რუ­სეთ­თან გამ­კლა­ვე­ბის და­უღ­ალ­ავი ჟი­ნით, დი­დი ხა­ნია, ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი აზ­როვ­ნე­ბის ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქეა შეპყრო­ბი­ლი. ასე იყო და ასეა ომ­ში მყო­ფი უკ­რა­ინ­ის­თვის და უკ­ვე სამ­შვი­დო­ბოს გა­სუ­ლი ჩვე­ნი და­ნარ­ჩე­ნი მე­გო­ბა­რი ქვეყ­ნე­ბის­თვი­საც. ამ სამ­შვი­დო­ბოს სა­და­რა­ჯო­ზე მდგო­მი პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერმი­ნის­ტრი დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში იმ კითხვა­ზე პა­სუ­ხის გა­სა­ცე­მად მი­ვი­ღეთ, რა კითხვა­საც, ალ­ბათ, არ­ას­დროს არ­ავ­ინ შეჰ­ბე­დავ­და გზა­გა­სა­ყარ­ზე მდგომ სა­ქარ­თვე­ლოს.

რა­ტომ გაჩ­ნდა კითხვე­ბი? რა­ტომ გახ­და პო­ზი­ცი­ებ­ის ახ­სნა სა­ჭი­რო? რა­ტომ ით­ვლე­ბა სიფ­რთხი­ლე უკ­ან და­ხე­ვად ყვე­ლა­ზე დი­დი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის­თვის სა­უკ­უნ­ოვ­ანი ბრძო­ლის დროს, რო­ცა, თით­ქოს­და, უკ­ვე სი­ნათ­ლეც სჩანს გვი­რა­ბის ბო­ლოს? ამ კითხვებ­ზე პო­ლო­ნე­თის ლი­დერ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ­ის­გან საკ­მა­ოდ წო­ნა­დი არ­გუ­მენ­ტე­ბი მო­ის­მი­ნა და, ალ­ბათ, მი­იღო კი­დეც პა­სუ­ხი. პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერ­მა, იქ­ვე, ლეხ კა­ჩინ­სკიც გა­იხ­სე­ნა, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე რთულ და სა­რის­კო მო­მენ­ტებ­შიც კი მტკი­ცე გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბებს იღ­ებ­და და ამ­ით ის­ტო­რი­ის სწორ მხა­რე­ზე ახ­ერ­ხებ­და დარ­ჩე­ნას. რა პრო­ცე­სებს ვაკ­ვირ­დე­ბით ახ­ლა?! ამ კითხვა­ზე პა­სუ­ხი პო­ლი­ტო­ლოგ ზვი­ად აბ­აშ­იძ­ეს ვთხო­ვეთ:


სა­ქარ­თვე­ლოს
პო­ზი­ცია ბუნ­დოვ­ნად იქ­ნა აღ­ქმუ­ლი

„პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერ­მა პირ­და­პირ თქვა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო სან­ქცი­ებ­თან მი­მარ­თე­ბით, ცო­ტა არ იყ­ოს, ოდი­ოზ­ურ­ად იქ­ცე­ვა, თუმ­ცა ის­იც თქვა, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა და­მარ­წმუ­ნა, რომ ეს ასე არ არ­ისო. რო­გორ ჩანს, და­სავ­ლე­თი, პო­ლო­ნე­თის მეშ­ვე­ობ­ით, რო­მე­ლიც ჩვენ­თან აქ­ტი­ურ დიპ­ლო­მა­ტი­ას აწ­არ­მო­ებს, ცდი­ლობს, რომ სიცხა­დე შე­იტ­ან­ოს სა­ქარ­თვე­ლოს მხრი­დან შემ­დგომ­ში მი­სა­ღებ პო­ზი­ცი­ებ­სა და ამა თუ იმ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. სა­ვა­რა­უდ­ოდ, პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის აქ ჩა­მოს­ვლის მი­ზე­ზიც სწო­რედ ეს იყო. არ არ­ის გა­მო­რიცხუ­ლი, რომ მას სხვა სა­ხის შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბიც ჰქო­ნო­და სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრთან, თუმ­ცა, ამ­ის შე­სა­ხებ ჩვენ არ­აფ­ერი ვი­ცით. ბუ­ნებ­რი­ვია, და­სა­ზუს­ტე­ბე­ლია ის, თუ სა­დაა სა­ქარ­თვე­ლოს ად­გი­ლი არ­სე­ბულ პრო­ცე­სებ­ში, რად­გან მი­სი პო­ზი­ცია ბუნ­დოვ­ნად იქ­ნა აღ­ქმუ­ლი“, — აცხა­დებს პო­ლი­ტო­ლო­გი.


