„მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, სა­მი­ნის­ტრომ შექ­მნას პო­ტენ­ცი­ურ­ად დე­ფი­ცი­ტუ­რი მა­ღა­ლი პრი­ორ­იტ­ეტ­ის მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის ხე­ლუხ­ლე­ბე­ლი მა­რა­გი, რომ­ლი­თაც ფარ­მა ქსე­ლის მი­ერ მი­წო­დე­ბის შე­ფერ­ხე­ბის პე­რი­ოდ­ებ­ში უზ­რუნ­ველ­ყოფს სამ­კურ­ნა­ლო პრო­ცე­სე­ბის უწყვე­ტო­ბა/უს­აფ­რთხო­ებ­ას“, — გა­ნაცხა­და პარ­ლა­მენ­ტის ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვი­სა და სო­ცი­ალ­ურ სა­კითხთა კო­მი­ტე­ტის წევ­რმა ზა­ზა ლო­მი­ნა­ძემ სხდო­მა­ზე, სა­დაც სა­პარ­ლა­მენ­ტო ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის ფარ­გლებ­ში კო­ვიდ-19 პან­დე­მი­ის მარ­თვის სა­კითხზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი მოკ­ვლე­ვის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია და კვლე­ვის შე­დე­გად შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ები მო­ის­მი­ნეს.

„სა­კითხის შეს­წავ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე კო­მი­ტეტ­მა დღე­ის­ათ­ვის სა­ჭი­როდ ჩათ­ვა­ლა გას­ცეს ოთხი შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი რე­კო­მენ­და­ცია, რომ­ლე­ბიც უკ­ავ­შირ­დე­ბა ად­ამი­ან­ური რე­სურ­სე­ბის მო­ბი­ლო­ბას, ინ­ფექ­ცი­ებ­ის კონ­ტროლს, „მა­ღა­ლი ნა­კა­დის სპონ­ტა­ნუ­რი სუნ­თქვის ნიღ­ბე­ბის“ მა­რა­გის მო­ბი­ლი­ზე­ბას, სის­ხლის პრო­დუქ­ტე­ბის მიწ­ვდო­მა­დო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას წი­ნას­წარ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მის მი­ხედ­ვით“, — აღ­ნიშ­ნა ზა­ზა ლო­მი­ნა­ძემ.

სა­პარ­ლა­მენ­ტო კო­მი­ტე­ტი მზა­დაა სა­მი­ნის­ტროს­თან ით­ან­ამ­შრომ­ლოს თი­თოეული რე­კო­მენ­და­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით კონ­კრე­ტუ­ლი გეგ­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ში, რა­თა ყვე­ლა პრობ­ლე­მა მო­მა­ვალ­ში აღ­მო­იფხვრას. კო­მი­ტე­ტის წევ­რებ­მა მხა­რი და­უჭ­ირ­ეს რე­კო­მენ­და­ცი­ებს, რო­მე­ლიც სა­მი­ნის­ტროს წა­რედ­გი­ნე­ბა.

კვლე­ვის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი იყო ჰოს­პი­ტა­ლუ­რი სექ­ტო­რი და სა­ქარ­თვე­ლოს ოკ­უპ­ირ­ებ­ული ტე­რი­ტო­რი­ებ­იდ­ან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ალ­ური სა­მი­ნის­ტრო. თე­მა­ტუ­რი მოკ­ვლე­ვის ფარ­გლებ­ში კო­მი­ტე­ტის წევ­რე­ბი შეხ­ვდნენ სა­ოჯ­ახო მე­დი­ცი­ნის ცენ­ტრე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­სა და 112 სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას.