სა­ჰა­ერო და­ბომ­ბვის სი­რე­ნე­ბის, სა­გუ­შა­გო­ებ­ისა და რუ­სუ­ლი თავ­დას­ხმე­ბის მუდ­მი­ვი ში­შის ფონ­ზე — ზღვი­დან, ჰა­ერ­იდ­ან თუ ხმე­ლე­თი­დან — ის­ტო­რი­ული და კოს­მო­პო­ლი­ტუ­რი უკ­რა­ინ­ის სა­კუ­რორ­ტო ქა­ლა­ქი ოდ­ესა ფრთხი­ლად ცდი­ლობს ხე­ლახ­ლა და­უკ­ავ­შირ­დეს თა­ვის სა­ხელ­გან­თქმულ დას­ვე­ნე­ბულ სადღე­სას­წა­ულო სულს. თით­ქოს ეს კრემ­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ და­უმ­ორ­ჩი­ლებ­ლო­ბის ფორ­მაა.

„მუ­სი­კა სი­ცოცხლეა. რო­ცა მუ­სი­კა ჩუმ­დე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს. მუ­სი­კა ჩვე­ნი გო­ნე­ბის დაც­ვის სა­შუ­ალ­ებაა”, — თქვა ოლ­ეს­ან­დრ პრო­ლე­ტარ­სკიმ, მუ­სი­კა­ლურ­მა კრი­ტი­კოს­მა.

მაგ­რამ ოდ­ეს­აში კლუ­ბე­ბის, პლა­ჟის რეს­ტორ­ნე­ბი­სა და სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბის ბო­ლოდ­რო­ინ­დე­ლი გახ­სნა არ არ­ის უბ­რა­ლოდ და­უმ­ორ­ჩი­ლებ­ლო­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა ან ეკ­ონ­ომ­იკ­ური აუც­ილ­ებ­ლო­ბა. ეს ას­ევე ას­ახ­ავს ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის რწმე­ნას რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ მიმ­დი­ნა­რე ომ­ის სა­მო­მავ­ლო კურ­სის შე­სა­ხებ, ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში აქ, შა­ვი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე.

„ქა­ლა­ქი ცოცხლდე­ბა, ვგრძნობ. ვფიქ­რობ, ში­ში ცო­ტა­თი ქრე­ბა. ხალ­ხს სჯე­რა ჩვე­ნი ჯა­რის, რო­მე­ლიც გვი­ცავს და თავს კომ­ფორ­ტუ­ლად, და­ცუ­ლად გვაგ­რძნო­ბი­ნებს. არ მგო­ნია, რომ რუ­სუ­ლი არ­მია იმ­არ­ჯვებს”, — თქვა ალ­ექ­სან­დრე ჰო­დო­სე­ვიჩ­მა, ინ­სტრუ­მენ­ტუ­ლი ჯგუ­ფის დრა­მერ­მა კლუბ­ში — „მე­ტი მუ­სი­კა“. კლუ­ბი ცო­ტახ­ნის წინ ხე­ლახ­ლა გა­იხ­სნა და გვი­ან, დღის მე­ორე ნა­ხე­ვარ­ში კონ­ცერ­ტებს პირ­და­პირ ეთ­ერ­ში ატ­არ­ებს, რა­თა აუდ­იტ­ორი­ამ სახ­ლებ­ში დაბ­რუ­ნე­ბა კო­მენ­დან­ტის სა­ათ­ამ­დე მო­ას­წროს.

ქა­ლა­ქის ჩრდი­ლო­ეთ­ით მდე­ბა­რე ქა­რი­ან სა­ნა­პი­რო­ზე, რო­მელ­საც ტუ­რის­ტე­ბი ზაფხულ­ში ხში­რად სტუმ­რო­ბენ, მავ­თულ­ხლარ­თე­ბი, მი­წის ნაღ­მე­ბი და ქვი­შის ტომ­რე­ბი ზღვა­ზე წვდო­მას ყვე­ლა­ნა­ირ­ად ბლო­კავს.

„მე ვნა­ხე რუ­სუ­ლი ხო­მალ­დე­ბი. მაგ­რამ მათ უკ­ან და­იხი­ეს. მათ იცი­ან, რომ ჩვენ მათ­თვის სა­შიშ­რო­ება ვართ. გახ­სნეს ცეცხლი რა­კე­ტე­ბი­დან, დრო­ნე­ბით, ბომ­ბე­ბით. მაგ­რამ ის­ინი აქ წარ­მა­ტე­ბას ვერ მი­აღ­წე­ვენ. დაე, სცა­დონ დაშ­ვე­ბა — ჩვენ მათ ვაზღვე­ვი­ნებთ“, — თქვა ან­ატ­ოლ­იმ, 27 წლის უკ­რა­ინ­ელ­მა ჯა­რის­კაც­მა.

ოდ­ეს­აში არ­სე­ბულ ამ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას ლო­გი­კუ­რი ახ­სნა აქ­ვს.

რუ­სე­თის წინ­სვლა შა­ვი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე შე­ჩე­რე­ბუ­ლია. უკ­რა­ინ­ის ჯა­რებ­მა ქა­ლაქ მი­კო­ლა­ივ­ში არა მხო­ლოდ და­იც­ვეს თა­ვი­ან­თი სტრა­ტე­გი­ული ხი­დი, არ­ამ­ედ რუ­სე­თის ძა­ლებს აღ­მო­სავ­ლე­თის უკ­ან და­ხე­ვას აიძ­ულ­ებ­ენ.

