უკ­რაიანასთან რუ­სე­თის გა­ჩა­ღე­ბუ­ლი და­უნ­დო­ბე­ლი ომ­ის ფონ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლოს სურ­სა­თის სა­აგ­ენ­ტოს მი­ერ რუ­სე­თით­თან რძის პრო­დუქ­ტე­ბის მი­წო­დე­ბის თა­ობ­აზე სა­უბ­რის გა­ნახ­ლე­ბის თე­მა მე­დი­აში დღეს ჭურ­ვი­ვით გას­კდა.

რო­გორც სურ­სა­თის ერ­ოვ­ნუ­ლი სა­აგ­ენ­ტოს ოფ­იცი­ალ­ურ გან­ცხა­დე­ბა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი: სა­აგ­ენ­ტო მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს აწ­არ­მო­ებს არა­ერთ ქვე­ყა­ნას­თან, მათ შო­რის, ერ­თი კვი­რის წინ წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი სა­უდ­ის არ­აბ­ეთ­თან. 2020 წლი­დან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის მხა­რეს­თა­ნაც, რომ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე მი­ღე­ბულ იქ­ნა გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა ქარ­თუ­ლი ცხო­ვე­ლუ­რი წარ­მო­შო­ბის პრო­დუქ­ცი­ის ექ­სპორ­ტის დაშ­ვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ასა და სხვა ქვეყ­ნებ­ში“.

მა­შინ, რო­ცა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ლა­მის რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კის მხარ­და­ჭე­რა­ში ამ­ხი­ლოს ქუ­ჩა­ში გა­მო­სულ­მა რა­დი­კა­ლურ­მა ოპ­ოზ­იცი­ამ თუ სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ნა­წილ­მა, და­ვინ­ტე­რეს­დითრა გა­და­უდ­ებ­ელი აუც­ილ­ებ­ლო­ბი­თაა ნა­კარ­ნა­ხე­ვი ამ­გვა­რი სა­უბ­რე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა რუ­სეთ­თან? — ამ კითხვით მივ­მარ­თეთ ეკ­ონ­ომ­ის­ტს, პრო­ფე­სორს პა­ატა კო­ღუ­აშ­ვილს.

ის, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ არ გა­მო­უცხა­და რუ­სეთს სან­ქცი­ები — ერ­თი სა­კითხია, თუმ­ცა, არ მგო­ნია — ეს ქუ­ჩის გა­და­საწყვე­ტი იყ­ოს. თუ ქუ­ჩა­ში მდგომ ხალ­ხს რა­მე უნ­და, მო­კი­დოს ხე­ლი ხელ­ბარ­გს და წა­ვი­დეს მო­ხა­ლი­სედ უკ­რა­ინ­აში. მე ყვე­ლა ომ­ში ვი­ომე და და­ვი­ჭე­რი, ისე წა­ვე­დი — ამ­ის აფ­იშ­ირ­ება არ მი­კად­რე­ბია.

რო­ცა მე-10 სა­უკ­უნ­ეში სომ­ხე­თის კა­თო­ლი­კოს­მა დაგ­ვწყევ­ლა, ყვე­ლა­ფე­რი აუკ­რძა­ლა სომ­ხებს ქარ­თვე­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, გარ­და ვაჭ­რო­ბი­სა.

ჩვე­ნი მეღ­ვი­ნე­ები ახ­ლა კა­ტას­ტრო­ფულ მდგო­მა­რე­ობ­აში ჩა­ვარ­დე­ბი­ან, ას­ეთ­ივე მდგო­მა­რე­ობ­აში იქ­ნე­ბი­ან მი­ნე­რა­ლუ­რი წყლე­ბის მწარ­მო­ებ­ლე­ბი და სხვა და­ნარ­ჩე­ნიც. მკითხეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­დან ამ თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც. ჩვენ მხო­ლოდ ორი კვი­რის სამ­ყო­ფი ფქვი­ლი გვაქ­ვს და არ­ცერ­თი გრა­მი ხორ­ბა­ლი. ამ ფქვილს ვი­ღებთ რუ­სე­თი­დან. ჩვენ თვი­თონ არ გვაქ­ვს საკ­მა­რი­სი რა­ოდ­ენ­ობ­ის რძე და რძის პრო­დუქ­ტი და, სა­ერ­თოდ, ძი­რი­თა­დი სა­სურ­სა­თო პრო­დუქ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტიც გვაქ­ვს. ჩვენ თვი­თონ შე­მოგ­ვაქ­ვს ეს ყვე­ლა­ფე­რი.

ექ­სპორ­ტი რუ­სეთ­თან ის­ედ­აც გა­ჩერ­დე­ბა — ფულს აბა რო­გორ მოგ­ვაწ­ვდი­ან, რო­ცა გა­და­რიცხვე­ბი შე­ჩე­რე­ბუ­ლია?

* * *

— ამ პი­რო­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ბუ­ნებ­რი­ვი კითხვა იბ­ად­ება: რუ­სე­თის­თვის ცხო­ვე­ლუ­რი პრო­დუქ­ტე­ბის მი­წო­დე­ბის აუც­ილ­ებ­ლო­ბა რო­გორ წარ­მო­იქ­მნა?

— არ ვი­ცი, რუ­სეთ­მა მო­ითხო­ვა, ალ­ბათ, და ეს­ენ­იც ას­რუ­ლე­ბენ. პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღ­ებ­ის ეშ­ინი­ათ და, მე თუ მკითხავთ, სა­მარ­თლი­ან­ად­აც ეშ­ინი­ათ. რომც გან­ხცორ­ცი­ელ­დეს ამ პრო­დუქ­ტე­ბის მი­წო­დე­ბა, სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გორ მოხ­დე­ბა მი­სი ან­აზღა­ურ­ება? ის­ევ ჩე­მოდ­ნე­ბით და­იწყე­ბენ ფუ­ლის მო­წო­დე­ბას? — აი, ეს არ­ის მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა.

— ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ეს ში­ში, რო­მე­ლიც, რო­გორც ამ­ბობთ, რომ სა­ფუძ­ველ­სმოკ­ლე­ბუ­ლი არ არ­ის, კი­დევ რა­მე­ზე მი­ან­იშ­ნებს?

— ჩვენ უნ­და შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ ჩვე­ნი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბა — ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ესაა ახ­ლა. რა თქმა უნ­და, აქ არ­ის მთა­ვა­რი ფა­სე­ულ­ობა, რო­გო­რი­ცაა ღირ­სე­ბა და ჩვენ ამ თვალ­საზ­რი­სით გა­დაგ­ვარ­ჩი­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტმა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა. მის­მა ქცე­ვამ, მის­მა გან­ცხა­დე­ბებ­მა, ამ პრო­ცე­სებ­ში მის­მა ჩარ­თვამ და მო­წო­დე­ბებ­მა მოგ­ვწმინ­და ეს ლა­ქა. ორი დღით ად­რე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ გა­აკ­ეთა გან­ცხა­დე­ბა, რომ იგი ევ­რო­კავ­შირ­ში არ შე­იტ­ან­და გა­ნაცხადს 2024 წლამ­დე, მაგ­რამ ქალ­ბა­ტო­ნი სა­ლო­მეს და შარლ მი­შე­ლის შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ გა­დაწყდა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ეს გა­ნაცხა­დი ახ­ლა უნ­და შე­ეტ­ანა ევ­რო­კავ­შირ­ში კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მო­სა­პო­ვებ­ლად.