„და­სავ­ლეთ­მა მაქ­სი­მუ­მის გა­კე­თე­ბა ნამ­დვი­ლად ვერ შეძ­ლო, რად­გან ბო­ლომ­დე ვერ გა­აც­ნო­ბი­ერა პუ­ტი­ნის მზა­ობა — მე­ორე მსოფ­ლიო ომ­ის შემ­დეგ კი­დევ ერ­თხელ შე­ექ­მნა სუ­ვე­რე­ნუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს საზღვრის დარ­ღვე­ვის ას­ეთი მას­შტა­ბუ­რი პრე­ცენ­დენ­ტი. ამ­გვა­რი ტენ­დე­ცი­ის ნიშ­ნე­ბი უკ­ვე იყო 2008 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში და 2014-15 წლებ­ში ყი­რიმ­ში. სამ­წუ­ხა­როდ, ახ­ლა უკ­ვე, დიპ­ლო­მა­ტი­ური გა­მო­სა­ვა­ლის მცდე­ლო­ბე­ბი ფუ­ჭია. უკ­რა­ინა მძი­მე მდგო­მა­რე­ობ­აში აღ­მოჩ­ნდა. არც ნა­ტო­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პერ­სპექ­ტი­ვაა, აღ­არც თავ­დაც­ვის სა­შუ­ალ­ებ­ები და დარ­ჩა მხო­ლოდ სიტყვი­ერი სო­ლი­და­რო­ბა. რუ­სეთს ყვე­ლა­ფე­რი წი­ნას­წარ ჰქონ­და გათ­ვლი­ლი და და­გეგ­მი­ლი. ახ­ლა ერ­თა­დერ­თი იარ­აღი, რაც რუ­სეთს და­აფ­იქ­რებს, და ის­იც გრძელ­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში, ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ებია. მოკ­ლე­ვა­დი­ან პეს­რექ­ტი­ვა­ში უკ­რა­ინა ძა­ლი­ან ცუდ დღე­შია. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ და­სავ­ლე­თი შოკ­შია“, — აღ­ნიშ­ნავს ილი­ას სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი, სა­ქარ­თვე­ლო­სა და კავ­კა­სი­ის სა­კითხე­ბის მკვლე­ვა­რი ოლ­ივ­ერ რა­ის­ნე­რი.