ხერ­სონ­ში, პირ­ველ ქა­ლაქ­ში, რო­მე­ლიც რუს­მა ჯა­რებ­მა ერ­თი თვის წინ და­იპყრეს, ოკ­უპ­ანტ უშ­იშ­რო­ებ­ის ძა­ლებს ახ­ლა სა­მო­ქა­ლა­ქო მო­მი­ტინ­გე­ებ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ ძა­ლის გა­და­მე­ტე­ბა­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი ლი­დე­რე­ბის გა­ტა­ცე­ბა­ში ად­ან­აშა­ულ­ებ­ენ.

„რო­დე­საც მათ და­იწყეს გა­ზის, კვამ­ლი­სა და გა­მა­ოგ­ნე­ბე­ლი ყუმ­ბა­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, მე და­ვიწყე სირ­ბი­ლი. ეს მარ­თლაც სა­ში­ნე­ლი იყო”, — თქვა ლა­და და­ნიკ­მა, ხერ­სო­ნის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ლექ­ტორ­მა. მი­სი თქმით, რუ­სებ­მა და­იწყეს ხალ­ხის გა­ტა­ცე­ბა, სი­არ­ული მათ ბი­ნებ­ში და იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც ხალ­ხი ცხოვ­რობს — მო­მი­ტინ­გე­ები და აქ­ტი­ვის­ტე­ბი. „რო­გორც ჩანს, ის­ინი იყ­ენ­ებ­ენ მუ­ქა­რის ტექ­ნი­კას და ვფიქ­რობ, რომ პა­ნი­კა­ში არი­ან“, — ამ­ბობს და­ნი­კი.

ოდ­ესა მად­ლი­ერია იმ­ის­თვის, რომ უკ­რა­ინ­ელი ჯა­რის­კა­ცე­ბი ის­ეთ ად­გი­ლებ­ში, რო­გო­რე­ბი­ცაა მი­კო­ლა­ივი და ვოზ­ნე­სენ­სკი, მტკი­ცედ დგა­ნან და ბლო­კა­ვენ რუ­სე­თის სახ­მე­ლე­თო ძა­ლებს და­სავ­ლე­თის­გან.


პა­ტა­რა
ქა­ლა­ქი, რო­მელ­მაც დაბ­ლო­კა რუ­სე­თის დი­დი გეგ­მე­ბი

უშ­იშ­რო­ებ­ის სა­კითხე­ბის ან­ალ­იტ­იკ­ოსი ჰა­ნა შე­ლეს­ტი თვლის, რომ ოდ­ესა იმ შემ­თხვე­ვა­ში და­ნებ­დე­ნო­და რუ­სეთს, თუ მოს­კო­ვის მომ­ხრე ლი­დე­რე­ბი ომ­ის პირ­ველ დღე­ებ­ში ჩა­ბარ­დე­ბოდ­ნენ. მაგ­რამ ახ­ლა ეს ვა­რი­ან­ტი აღ­არ გა­ნი­ხი­ლე­ბა და მი­სი აზ­რით, რუ­სუ­ლი ჯა­რე­ბი ზღვი­დან შე­ტე­ვას ხმე­ლეთ­ზე ბა­ზის შექ­მნის გა­რე­შე ვე­ღარ მო­ახ­ერ­ხე­ბენ.

„მეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ეს უბ­რა­ლოდ შე­უძ­ლე­ბე­ლია. თუ გა­დავ­ხე­დავთ ტექ­ნი­კურ პი­რო­ბებს, სტრა­ტე­გი­ულ რე­ლი­ეფს, ოდ­ესა არ­ას­ოდ­ეს ყო­ფი­ლა ქა­ლა­ქი, რო­მელ­საც მტე­რი ზღვი­დან ად­ვი­ლად აიღ­ებს. ის­ტო­რი­ამ ეს რამ­დენ­ჯერ­მე და­ამ­ტკი­ცა”, — თქვა შე­ლეს­ტმა.

ამ­ას­ობ­აში, ქა­ლა­ქის უზ­არ­მა­ზა­რი კა­ტა­კომ­ბე­ბი — შე­საძ­ლოა 2,500 კმ სიგ­რძის მი­წის­ქვე­შა გვი­რა­ბე­ბი სა­ჰა­ერო თავ­შე­საფ­რე­ბად მზად­დე­ბა. ლე­იბ­ები და საკ­ვე­ბი ლა­ბი­რინ­თის მსგავს ქსელ­შია მო­თავ­სე­ბუ­ლი, რო­მელ­საც გაქ­ცე­ული ოჯ­ახ­ები და პარ­ტი­ზა­ნე­ბი მსოფ­ლიო ომ­ებ­ისა და რუ­სე­თის სა­მო­ქა­ლა­ქო ომ­ის დროს იყ­ენ­ებ­დნენ.

„აქ 1940-იანი წლე­ბი­და­ნაა გრა­ფი­ტი წარ­წე­რით: „სიკ­ვდი­ლი ფა­შის­ტებს”, — თქვა ად­გი­ლობ­რივ­მა ის­ტო­რი­კოს­მა მაქ­სიმ ბა­რა­ნეს­სკიმ.

მაგ­რამ ოდ­ეს­აში მტკი­ცე იმ­ედია, რომ ის­ტო­რია არ გან­მე­ორ­დე­ბა და რუ­სე­თის და­სავ­ლე­თის­კენ სწრაფ­ვა სა­ნა­პი­როს გას­წვრივ ჩა­იშ­ლე­ბა.