რა
რო­ლი ით­ამ­აშა ოპ­ოზ­იცი­ამ სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ზი­ცი­ონ­ირ­ებ­ის აღ­ქმა­ში?

„რო­ცა რუ­სე­თი უკ­რა­ინ­აში შე­იჭ­რა, პრე­მი­ერ ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის მი­ერ ვერ­ბა­ლუ­რად გა­მო­ხა­ტულ­მა პო­ზი­ცი­ამ შექ­მნა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ, თით­ქოს, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ნე­იტ­რა­ლურ პო­ზი­ცი­ას იკ­ავ­ებ­და და ცდი­ლობ­და — არც მწვა­დი და არც შამ­ფუ­რი და­ეწ­ვა. ას­ეთი გან­ცხა­დე­ბა მან გა­აკ­ეთა ორ­ჯერ: 25 თე­ბერ­ვალს იუნ­კრე­ბის საფ­ლავ­ზე და მე­ორ­ედ — მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე გა­მოს­ვლი­სას. პი­რა­დად მეც ეს გან­ცხა­დე­ბე­ბი ოდი­ოზ­ურ ჟეს­ტად აღ­ვიქ­ვი. ბუ­ნებ­რი­ვი იყო, რომ ამ­ას ოპ­ოზ­იცი­ის მხრი­და­ნაც მოჰ­ყვა გა­მოხ­მა­ურ­ება და გან­ვრცო­ბაც, თუმ­ცა საწყი­სი, ჩე­მი აზ­რით, სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის თვით­და­მა­ზი­ან­ებ­ელი გა­მოს­ვლა იყო სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის­გან გან­სხვა­ვე­ბით. სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი მა­შინ­ვე გა­მო­ვი­და და დაგ­მო რუ­სე­თის აგ­რე­სია.

სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის გან­ცხა­დე­ბე­ბი კი რუ­სულ აგ­რე­სი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით თით­ქოს შე­ფა­რუ­ლი ტო­ნით იყო გა­ჯე­რე­ბუ­ლი, ხო­ლო სან­ქცი­ებ­თან მი­ერ­თე­ბა­ზე უარ­ის თქმა საკ­მა­ოდ კა­ტე­გო­რი­ული იყო. ას­ეთი ფორ­მით და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ებ­იც, რო­გორც ჩანს, და­სავ­ლეთ­მაც და­სა­ზუს­ტე­ბელ პო­ზი­ცი­ად ჩათ­ვა­ლა. გარ­და ამ­ისა, უცხო­ურ სა­ხელ­მწი­ფო­ებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის იმ­დე­ნი წყა­რო გა­აჩ­ნი­ათ, რომ მხო­ლოდ ოპ­ოზ­იცი­ის მი­ერ მი­წო­დე­ბულ ამ­ბებ­ზე დაყ­რდნო­ბით არ გა­მო­აქ­ვთ დას­კვნე­ბი. მი­უხ­ედ­ავ­ად სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი რამ­დე­ნი­მე რე­ზო­ლუ­ცი­ისა, რო­გორც ჩანს, სა­ჯა­რო დო­ნე­ზე გა­კე­თე­ბულ­მა ოფ­იცი­ალ­ურ­მა გან­ცხა­დე­ბებ­მა შე­უწყო ხე­ლი ამ გა­უგ­ებ­რო­ბას“, — აღ­ნიშ­ნავს ზვი­ად აბ­აშ­იძე.


რამ­დე­ნად
სა­მარ­თლი­ანია პრე­ტენ­ზიახე­ლი­სუფ­ლე­ბას არ გა­მო­ევ­ლი­ნა ამ
დო­ნის სიფ­რთხი­ლე?

