„ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტის კრი­ტი­კუ­ლი ან­გა­რი­შის სა­პა­სუ­ხოდ, პარ­ტია „სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას კი­დევ ერ­თხელ მო­უწ­ოდ­ებს და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ და­იწყოს მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი რე­ფორ­მა და სთა­ვა­ზობს მას კონ­კრე­ტულ წი­ნა­და­დე­ბებს” — ამ­ის შე­სა­ხებ პარ­ტია “სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის” წევ­რმა და დე­პუ­ტატ­მა მი­ხე­ილ და­უშ­ვილ­მა დღეს, პარ­ლა­მენ­ტში, ბრი­ფინ­გზე გა­ნაცხა­და.

„სამ­წუ­ხა­როდ, ან­გა­რი­ში კი­დევ ერ­თხელ ად­ას­ტუ­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში დე­მოკ­რა­ტი­ის და კა­ნო­ნის უზ­ენა­ეს­ობ­ის მდგო­მა­რე­ობ­ის მნიშ­ვნე­ლო­ვან გაუარესებას; გავ­ლე­ნის ჯგუ­ფე­ბის არ­სე­ბო­ბას სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მა­ში; და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის პარ­ტი­ის­თვის და­მორ­ჩი­ლე­ბის მცდე­ლო­ბას; გა­მო­ძი­ებ­ის არა­ეფ­ექ­ტი­ან­ობ­ას; პრო­კუ­რა­ტუ­რის რე­ფორ­მი­რე­ბის აუც­ილ­ებ­ლო­ბას”, — გა­ნაცხა­და მი­ხე­ილ და­უშ­ვილ­მა.

მი­სი თქმით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია შე­მუ­შავ­დეს მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის რე­ფორ­მი­რე­ბის ამ­ბი­ცი­ური დღის წეს­რი­გი და და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ და­იწყოს მი­სი იმ­პლე­მენ­ტა­ცია, ვი­ნა­იდ­ან აღ­ნიშ­ნულ­ზე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად არ­ის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­აზე სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ერ გა­კე­თე­ბუ­ლი გა­ნაცხა­დის წარ­მა­ტე­ბა.

„გა­მოწ­ვე­ვე­ბის მას­შტა­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია შე­მუ­შავ­დეს მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის რე­ფორ­მი­რე­ბის ამ­ბი­ცი­ური დღის წეს­რი­გი, რო­მე­ლიც მის ყვე­ლა რგოლს მო­იც­ავს და და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ და­იწყოს მი­სი იმ­პლე­მენ­ტა­ცია, ვი­ნა­იდ­ან აღ­ნიშ­ნულ­ზე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად არ­ის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­აზე სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ერ გა­კე­თე­ბუ­ლი გა­ნაცხა­დის წარ­მა­ტე­ბა.


ე­სა­ბა­მი­სად, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან მო­ვითხოვთ:

  1. და­იწყოს სა­სა­მარ­თლოს შემ­დგო­მი რე­ფორ­მი­რე­ბის ინ­კლუ­ზი­ური და ღია პრო­ცე­სი, ყვე­ლა აქ­ტო­რის ჩარ­თუ­ლო­ბით, რომ­ლის ძი­რი­თა­დი მი­ზა­ნი იქ­ნე­ბა სა­სა­მარ­თლო­ში „გავ­ლე­ნის ჯგუ­ფე­ბის“ შე­სუს­ტე­ბა და ძა­ლა­უფ­ლე­ბის ლო­გი­კის ცვლი­ლე­ბა. ამ კონ­ტექ­სტში გან­ხი­ლუ­ლი იქ­ნეს პარ­ტია „სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის“ კა­ნონ­პრო­ექ­ტი იუს­ტი­ცი­ის საბ­ჭოს მი­ერ ე.წ. ორ­მა­გი 2/3-ით მო­სა­მარ­თლე­თა არ­ჩე­ვის შე­სა­ხებ;
  2. და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ და­იწყოს იუს­ტი­ცი­ის საბ­ჭოს 5 არ­ამ­ოს­ამ­არ­თლე წევ­რის არ­ჩე­ვის პრო­ცე­სი;
  3. გა­მო­ძი­ებ­ის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, და­იწყოს პარ­ტია „სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის“ მი­ერ ინ­იც­ირ­ებ­ული კა­ნონ­პრო­ექ­ტის გან­ხილ­ვა, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს სა­გა­მო­ძი­ებო და საპ­რო­კუ­რო­რო ფუნ­ქცი­ებ­ის მკა­ფიო გა­მიჯ­ვნას. პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­და­იდ­გას შე­სა­ბა­მი­სი ნა­ბი­ჯე­ბი რე­ფორ­მის­თვის სა­გა­მო­ძი­ებო უწყე­ბე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად;
  4. პრო­კუ­რა­ტუ­რის და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, შე­ფას­დეს პრო­კუ­რა­ტუ­რის კო­ლე­გი­ური ორ­გა­ნო­ებ­ის საქ­მი­ან­ობ­ის ეფ­ექ­ტი­ან­ობა და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს შე­სა­ბა­მი­სი ცვლი­ლე­ბე­ბი კო­ლე­გი­ურ ორ­გა­ნო­ებ­ში გავ­ლე­ნის ჯგუ­ფე­ბის მმარ­თვე­ლო­ბის თა­ვი­დან ას­აც­ილ­ებ­ლად. აქ­ვე, გან­ხორ­ცი­ელ­დეს შე­სა­ბა­მი­სი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ნე­რა­ლურ პრო­კუ­რო­რის კვა­ლი­ფი­ცი­ური უმ­რავ­ლე­სო­ბით ას­არ­ჩე­ვად.

მიგ­ვაჩ­ნია, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შე­უწყობს ხელს მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბას და ეფ­ექ­ტი­ან­ობ­ას და შე­სა­ბა­მი­სად, ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­აზე გა­ნაცხა­დის წარ­მა­ტე­ბის პრო­ცესს” — გა­ნაცხა­და მი­ხე­ილ და­უშ­ვილ­მა.