ხუთ­შა­ბათს ბრი­უს­ელ­ში ნა­ტოს სა­გან­გე­ბო სა­მიტ­ზე პო­ლო­ნე­თი ოფ­იცი­ალ­ურ­ად შეს­თა­ვა­ზებს მას გეგ­მას უკ­რა­ინ­აში სა­ერ­თა­შო­რი­სო სამ­შვი­დო­ბო მი­სი­ის ორ­გა­ნი­ზე­ბის შე­სა­ხებ. სა­უბ­არია იდე­აზე, რო­მე­ლიც ეწ­ინა­აღ­მდე­გე­ბა ალი­ან­სის ოფ­იცი­ალ­ურ პო­ზი­ცი­ას და იმ­ას, რაც შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა უარ­ყო კვი­რას, – წერს New York Times World.

https://www.nytimes.com/live/2022/03/21/world/ukraine-russia-war#poland-will-propose-a-nato-peacekeeping-mission-for-ukraine-at-the-alliances-meeting-this-week