„მოლ­დო­ვაც არ მი­ერ­თე­ბია სან­ქცი­ებს, მაგ­რამ მის­მა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ცხა­დად ახ­სნა, თუ რა­ტომ ვერ შეუერთდა იგი სან­ქცი­ებს. ამ­იტ­ომაა, რომ მოლ­დო­ვის მი­მართ არ დარ­ჩა კითხვე­ბი, თუ რა­ტომ არ უერ­თდე­ბო­და იგი ამ კამ­პა­ნი­ას. ჩვენს შემ­თხვე­ვა­ში ას­ეთი მკა­ფიო ახ­სნა არ მომ­ხდა­რა. აი, თურ­ქე­თი არ შეუერთდა სან­ქცი­ებს, მაგ­რამ ბა­ირ­ახ­ტარს აწ­ვდის უკ­რა­ინ­ას.

რა­ღაც სიფ­რთხი­ლე კი გა­მო­იჩ­ინა მთავ­რო­ბამ, მაგ­რამ ეს სიფ­რთხი­ლე ახ­სნი­ლი უნ­და იყ­ოს ძა­ლი­ან კარ­გად. პო­ლი­ტი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი მსგავს ბუნ­დო­ვა­ნე­ბას არ­ავ­ის აპ­ატი­ებს. უკ­რა­ინ­აში დღე­ვან­დე­ლი ომი ხომ ყო­ველ­დღი­ური შემ­თხვე­ვი­თო­ბის მა­გა­ლი­თი არ არ­ის ის­ტო­რი­აში?! ამ­იტ­ომ, ვთვლი, წყალ­გამ­ყოფ ვი­თა­რე­ბა­ში ვი­ყა­ვით და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ან უნ­და აერ­ჩია ერ­თი მკა­ფიო პო­ზი­ცია, ან რა­ღაც სხვა უნ­და მო­ეფ­იქ­რე­ბი­ნა“, — ამ­ბობს პო­ლი­ტო­ლო­გი.


სა­ზო­გა­დო­ება
და­სავ­ლე­თი­დან წა­მო­სულ ყვე­ლა გზავ­ნილს უკ­ვე ომ­ში ჩათ­რე­ვის მცდე­ლო­ბად აღ­იქ­ვამს

„პო­ლო­ნე­თი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ­ებ­ის შეხ­ვედ­რი­სას სო­ცი­ალ­ური ქსე­ლე­ბის მომ­ხმა­რე­ბელ­თა უარ­ყო­ფით­მა გა­მოხ­მა­ურ­ებ­ებ­მა მა­ფიქ­რე­ბი­ნა, რომ სა­ზო­გა­დო­ება და­სავ­ლე­თი­დან წა­მო­სულ ყვე­ლა გზავ­ნილს უკ­ვე ომ­ში ჩათ­რე­ვის მცდე­ლო­ბად აღ­იქ­ვამს… ეს არ­ას­წო­რი რი­ტო­რი­კაა! აბა, ვი­სი დახ­მა­რე­ბით უწ­ევს უკ­რა­ინა წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბას რუ­სეთს? ცოცხა­ლი ძა­ლა უკ­რა­ინ­ას არ სჭირ­დე­ბა, საკ­მა­რის­ზე მე­ტი — 45 მი­ლი­ონი მო­სახ­ლე­ობა ჰყავს. მას ეს­აჭ­ირო­ება კარ­გი შეიარაღება, რა­თა თა­ვი და­იც­ვას. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­ში წარ­მა­ტე­ბა ხომ მხო­ლოდ უკ­რა­ინ­ელ­ებ­ის თავ­გან­წირ­ვის ხარ­ჯზე არაა მიღ­წე­ული?! მათ აწ­ვდი­ან უზ­არ­მა­ზა­რი რა­ოდ­ენ­ობ­ით შეიარაღებას და ეს პრო­ცე­სი ყო­ველ­დღი­ურ­ად გრძელ­დე­ბა, უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა. მარ­თა­ლია, ჩვენ გვინ­და, რომ ეს დახ­მა­რე­ბა კი­დევ სხვა­ნა­ირ­იც იყ­ოს, მაგ­რამ არ ხდე­ბა ისე, რო­გორც ჩვენ გვინ­და. ის, რომ უკ­რა­ინ­ას სა­თა­ნა­დოდ არ­ავ­ინ ეხ­მა­რე­ბა — ეს არ­ის ძა­ლი­ან ცუ­დი შე­ფა­სე­ბა.

