალ­ნი რუ­სი ოპ­ოზ­იცი­ონ­ერია, რო­მე­ლიც 2020 წლის აგ­ვის­ტოს „ნო­ვი­ჩო­კის“ ჯგუ­ფის ნერ­ვულ-პა­რა­ლი­ტი­კუ­რი ნივ­თი­ერ­ებ­ით მო­წამ­ლეს.