არ დაგ­ვა­ვიწყდეს — ჩვენ არ ვართ არ­ცერ­თი მსხვი­ლი ალი­ან­სის წევ­რი ქვე­ყა­ნა და რად­გან ვე­პო­ტი­ნე­ბით ალი­ან­სებს, კარ­გად უნ­და გვეს­მო­დეს, რომ მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ­სე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კა ძა­ლი­ან ფრთხი­ლად სა­წარ­მო­ებ­ელია, მი­თუ­მე­ტეს, ჩვენს გე­ოგ­რა­ფი­ულ რე­გი­ონ­ში, რო­ცა ევ­რო­პის კავ­შირს არ ვე­საზღვრე­ბით უკ­რა­ინ­ის­გან გან­სხვა­ვე­ბით. ჩვენ გვინ­და, რომ ის­ინი უფ­რო მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დნენ ჩვე­ნით, რაც სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს ავ­ან­ტი­ურ­ის­ტუ­ლი პო­ლი­ტი­კის წარ­მო­ებ­ის აუც­ილ­ებ­ლო­ბას. დღეს, თით­ქოს, და­იწ­მინ­და ბუნ­დო­ვა­ნე­ბის­გან სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პო­ზი­ცია პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერ­თან შეხ­ვედ­რი­სას. ხომ ფაქ­ტია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს არ­ავ­ინ ავ­ალ­დე­ბუ­ლებ­და სან­ქცი­ებ­თან მი­ერ­თე­ბას?!

რაც შე­ეხ­ება ოპ­ოზ­იცი­ას, მა­თი მოქ­მე­დე­ბე­ბი ნამ­დვი­ლად არ მომ­წონს, მაგ­რამ ის­ინი ხომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში არ არი­ან და არც აქ­ვთ ამ­დე­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. რაც არ უნ­და სი­სუ­ლე­ლე გა­აკ­ეთ­ონ, მათ არ­ავ­ინ მო­კითხავს პა­სუხს. ყვე­ლა­ფე­რი მთავ­რო­ბა­ზე გა­დატყდე­ბა. თუ ოპ­ოზ­იცი­ას მთავ­რო­ბა­ზე მე­ტი გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა შე­უძ­ლია სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­პა­რეზ­ზე, მა­შინ დავ­ღუ­პულ­ვართ. თუ ეს ასე ხდე­ბა, მა­შინ გა­მო­დის, რომ მთავ­რო­ბაა არა­ეფ­ექ­ტი­ანი, რი­სიც, არ მინ­და, მჯე­რო­დეს“, — ას­ეთია პო­ლი­ტო­ლოგ ზვი­ად აბ­აშ­იძ­ის შე­ფა­სე­ბა.

..პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერმი­ნის­ტრმა მა­თე­უშ მო­რა­ვი­ეც­კიმ სა­ქარ­თვე­ლო და­ტო­ვა. პო­ლო­ნე­ლი კო­ლე­გა, სამ­თავ­რო­ბო დე­ლე­გა­ცი­ას­თან ერ­თად, ბა­თუ­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აერ­ოპ­ორ­ტი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერმი­ნის­ტრმა ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა, ვი­ცეპრე­მი­ერ და­ვით ზალ­კა­ლი­ან­თან, პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლე გი­ორ­გი ვოლ­სკი­სა და მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­როს ილია დარ­ჩი­აშ­ვილ­თან ერ­თად გა­აც­ილა. პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერმი­ნის­ტრი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერ­თდღი­ანი სა­მუ­შაო ვი­ზი­ტით იმ­ყო­ფე­ბო­და. ვი­ზი­ტის ფარ­გლებ­ში გა­იმ­არ­თა სა­ქარ­თვე­ლო­სა და პო­ლო­ნე­თის პრე­მი­ერმი­ნის­ტრე­ბის პი­რის­პირ და გა­ფარ­თო­ებ­ული ფორ­მა­ტის შეხ­ვედ­რე­ბი, რომ­ლის შემ­დე­გაც მხა­რე­ებ­მა მე­დი­ის­თვის ერ­თობ­ლი­ვი გან­ცხა­დე­ბე­ბი გა­აკ­ეთ­ეს. ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა და მა­თე­უშ მო­რა­ვი­ეც­კიმ ბა­თუ­მის ახ­ალ ბულ­ვარ­ში პრე­ზი­დენტ ლეხ კა­ჩინ­სკის ძეგ­ლი გახ­სნეს.